Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Prawdziwe oblicze pseudo działkowca

W związku z licznymi wystąpieniami na forum publicznym Pana Jakuba Sztajbera, PZD Okręgowy Zarząd w Szczecinie prostuje oczywiste pomówienia i niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym, wskazując przy tym iż:

Pan Jakub Sztajber oraz Pani Maria Sztajber od 2005 roku użytkowali działki na terenie ROD „Gryf w Szczecinie”. Pan Jakub Sztajber użytkował działkę nr 366 oraz ½ działki 365, natomiast Pani Maria Sztajber użytkowała działkę 364 oraz ½ działki 365. Powyższe trzy działki użytkowane były wspólnie przez Państwa Sztajber i tworzyły nieformalnie jedną działkę ogrodową. Prawo użytkowania działek Państwo Sztajber uzyskali na mocy Uchwały Zarządu ROD Gryf z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Działka (połączona z trzech działek) od początku użytkowana była niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności chodzi tu o nieprawidłowe zagospodarowanie działki. Działka jest nieuprawiana, natomiast w punkcie centralnym połączonych działek wybudowany został budynek mieszkalny, w którym Pani Maria i Jakub Sztajber wspólnie zamieszkali, a następnie złożyli wniosek o zameldowanie na w/w działce. Dnia 26 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o zameldowaniu Pana Jakuba i Marię Sztajber na działce ogrodowej na terenie ROD Gryf w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Struktury OZ PZD w Szczecinie w służbie działkowcom i ogrodom

Rok 2009 był czasem żmudnej i uporczywej walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, o zachowanie praw działkowców oraz o istnienie i funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców.
Owocem zmagań Okręgowego Zarządu razem z całym milionowym Związkiem są efekty w postaci zachowania praw nabytych w zakresie odszkodowań przy likwidacjach ROD, w zakresie prawa budowlanego i zwolnienia z podatków.
Najważniejszym i wymownym efektem było odrzucenie przez Sejm RP poselskiego projektu PiS o ogrodach działkowych, którego realizacja byłaby totalną klęską dla społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i zaprzepaszczeniem niemal dwuset letniego jego dorobku.
To wszystko na szczęście jest już poza nami. Należy iść naprzód, walczyć nadal jeżeli zajdzie taka potrzeba. Póki co, należy doskonalić nasze działania organizacyjne dla dobra rodzin działkowców i społeczeństwa, w którym żyjemy i jesteśmy jego częścią.
Dobry start do działań w 2010 roku stwarzają osiągnięcia roku minionego, do których należy przede wszystkim zaliczyć:

Czytaj więcej...

Odbył się I Kongres Polskiego Związku Działkowców

W dniu 14 lipca br. obradował I Kongres Polskiego Związku Działkowców w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres poświęcony został ocenie sytuacji i wypracowaniu stanowisk w sprawie zagrożeń dla dalszego istnienia polskiego ogrodnictwa działkowego. Zagrożenia te wynikają przede wszystkim z ustawowych propozycji zgłaszanych przez posłów PiS o uchylenie powszechnie popieranej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz likwidację ogólnopolskiego samorządu działkowców wraz z nacjonalizacją społecznego majątku.
W Kongresie uczestniczyła szeroka reprezentację polskich działkowców w liczbie 2600 przedstawicieli z całej Polski. Kongres został więc w pełni umocowany do wyrażenia stanowisk co do zagrożeń dla ogrodów oraz przyszłości i kierunków rozwoju ponad stuletniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Będąc wielkim wydarzeniem dla środowiska działkowego, podczas Kongresu nie mogło zabraknąć wielu znamienitych gości. Zaproszono prawie 400 osób, wśród których przybyli m.in. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, Wicepremier Waldemar Pawlak, Przewodniczący Klubu Lewica Grzegorz Napieralski, poseł Wiesław Szczepański, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz liczni parlamentarzyści. W Kongresie uczestniczyło również wielu prezydentów i burmistrzów miast z całego kraju, m.in. Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania i przewodniczący Związku Miast Polskich. Byli również przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych oraz środków masowego przekazu.
Wprowadzenia dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wygłosił referat obejmujący wszystkie zagadnienia związane z obradami. W wyniku szerokiej i ciekawej dyskusji, Kongres przyjął dziesięć stanowisk i innych dokumentów, które wyrażają poglądy działkowców na najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania ogrodów i Związku.

