Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Informacja o pracy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

W dniu 17 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD.
Głównymi tematami posiedzenia było omówienie sytuacja ogrodów i Związku, ustalenie dalszych kierunków działania. Drugim tematem była informacja o przygotowaniach do IX Krajowego Zjazdu, który odbędzie się w dniach 16-17-12-2011 w Warszawie.
Następnie podsumowano pracę Krajowej Rady za minioną kadencję.

Przed Zjazdem pracuje Komisja ds. statutu PZD pod przewodnictwem Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego która już wypracowała szereg interesujących zmian i które zostaną przedstawione na IX Krajowym Zjeździe.

Czytaj więcej...

Wytyczne do pracy Zarządów ROD w roku 2012

Analiza dokumentów pokontrolnych z roku 2011 dowodzi, że w ogrodach występują nadal nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania ogrodów, a zwłaszcza działek. Spotyka się przypadki liberalnego postępowania niektórych Zarządów w stosunku do użytkowników działek naruszających przepisy prawa.

Dla zintensyfikowania działań Zarządów ogrodów w roku 2012 należy:

1. W dalszym ciągu dążyć do pełnej regulacji stanu prawnego ogrodu w porozumieniu z Okręgowym Zarządem i odpowiednimi służbami samorządów Gmin.
2. Przeglądem ogrodów objąć wszystkie ogrody, w których nie przeprowadzono takich przeglądów w roku 2010 i 2011. Materiał pokontrolny powinien być przedmiotem analizy Okręgowego Zarządu w celu podjęcia stosownych działań.

Czytaj więcej...

ROD "Zacisze" do OZPZD

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Szczecinie

W związku z pojawiającymi się oszczerstwami jakie publikuje były działkowiec Pan Piotr Moskwa na stronie internetowej podszywając się pod ROD „Zacisze” szkalując członków Zarządu, w szczególności Prezesa, naruszając tym dobra osobiste. Pomawia osoby pełniące funkcje społeczne w ROD „Zacisze” przy ul. Rostockiej 58 w Szczecinie.

Zarząd oświadcza, iż Pan Piotr Moskwa został pozbawiony działki i członkostwa w tutejszym ogrodzie w związku z:

1.  Z wieloletnim nieuprawianiem i zdewastowaniem przyznanej mu działki,
2.  Opłaty za użytkowanie działki dokonywane były nieterminowo. Obecny stan niedopłata za rok 2008 wynosi 76 zł, a za rok 2009 192 zł,

Czytaj więcej...

Jak rodzą się przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców? (na przykładzie ROD „Zacisze” w Szczecinie)

Polski Związek Działkowców jest organizacją skupiającą blisko milion członków. Nic więc dziwnego, że w tak licznej społeczności choć sporadycznie, to jednak pojawiają się osoby, które krytykują Związek. W dobie Internetu ich poglądy można łatwo upublicznić, w efekcie Internecie można znaleźć bulwersujące materiały, zamieszczane na różnych stronach, które mają na celu dezinformację i kreowanie negatywnego wizerunku PZD. Informacje takie z kolei służą jako źródło dla niektórych autorów zamieszczających artykuły w prasie, przez co powiela się te fałszywe informacje uwiarygodnione powagą tytułu prasowego.

Czytaj więcej...

List otwarty do działkowców Okręgu Szczecińskiego PZD

Ostatnie wydarzenia wokół Związku i ogrodów działkowych są niepokojące, co przejawia się:
- wyłączeniem zapisu art. 19 - 22 ustawy o ROD w tzw. specustawie o budowie dróg. Wyłączenia dotyczą odszkodowań i terenów zamiennych.
- obowiązku zgłoszenia budowy altan do organów budownictwa w celu rejestracji.
- zapowiadanymi kontrolami przez NIK.
- nagłaśnianiem w mediach, że ogrody w miastach są przeżytkiem.
- nieujawnianiem ogrodów w planach i przeznaczanie ich na inne cele.
- atakami na działaczy PZD i na Związek.
- intensywnymi działaniami Nadzoru Budowlanego.
- zgłoszeniem projektu zmiany ustawy o ROD i likwidacji PZD.
Te wszystkie działania wpisują się niejako w jeden nurt walki z ogrodami i wprowadzenie niekorzystnych zmian dla działkowców.
Organy PZD podejmują działania zmierzające do ograniczenia skutków zagrożenia. W tej walce konieczna jest jedność i zdecydowane poparcie organów kierownictwa PZD przez wszystkich działkowców.
Nie dajmy się zbałamucić, że dostaniemy działki niemal za darmo. Zapoznajmy się z istotą pomysłów reformatorów. Brońmy tego, co mamy dziś, aby potem nie wspominać z żalem tego, co mieliśmy.
Ogrody działkowe są potrzebne nam i naszym pokoleniom. Obronimy je, jeżeli będziemy tworzyć jeden zwarty i mocny Związek.
Nie może nam zabraknąć odwagi, uporu i rozsądku – to obowiązek każdego działkowca, jeżeli chcemy ogrody zachować dla przyszłości. Są one potrzebne teraz i w przyszłości. 

