Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

z dnia 18.05.2011 w sprawie zagrożenia praw działkowców gwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwalenie przez Sejm RP w dniu 05.07.2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było doniosłym aktem dla środowiska działkowców w Polsce.
Ustawa dostosowała regulacje prawne do zmian ustrojowych Państwa. Zachowując nabyte prawa działkowców, w zgodzie z bogatą tradycją społecznego ruchu działkowców, umocniła jednocześnie pozycję działkowców i ogrodów w sytuacjach wcześniej nieunormowanych, a dotyczących problemów planowania przestrzennego oraz ochrony przed likwidacją ogrodów i zaspokajania roszczeń.

Ustawa została entuzjastycznie przyjęta w środowisku przy wcześniejszym poparciu projektu ustawy masowymi wystąpieniami działkowców i organów statutowych PZD.
Radość środowiska działkowców i wiara w stabilne prawo została zmącona wystąpieniem
I Prezesa Sądu Najwyższego z zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Obawy nasze budzą również wystąpienia Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, które w sposób jednoznacznie sugerują iż art. 10, 17, 18 i 24 ustawy o ROD są niekonstytucyjne.
Głębsza analiza czterech wyżej wymienionych artykułów prowadzi do konkluzji, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna je za niezgodne z Konstytucją RP to pozostałe przepisy ustawy zostaną jedynie fasadą i osnową, która nie będzie miała istotnego znaczenia dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Przyjęcie błędnej tezy o tzw. „monopolu PZD”  i twierdzenie, ze ustawa o rod uniemożliwia przekazywanie gruntów innym organizacjom o podobnym charakterze, nieuchronnie uderza w podstawy systemu rodzinnych ogrodów działkowych, będących swoistą kategorią ogrodów, nie kolidujących z możliwością istnienia innych rodzajów ogrodów działkowych i
Z art. 10 wynika prawo do ustanawiana użytkowania na rzecz działkowca przez PZD. Z tego również wynika prawo, które gwarantuje działkowcom własność nasadzeń i urządzeń tworzonych kosztem ich pracy i środków.

Pozostałe trzy wspomniane artykuły ustawy dzisiaj nie pozwalające na swobodną likwidacje niemal na każdy cel i w każdym czasie ogrodu, co było intencją ustawodawcy w zamiarze ochrony tych ogrodów przed mechanicznym wykreślaniem z planów rozwojowych gmin oraz likwidacją na cele niepubliczne, a także zaspakajaniem roszczeń w formie przekazywania gruntów zajmowanych przez ogrody.
Przedstawiona argumentacja w wystąpieniach Marszałka Sejmu RP zmierza jednoznacznie do osiągnięcia podstawowego celu tj. zmiany ustawy o rod, a która to zmiana nie powieli już zapisów ustawy obecnie obowiązującej.

Dzisiaj nie ma intencji obrony tego co zostało na przestrzeni lat stworzone, a wręcz przeciwnie prowadzone są szeroko zakrojone działania zmierzające od zmiany ustawy o rod.
Sytuacja niejasności, nieprecyzyjnych sformułowań oraz brak jasnej polityki w zakresie ogrodów budzi niepewność środowiska, powoduje różnorakie interpretacje i prowadzi do działań destrukcyjnych i „nowatorskich” przez niektórych byłych członków PZD, dla których ramy prawne określone ustawą i statutem PZD były niewygodne. Dzisiaj wydaje im się, że zmieniona ustawa pozwoli im na wszytko to co dotychczas było zakazane.

Napływające sygnały od działowców świadczą o ich zatroskaniu o przyszłość tego pożytecznego przecież społecznego ruchu, o ich prawa i rozwój rodzinnych ogrodów.
Dzisiaj niektóre media i określone środowiska polityczne i gospodarcze wszelkimi środkami  i metodami  dążą do dewaluacji roli PZD i jego 30 – letnich ogromnych osiągnięć w rozwoju ogrodnictwa działkowego.  Dość powszechne są próby wypaczania wizerunku tej pozarządowej organizacji w odbiorze społecznym co nie sprzyja stabilizacji a nawet tworzy nieuzasadnione oskarżenia. Sytuacja zawirowania wokół ustawy o rod wykorzystywana jest przez niektórych posłów  do podsycania i tak już napiętej sytuacji.

Jako statutowy organ PZD reprezentujący 50 000 rodzin działkowców okręgu szczecińskiego, apelujmy do parlamentarzystów, Rządu RP i jego organów mających związek z funkcjonowaniem ogrodów, sądownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego o rozważne podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną ocenę dorobku tego społecznego ruchu, dzisiaj już mocno zakorzenionego w naszym Kraju. Każde radykalne zmiany i rozbijanie organizacyjne prowadzi do negatywnych skutków. Łatwo jest zaprzepaścić ponadwiekowy dorobek tej dziedziny życia społecznego.
Ustawa ma służyć działkowcom i ogrodom. I ich głos powinien być dostrzegany i brany pod uwagę.
Apel kierujemy do Marszałka Sejmu, Klubów Sejmowych, wybranych Komisji Sejmowych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Ministra Infrastruktury oraz Krajowej Rady PZD.

(podpisy 31 uczestników)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 120

Wczoraj 201

W tygodniu 120

W miesiącu 4361

Wszystkich 495392

Kubik-Rubik Joomla! Extensions