Zachować ogrody dla przyszłych pokoleń

 

Trzeciego czerwca 2009 roku sala domu działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie zapełniła się działkowcami – reprezentantami innych ogrodów działkowych okręgu.
O godzinie 11.00 rozpoczęła obrady Okręgowa Konferencja Przedkongresowa.
Celem konferencji była ocena sytuacji w Polskim Związku Działkowców wywołanej projektem ustawy PiS o ogrodach działkowych, złożonym do Sejmu RP oraz wyłonienie uczestników na kongres PZD który ma odbyć się 14.07.2009 r. w Warszawie.
Po wprowadzeniu sztandaru Okręgowego Zarządu PZD, powitaniu uczestników oraz gości konferencji w tym: Szefa Wojewódzkiego Partii SLD – Dariusza Wieczorka, Szefa Wojewódzkiego Partii PSL, a jednocześnie Burmistrza m. Nowogardu – Kazimierza Ziembę, Przedstawiciela wojewódzkiego OPZZ – Stanisława Baryluka, Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – Jarosława Rzepę, pełnomocnika Prezydenta Stargardu Szczecińskiego – Jana Diakówa, Asystenta Europosła Bogusława Liberackiego – Tomasza Wiśniewskiego, Z-ce Burmistrza Chojny Wojciecha Długoborskiego, przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecina, przedstawicieli prasy i radia oraz po wyborze przewodniczących konferencji – Ireneusza Koczana i Tadeusza Jagusia rozpoczęły się obrady konferencji.

Czytaj więcej...

Narada przedstawicieli OZ i ROD - wystąpienie prezesa okręgu szczecińskiego

Na naradzie PZD z udziałem przedstawicieli okręgowych zarządów i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 4 lutego 2009 r., została omówiona aktualna sytuacja ogrodów i Związku.  Jej efektem było przyjęcie Stanowiska.
Wprowadzenia do tematyki narady dokonał Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Następnie przedstawiciele okręgów, jak i rodzinnych ogrodów działkowych przedstawili sytuację na własnym terenie, odnosząc się do uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Głos zabrał również Prezes OZ PZD Szczecin Tadeusz Jarzębak. Oto treść jego wystąpienia:

Stabilność sytuacji rodzinnego ogrodnictwa działkowego w Okręgu wynika nie tylko z uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych, określających cele i metody realizacji zadań przez jednostki organizacyjne PZD. Na całokształt sytuacji oddziałują bowiem wszystkie zjawiska pochodzące z otoczenia zewnętrznego - bliższego i dalszego. Nieuchronność współżycia i współpracy z tym otoczeniem jest niejako naturalnie wpisana w treść działania związkowego.
W ostatnim okresie wystąpiły dość istotne wydarzenia stanowiące symptomy działań okalających Związek z różnych pozycji. Do wydarzeń tych należy zaliczyć:
• Przyjęcie w dość specyficznym trybie tzw. „Specustawy drogowej”.
• Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny skargi miasta Wrocławia z 2006 roku.
• Zapowiedź wprowadzenia kontroli jednostek PZD przez NIK.
• Kampania związana z zalegalizowaniem meldowania na działce.
• Silne naciski na problematykę naruszeń prawa budowlanego przez członków PZD oraz spraw związanych z ochroną środowiska.
• Ciągłe podkreślane działania związane z inicjatywą zmian prawnych, regulujacych funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe w ROD „Górki Ustowskie”

Na zakończenie II Kongresu PZD w Warszawie Prezes KR Eugeniusz Kondracki przekazał do Okręgowych Zarządów drzewko Kongresowe – Platan klonolistny „Alphen’s globe”.
Drzewko symbolizujące trwałość i siłę Związku otrzymał w naszym Okręgu ogród który w tym roku obchodzi swój jubileusz 30 lecia istnienia - rod im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Prezes PZD w Polskim Radiu Szczecin

Wywiad dla Polskiego Radia Szczecin w audycji pt. „Akademia Działkowca” udzielony przez prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w przeddzień VII Zjazdu PZD w Szczecinie
 
Zdzisław Tararko - Polskie Radio Szczecin. 30 lat PZD?
 