Czytaj więcej...

Obrady plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

W dniu 11 października 2010 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie.
Głównym tematem były wystąpienia związane z 5 – leciem ustawy o ROD, znaczeniem i koniecznością jej obrony oraz związany z nim temat zagrożenia wywołanego zaskarżeniem całej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i sytuacja PZD z tym związana a na jej tle ocena sytuacji okręgu szczecińskiego.
W posiedzeniu OZ PZD udział wzięli oprócz członków Okręgowego Zarządu oraz przewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej zaproszeni goście w osobach:

Czytaj więcej...

Wytyczne OZ PZD w Szczecinie

z dnia 25.02.2010 r. w sprawie regulacji stanów prawnych gruntów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe

Dotychczasowe doświadczenia, wynikające z prowadzenia ewidencji gruntów użytkowanych przez PZD wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie niespójności dokumentów ewidencyjnych z tego zakresu.
W związku z tym Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zobowiązuje zarządy ROD do podjęcia działań w celu:
1. Rzetelnego wypełniania kart „C”.
2. Prawidłowego i adekwatnego do rzeczywistości wypełniania kart „B”.
3. W ogrodach, które nie posiadają jeszcze prawidłowego i poprawnego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu należy podjąć zadania zmierzające do:
      - wznowienia granic ogrodu
      - wznowienia granic wszystkich działek geodezyjnych
      - wykonania mapy poglądowej ogrodu spełniającej wszystkie warunki przewidziane   dla tego dokumentu
4. Śledzenia bieżącego wszelkich zmian w studium uwarunkowań do planu lub w istniejących już planach perspektywicznych gminy oraz informowania o każdych zmianach jednostki okręgowej, a ze strony ROD podejmowanie działań zmierzających do zachowania ogrodu w istniejących planach na cele ogrodnictwa działkowego.
5. W ogrodach wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za kontakty z okręgiem w sprawach gospodarki gruntami oraz za bieżący monitoring tego problemu na terenie gminy w której znajduję się ogród.
Podjęcie wspomnianych działań jest konieczne dla lepszej obrony ogrodów i ich zachowanie dla następnych pokoleń.

Stanowisko uczestników jesiennej narady Prezesów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23.11.2010  w sprawie informacji internetowych  z dnia 16.11.2010 pod nazwą „NIK o ogródkach działkowych”

Komunikat zamieszczony w Internecie w sprawie ogrodów działkowych jest bardzo krzywdzący całą społeczność działkowców, samorządy rodzinnych ogrodów działkowych i całą organizację PZD.
Przekazany sygnał do społeczeństwa oraz do najwyższych organów Państwa Polskiego, w formie katastroficznego obrazu ogrodów działkowych nie odpowiada rzeczywistości i nie wynika on nawet z samej merytorycznej treści informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe dla ROD "Górki Ustowskie"

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców. Tradycją już jest, że na zakończenie Kongresu PZD zasłużone dla Związku ogrody działkowe otrzymują tzw. „drzewka kongresowe”. Drzewko symbolizuje trwałość i siłę Związku. Jest też przeniesieniem atmosfery i przesłania Kongresu do ogrodów działkowych.
W tym roku na zakończenie II Kongresu pan Roman Krempski odebrał „Drzewko Kongresowe”, które zostanie posadzone 4 października 2011 roku w ogrodzie działkowym im. „Górki Ustowskie”.

Rodzinnemu Ogrodowi „Górki Ustowskie” serdecznie gratulujemy.

OZ PZD Szczecin do redaktora naczelnego "GW"

Szanowny Panie Redaktorze
Artykuł „Nasze ogródki willowe”, autorstwa pani Kingi Konieczny, wybiórczo ukazuje problemy, przez co tworzy niekorzystny obraz ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, na co nie możemy być obojętni i wyrażamy stanowczy protest.
Czy ogrody mają istnieć w mieście czy nie, rostrzygają kompetentne organy planowania i zarządzania w oparciu o racje społeczne. Przytaczanie wypowiedzi jednego radnego szczecińskiego, o jego marzeniach jest nie na miejscu.
Akurat wymienione ogrody „Bielawa” i „Bohaterów Warszawy” są ogrodami o rodowodzie przedwojennym. Miały i nadal służą założonym celom społecznym. Takie ogrody spotykamy nawet w Paryżu, Lyonie, Wiedniu czy Hamburgu. Ogrody właśnie w miastach mają swój sens.

