Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Police, dnia 18.11.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU!! 

 

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Mikołaja Reja w Policach,

                                     ul. Siedlecka b/n,                    72-010 Police,

REGON: 00701591518868                 NIP: 851-259-90-79

 

Zaprasza do złożenia oferty w ROD im. Mikołaja Reja w Policach

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskim Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu na stronie:

http//www.ozpzd-szczecin.pl

w zakładce przetargi.

 

 

Przedmiot zamówienia:

„Zewnętrzne instalacje elektryczne Rodzinnych

Ogródków Działkowych w Policach dz. 3313/2”

 

     1.  Oferty   należy złożyć do dnia 03.12.2020   do godz. 1630budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach.

 

     2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020   o godz. 1645 w budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach. 

 

     3.  PZD SO ROD im, Mikołaja Reja w Policach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektryczną wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej w ROD im. Mikołaja Reja w Policach z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, doprowadzeniem instalacji ze skrzynek elektrycznych do granic 207 działek oraz zamontowania 6 prefabrykatów podstaw do słupów oświetleniowych 6 metrowych w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego z doprowadzeniem do nich instalacji eklektycznej + kamer nie ujętych w przedmiarze robót i projekcie budowlanym.

Ogólne warunki zamówienia:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja po wykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach.

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

1.     Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych.

2.   Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3.   Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Płatności

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z terminem płatności do 21 dni.

Zamawiający dopuszcza płatność w dwóch transzach, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Warunkiem wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego wynikającego z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektryczną wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej w ROD im. Mikołaja Reja w Policach z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, doprowadzeniem instalacji ze skrzynek elektrycznych do granic 207 działek oraz zamontowania 6 prefabrykatów podstaw do słupów oświetleniowych 6 metrowych w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego z doprowadzeniem do nich instalacji eklektycznej + kamer nie ujętych w przedmiarze i projekcie budowlanym.

 Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym i Decyzji nr 1010/2020-Pozwolenia na budowę w załączeniu jako załączniki.

Projekt budowlany i Decyzja nr 1010/2020 są również dostępne do wglądu lub do skopiowania w Biurze Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Policach ul. Siedlecka b/n

Wykonanie  dokumentacji po wykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nieodpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciw porażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

Wykonawca założy i zarejestruje dziennik budowy zgodnie z Decyzją nr 1010/2020 (w załączeniu)  codziennych wpisów z przebiegu robót. Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE.

Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta lub prefabrykatora.

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i po wykonawczych.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla wszystkich pracujących oraz dla każdej brygady minimum jedna osoba z kategorią GI-D). Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania, certyfikaty UDT. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 cena, należy podać cenę ryczałtową brutto (kryterium podstawowe),

 doświadczenie, kryterium uzupełniające,

– termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót,
– wizja lokalna na terenie ogrodu przed złożeniem oferty.

Oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem:

PRZETARG: Wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja, ul. Siedlecka b/n, 72-010 Police”.

 

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 03.12.2020r. r. godz. 16.45 w świetlicy Zamawiającego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Policach ul. Siedlecka b/n.

Informacji na temat zadania,  umówienia się w sprawie złożenia oferty oraz wizji lokalnej na terenie ogrodu udzielają:

1.    Janusz Kulig – tel. +48 603 736 020- I wice Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego ROD im. Mikołaja Reja w Policach,

2.    Arkadiusz Poborski – tel. +48 508 274 673- II wice Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego ROD im. Mikołaja Reja w Policach,

 

Zarząd PZD Stowarzyszenia Ogrodowego ROD im. Mikołaja Reja w Policach zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

W związku z trwającym zagrożeniem COVID 19 obowiązuje reżim sanitarny, zostaną zachowane wszelkie zalecane środki ostrożności podczas przyjmowania i otwarcia ofert.

 

 

Załączniki:

1.  Formularz oferty,

2. Przedmiar robót (pomocniczo),

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Projekt budowlany

5. Decyzja nr 1010/2020-Pozwolenia na roboty budowlane,

6. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

7. Klauzula-informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 20

Wczoraj 83

W tygodniu 694

W miesiącu 2961

Wszystkich 443704

Kubik-Rubik Joomla! Extensions