No tak. To jest szmat czasu. W tym czasie Związek założył 360 tysięcy nowych działek na powierzchni czternastu i pół tysiąca hektarów. W praktyce oznacza to, że na przestrzeni ponad stu lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce jedna trzecia ogrodów powstała w okresie działania Związku. To prawda, że w latach osiemdziesiątych było ogromne zapotrzebowanie na działki. Ludzie chcieli je uprawiać, wypoczywać, wychowywać dzieci i dlatego może i łatwiej nam było wtedy zakładać te ogrody działkowe.

Czytaj więcej...

List otwarty Prezydium OZ PZD w Szczecinie

Pojawienie się informacji w internecie, iż przedstawiciele ministerstwa infrastruktury prowadzą rozmowy z członkami jedno lub kilkuosobowych tzw. „stowarzyszeń” oraz powołanie do tych rozmów koordynatora w osobie człowieka skompromitowanego i naruszającego obowiązujące prawo jest dla nas bulwersujące. Nie pierwszy to przypadek takich praktyk.

Znamy również fakt prowadzenia takich rozmów między innymi z członkiem PZD okręgu szczecińskiego, który obecnie ugodą sądową został zobligowany do rozbiórki samowoli budowlanej w ogrodzie „Gryf” w Szczecinie.
Jeżeli takie praktyki są dla Ministerstwa normalnością to nie wróży to nic dobrego dla przyszłości ogrodów działkowych. Dlaczego bezprawie ma ustępować prawu? Dlaczego takie przypadki nie są napiętnowane lecz wręcz wykorzystywane dla polityki Ministerstwa.

Jak mamy rozumieć taką sytuację? Czy jest to lekceważenie, czy chęć rozbicia struktur PZD. Przecież to nie przypadek. Takie działania destrukcyjne obniżają autorytet ludzi Ministerstwa, a nam przysparzają wewnętrznych przeciwników, którzy porastają w pióra chełpiąc się dowartościowaniem ich przez władzę państwową.
Jak należy to rozumieć  -  chęć poniżenia legalnych organów statutowych PZD czy brak elementarnych zasad prowadzenia polityki. Przecież jest to pożywka dla całej swory internautów próbujących załatwić swoje indywidualne interesy.
Jak to się ma do pojęcia praworządności?

W imieniu Prezydium 
- prezes OZ PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak
- członek OZ PZD w Szczecinie mgr inż. Tomasz Olkuski

Refleksje kongresowe i konkursowe

Rodzinne Ogrody Działkowe są częścią miast, a działkowcy częścią społeczności. ROD to zorganizowana całość, pełniąca ważne funkcje społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne.
Spełnia pozytywne role w urbanistyce i ekologiczne. Poprawia warunki życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. To zielone płuca miast, często parki miejskie – miejsca aktywnego wypoczynku. Ogrody powstały na nieużytkach, terenach zdegradowanych, które dzięki mozolnej pracy działkowców, stały się oazami i zostały oddane społeczeństwu i przyrodzie.
Dobra współpraca i zrozumienie znaczenia i roli ogrodów dla mieszkańców miast, owocuje rozwojem ROD oraz poprawą ich funkcjonowania. PZD stwierdza, że naturalny proces rozwoju miast nie eliminuje funkcjonowania ogrodów. Działkowcy i PZD rozumieją potrzebę rozwoju miast i gmin, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością likwidowania ogrodu. Jesteśmy mieszkańcami i korzystamy z nowych dróg, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej i nie sprzeciwiamy się likwidacji ogrodów w celu realizacji celów publicznych.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 12

Wczoraj 127

W tygodniu 572

W miesiącu 2452

Wszystkich 178060

Kubik-Rubik Joomla! Extensions