Czytaj więcej...

VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie

Już od wczesnych godzin porannych w dniu 30.08.2011 rozpoczęło pracę biuro zjazdowe w „Kantynie Portowej” na terenie Zespołu Portowego Szczecin - Świnoujście, gdzie przygotowana wcześniej sala obrad czekała na pojawienie się delegatów.
Hasła znajdujące się na sali zwiastowały charakter obrad tego najwyższego forum związkowego w Okręgu, a mianowicie, że sprawy dotyczyć będą między innymi zagrożeń dla ustawy o rod, 30 lecia PZD oraz II Kongresu PZD.
Od godziny 7.30 zaczęła ustawiać się kolejka w sekretariacie Zjazdu, gdzie delegaci otrzymywali teczkę z projektami dokumentów zjazdowych oraz mandat potwierdzający uprawnienia delegata do udziału w Zjeździe,  który jednocześnie służył do głosowania.

Przed godziną 10.00 sala była już wypełniona po brzegi oraz pojawili się zaproszeni goście:
- Eugeniusz Kondracki -  Prezes PZD,
- Jan Krawczuk - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego,
- Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia,
- Dariusz Wieczorek - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD,

Czytaj więcej...

Informacja z obrad Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 w siedzibie OZ, z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.
W pierwszej części obrad uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem Okręgowego Zarządu PZD za kadencję 2007-2011 i przyjęto stosowną uchwałę o skierowaniu sprawozdania na obrady VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.
Uczestnicy zostali poinformowani o przygotowaniach do Okręgowego Zjazdu, który został na poprzednim posiedzeniu zwołany na 30.08.2011 r. w Szczecinie.
W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości:
- Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD - Pan Dariusz Wieczorek,
- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Pan Jarosław Rzepa,
- Redaktor „Kuriera Szczecińskiego” - Pani Danuta Wysocka.
W tej części obrad Prezes OZ przedstawił krótko historię PZD w okresie 30 lecia, odczytał list Prezesa Związku na 30 lecie PZD. Zapoznał z uchwałą Krajowej Rady PZD na 30 lecie oraz nawiązał w wystąpieniu do znaczenia uchwalenia ustawy o ROD, której VI rocznica mija 8.07.2011 r.. Przedstawione zostały zagrożenia dla ustawy, dla działkowców i ogrodów w wyniku zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o ROD oraz zajętych w tej kwestii stanowisk przez Marszałka Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego.
W dyskusji głos zabrali:

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie

W dniach 14-15 maja 2011 roku odbył się kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wzięli w nim udział liczni wystawcy z branży ogrodniczej, którzy zaprezentowali bogate kolekcje drzew, krzewów i roślin ozdobnych, owocowych, iglastych i liściastych. Można było nabyć sadzonki, rozsady, cebule, byliny, pnącza, nasiona. Nie zabrakło również środków ochrony i uprawy roślin, narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego.
Odwiedzający mieli okazję poznać ofertę wystawców prezentujących małą architekturę. Można było również podziwiać kompozycje z kwiatów żywych przygotowaną przez Florystów znanych w Polsce i poza jej granicami oraz słuchaczy podyplomowych studiów Florystyka działających przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

W dniu 18.05.2011 roku w siedzibie OZ PZD odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD. W trakcie debaty poruszono następujące problemy:

- ogólną ocenę sytuacji wywołanej zaskarżeniem ustawy ROD do Trybunału Konstytucyjnego oraz ewentualnymi zagrożeniami stąd wynikającymi. Omówiono aktywność organów statutowych ogrodów i Okręgu w obronie Ustawy o ROD, a także inne problemy towarzyszące temu zjawisku w ogrodach;
- dokonano wstępnej oceny zakończonej kampanii sprawozdawczej w ROD oraz wnioski wynikające z przygotowania i przeprowadzenia zebrań i nadesłanych materiałów sprawozdawczych. Na 174 ogrody zebrania nie odbyły się jeszcze w czterech ogrodach w statutowym terminie oraz unieważniono dwa zebrania przeprowadzone z naruszeniem przepisów statutowych;
- przedstawiona została informacja o wykorzystaniu mediów w działaniach realizujących politykę Związku nakreśloną przez I Kongres PZD głównie w dziedzinie otwierania ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej;
- dokonano ogólnej oceny trendów w zakresie gospodarki finansami w ogrodach i jej zgodności z przepisami związkowymi;
- poddane zostały analizie zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2010 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2011 rok;
- omówione zostały przygotowania do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i ustalono jego termin.

