Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 15 stycznia br. odbyła się w Warszawie narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych. Celem narady było omówienie bardzo ważnych, aktualnych spraw dotyczących ogrodów i Związku.

Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który w związku ze śmiercią Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza złożył wyrazy współczucia mieszkańcom Gdańska oraz działaczom z Okręgu Pomorskiego w Gdańsku. Wspomniał o współpracy z Prezydentem Adamowiczem podczas budowy stadionu piłkarskiego, pod budowę którego udostępniono tereny zlikwidowanych dwóch rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich odtworzenia na innych terenach. Uczestnicy narady uczcili pamięć Prezydenta Adamowicza minutą ciszy.

Pierwszy omawiany temat dotyczył sytuacji Związku wynikającej z opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pani Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podkreśliła wynikające z tych procedur obowiązki struktur w tym zakresie i możliwości podejmowania działań przez działkowców, np. składania wniosków i uwag do dokumentów planistycznych. Prezes PZD zwrócił się do przedstawicieli kilku okręgów o przedstawienie sytuacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego występujących na terenie ich okręgów. Swoje wystąpienia na ten temat wygłosili Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego, Izabela Ożegalska Prezes Okręgu Łódzkiego, Krzysztof Podlewski Prezes Okręgu Mazowieckiego, Zofia Mierniczek Prezes Okręgu Małopolskiego, Zdzisław Śliwa Prezes Okręgu w Poznaniu, Zygmunt Wójcik Wiceprezes Okręgu w Elblągu, Andrzej Bojko Prezes Okręgu Podlaskiego. Z powyższych wystąpień wynikała niekorzystna sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych pod względem ich uwzględnienia w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego, natomiast Prezes Okręgu w Poznaniu wskazał, że dla ogrodów poznańskich nie ma zagrożeń z tego tytułu, a ich sytuacja jest dobra.

Na podstawie informacji przesyłanych przez okręgi na temat ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowano wstępne podsumowanie, które przedstawiła Pani Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD.

Kolejny temat dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zreferował go r. pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego JK PZD, stwierdzając, że projekt tej ustawy jest jednostronnie korzystny dla osób, które utraciły prawo do swoich nieruchomości i chcą je odzyskać. Omówił przygotowaną opinię prawną na temat powyższego projektu ustawy, która przewiduje m. in. wydłużenie okresu, w jakim osoby te mogą domagać się zwrotu praw do nieruchomości.

Ostatnim poruszonym tematem były narady i szkolenia w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Pani Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD przedstawiła informacje zorganizowanych i zaplanowanych naradach dla prezesów i członków zarządów ROD oraz dla członków zespołów do obsługi walnych zebrań. Odniosła się również do informacji okręgów na temat wyborów do zarządów ogrodów.

Każdy z powyższych tematów podsumował Prezes PZD, wyciągając wnioski i wskazując najważniejsze zadania, jakie okręgi powinny podjąć w danej sprawie. Na zakończenie narady Prezes PZD podkreślił duże znaczenie poruszonych kwestii, a przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzennego, od których zależy istnienie ogrodów. Podziękował wszystkim za obecność i aktywność, a przedstawicielom okręgów za podzielenie się swoimi doświadczeniami w omawianych sprawach.

 

Łukasz Łukomski

Wydział Prezydialny JK PZD

1. Komunikat w sprawie w sprawie zagrożeń dla ROD na skutek polityki przestrzennej miast. 

2. Komunikat w sprawie oceny projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej na naradzie prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych  

3. Komunikat w sprawie narad przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD w 2019 roku

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 249

Wczoraj 287

W tygodniu 1601

W miesiącu 4400

Wszystkich 515145

Kubik-Rubik Joomla! Extensions