Czytaj więcej...

Prezesi ROD okręgu szczecińskiego w sprawie zagrożeń dla ustawy o ROD

Zgodnie z planem pracy, 23 listopada 2010 roku w Domu Działkowca ROD „Pogodny” w Szczecinie, odbyła się jesienna narada Prezesów ROD Okręgu Szczecińskiego. W naradzie udział wzięło 138 osób.
Tematyka przewidywała omówienie:
• istoty zagrożeń dla ogrodów i działkowców oraz Związku, wynikających z zaskarżenia ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.
• działania organów związkowych w obronie ustawy o ROD
• źródeł występujących niepowodzeń w pracy samorządów ogrodowych
• informacji w sprawie zagospodarowania ROD

Z uwagi na istotne problemy dotyczące przyszłości ogrodnictwa działkowego na zaproszenie Okręgowego Zarządu udział w naradzie wzięli:
1. Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki
2. Kierownik Wydziału Prezydialnego KR Pan Marek Pytka
3. Prawnik KR Pan Tomasz Terlecki
4. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Jarosław Rzepa.

Czytaj więcej...

SP 48 gwarancją dobrego startu w przyszłość

Tadeusz Jarzębak
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

 

22 września 2010roku w ramach edukacji przyrodniczej uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność goszczenia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pogodny" ul. Derdowskiego w Szczecinie. Na ręce Pani Prezes Krystyny Ilczuk wystosowaliśmy podziękowanie o treści:

„Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez przyrody".

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie składa na Pani ręce serdeczne podziękowanie dla Zarządu i Gospodarzy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny" za zorganizowanie zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
Spacer alejkami Ogrodu, zebrane owoce, warzywa i jesienne kwiaty stały się źródłem inspiracji do wykonania przez uczniów prac plastycznych, które mamy nadzieję, stanowić będą stałą dekorację świetlicy Ogrodu.
W imieniu wychowawczyń klas 1 d i 2 d - dziękujemy także za przygotowanie dla naszych uczniów poczęstunku i drobnych upominków.
Jednocześnie pragniemy dodać, że edukacja przyrodnicza i ekologiczna dzieci odgrywa doniosłą rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Pobudza ich naturalną ciekawość, stymuluje procesy poznawcze, wpływa na rozwój zainteresowań mogących stać się w przyszłości pożytecznym sposobem spędzania wolnego czasu.
Tym samym pragniemy podkreślić, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i korzystaniu z doświadczeń, które oparte jest na doświadczeniu i profesjonalizmie, wszelkie działania edukacyjne skierowane do dzieci stanowią ważny krok w kierunku ich rozwoju.

Wicedyrektor  - mgr Hanna Drygas

Parada działkowców w Świnoujściu

Wrzesień, co roku obfituje uroczystościami działkowymi. Jak Kraj długi i szeroki w rodzinnych ogrodach działkowych odbywają się uroczystości Dni Działkowca. Uroczystości takie organizują także Okręgi oraz Krajowa Rada PZD. Tradycja stara i bogata. Tak też było w Świnoujściu 11.09.2010 r.

Od kilku lat dojrzewała myśl, aby zorganizować wspólne święto jedenastu ogrodów Świnoujścia przy udziale władz i społeczeństwa miasta. I stało się – sprzyjający klimat władz miasta oraz upór i pomysłowość działkowców zaowocował. Powstał komitet organizacyjny, który od wielu tygodni pracował solidnie nad scenariuszem, przygotowaniem organizacyjnym oraz logistycznym imprezy.

Już na kilka dni wcześniej media sygnalizowały nadchodzące uroczystości.
Rano na przeprawie promowej wzmożony ruch. Decyzją władz udostępniono przeprawę promową „Bielików” dla wszystkich. Zniesienie ograniczenia ułatwiło przedostawanie się na wyspę Uznam, gdzie rozpościera się, aż do granic Polski, przepiękna część miasta - kurortu. O tej porze roku w Świnoujściu można spotkać wielu kuracjuszy z Kraju i zagranicy.

Czytaj więcej...

List otwarty do I Prezesa Sądu Najwyższego

Pan
prof. dr hab. Lech Gardocki 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Szanowny Panie Profesorze

Pismo procesowe z dnia 6 września 2010 roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego o rozszerzenie poprzedniego Pana wniosku z dnia 22 lutego 2010 roku zmierzające do orzeczenia o niezgodności całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, 21, 31, 32, 58 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest szokiem dla działkowców.
Ten poszerzony wniosek, zawierający mnóstwo dywagacji i szereg nierealnych hipotetycznych stwierdzeń nie poparty faktami z rzeczywistości jest świadomym dążeniem do rozbicia organizacji pozarządowej, do rozparcelowania ogrodów, do pozbawienia ich ochrony oraz skazania ich na stopniowe znikanie z polskich miast.
Działkowcy nigdy samowolnie i bezprawnie nie zajmowali gruntów. Ogrody zawsze były tworzone w ramach obowiązującego prawa.

Dzisiaj Pan kwestionuje dosłownie wszystko. Podważa Pan wszelkie prawa działkowców. Szkoda, że nie podważa Pan prawa do ich życia.
Proszę wybaczyć gorycz tego listu, ale to, co się stało nie pozwala na spokojne i bez emocji rozmyślanie.
Mamy jedynie nadzieję, że w Trybunale Konstytucyjnym są ludzie, którzy nie podzielą Pana stanowiska stanowiącego pogłos, projektu ustawy autorstwa posłów PiS, którą Sejm RP odrzucił po pierwszym czytaniu.
Dzisiaj wiemy, kogo Pan reprezentuje i komu ma służyć Pana wystąpienie.
 
- podpisy działkowców -

List otwarty działkowców szczecińskich do Pani poseł PO - Lidii Staroń

Szanowna Pani Poseł
Zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą, aby do wystąpień medialnych przygotowywała się Pani lepiej. Tym co Pani zaprezentowała nie zaszokowała Pani nikogo poza jedyną wiadomością, że działkowcy będą uwłaszczeni.
Idziecie Państwo w ślady swoich  poprzedników i zaczynacie działkowcom obiecywać, mimo, że nie jest to jeszcze kampania wyborcza!
Czy zdaje sobie Pani sprawę z ogromu kosztów społecznych i materialnych proponowanego projektu!
Czy Pani wie, że na przykład tylko w samym Szczecinie na 87 ROD aż 52 są przeznaczone na inne cele. Kto więc działkowców na nich uwłaszczy?
Wieczyste użytkowanie w Szczecinie ma tylko 15 ROD, a co będzie z resztą działkowców? Dziewięćdziesiąt pięć procent ogrodów nie posiada prawidłowych planów zagospodarowania ogrodu z naniesieniem poszczególnych działek. Sporządzenie takiego planu to koszt około 500 złotych od działki.
Opłata za wieczyste użytkowanie działki na terenie ogrodu „Unikon” w Szczecinie wynosi  1.170 złotych. Koszt sporządzenia aktu notarialnego wraz z związanymi z tym procedurami wyniósł działkowca 819, 76 zł. Co ma dać uwłaszczenie w ogrodach peryferyjnych, gdzie pustostany sięgają nawet 60- 70 procent. Czy zdaje sobie Pani sprawę z możliwości budowy domu mieszkalnego na działce 300 metrów kwadratowych, a w wielu przypadkach 200 lub 150 metrów?

Czytaj więcej...

Prawdziwe oblicze pseudo działkowca

W związku z licznymi wystąpieniami na forum publicznym Pana Jakuba Sztajbera, PZD Okręgowy Zarząd w Szczecinie prostuje oczywiste pomówienia i niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym, wskazując przy tym iż:

Pan Jakub Sztajber oraz Pani Maria Sztajber od 2005 roku użytkowali działki na terenie ROD „Gryf w Szczecinie”. Pan Jakub Sztajber użytkował działkę nr 366 oraz ½ działki 365, natomiast Pani Maria Sztajber użytkowała działkę 364 oraz ½ działki 365. Powyższe trzy działki użytkowane były wspólnie przez Państwa Sztajber i tworzyły nieformalnie jedną działkę ogrodową. Prawo użytkowania działek Państwo Sztajber uzyskali na mocy Uchwały Zarządu ROD Gryf z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Działka (połączona z trzech działek) od początku użytkowana była niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności chodzi tu o nieprawidłowe zagospodarowanie działki. Działka jest nieuprawiana, natomiast w punkcie centralnym połączonych działek wybudowany został budynek mieszkalny, w którym Pani Maria i Jakub Sztajber wspólnie zamieszkali, a następnie złożyli wniosek o zameldowanie na w/w działce. Dnia 26 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o zameldowaniu Pana Jakuba i Marię Sztajber na działce ogrodowej na terenie ROD Gryf w Szczecinie.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 78

Wczoraj 52

W tygodniu 716

W miesiącu 1951

Wszystkich 174416

Kubik-Rubik Joomla! Extensions