Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Prezes PZD przywitał członków Krajowej Rady PZD, zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, nowego Prezesa Okręgu w Lublinie – Pana Grzegorza Kurczuka oraz uczestniczących w obradach prezesów okręgów, nie będących członkami Krajowej Rady PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła obszerny porządek posiedzenia. Przyjęty porządek obejmował bardzo ważne i trudne tematy:

Informację na temat przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019.

Przyjęcie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD.

Zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ustalenie liczby delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybieranych przez okręgowe zjazdy delegatów.

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin.

Ocenę dotychczasowych działań PZD dotyczących nowelizacji ustawy śmieciowej.

Informację w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Analizę przeznaczenia gruntów ROD w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz

Realizację Programu Budowy siedzib dla zarządów ROD.

Do każdego tematu zostały przygotowane pisemne opracowania w oparciu o dane i informacje przekazane przez okręgi oraz wiedzę i doświadczenie pracowników Krajowej Rady PZD. Materiały przekazane zostały członkom Krajowej Rady PZD wcześniej, tak aby każdy mógł zapoznać się szczegółowo z opracowaniami i analizami i na ich podstawie ocenić przedstawione zagadnienia oraz wypracować wnioski.

Każdy z przedstawionych na posiedzeniu punktów porządku obrad, był oddzielnie szeroko prezentowany i omawiany przez członków Krajowego Zarządu PZD oraz pracowników Biura Krajowej Rady PZD, a następnie dyskutowany przez członków Krajowej Rady PZD. Mimo tak wielu trudnych tematów oraz dyskusji, posiedzenie  przebiegało sprawnie.

Krajowa Rada PZD powołała Komisję Uchwał i Wniosków, której Przewodniczący  - Pan Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD przedstawił zebranym łącznie 9 uchwał, w tym aż 8 merytorycznych. Krajowa Rada PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przyjęła jednogłośnie 9 uchwał w sprawach objętych porządkiem posiedzenia. Krajowa Rada PZD zarejestrowała również Regulamin Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Legnicy.

Przedstawiając sprawy różne, Prezes Związku – Eugeniusz Kondracki poinformował zebranych, iż w dniu 19 marca br. Krajowy Zarząd przyjął wzory dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia okręgowych zjazdów delegatów PZD w 2019 roku. Prezes Związku przekazał również informację w sprawie stanu PZD na koniec roku 2018, obejmującą ilość członków PZD, liczby ROD, działek oraz powierzchni w hektarach. Prezes Związku poinformował, iż wszystkie materiały zamieszczone zostaną w „Biuletynie Informacyjnym”, który przekazany zostanie okręgom i zarządom ROD do końca kwietnia br. Prezes Związku przekazał również informację, iż trwają prace redakcyjne nad kolejnym wydaniem „Zielonej Rzeczpospolitej”, która trafi do ogrodów również do końca kwietnia br.

Podsumowując i zamykając XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział w pracach nad tak trudnymi i ważnymi tematami, które były przedmiotem posiedzenia. 

AM

Wstępna ocena walnych zebrań  sprawozdawczo-wyborczych  w ROD

I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak zapoznał Krajową Radę PZD z wynikami odbytych do dnia 8 marca br. walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.  Z podsumowania wynikało, że zebrania są na wstępnym etapie, na co wskazuje ich ilość. Do dnia 8 marca  obyło się jedynie 59 zebrań, a ich wyniki wskazują na dobre przygotowanie, przeprowadzenie oraz wypełnienie statutowych celów.  We wszystkich ROD, w których odbyły się zebrania wybrano organy ROD i podjęto niezbędne dla funkcjonowania ROD uchwały.  Członkowie PZD na zebraniach poruszali przede wszystkim tematy związane z funkcjonowaniem ich ogrodu, czyli pojawiający się w każdym ogrodzie problem śmieci i opłat za ich wywóz, inwestycje i remonty oraz pozyskiwanie środków na ich realizację, utrzymanie porządku w ROD, kradzieże, czy niszczenie nasadzeń na działkach przez zwierzęta. Wszystkie ROD skorzystały z wytycznych i wzorów dokumentów przygotowanych przez Krajowy Zarząd PZD. Jak wynika z informacji przekazanych przez Okręgi, wzory dokumentów bezpośrednio przyczyniły się do rzetelności, prawidłowości i sprawności odbytych walnych zebrań. Okręgi podkreślają, że przekazane ogrodom wytyczne oraz wzory dokumentów pozytywnie wpłynęły na przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wysłano z wykorzystaniem druków zaproszeń przygotowanych przez KR PZD.

Krajowa Rada odniosła się do rozpoczętych w ROD zebrań sprawozdawczo-wyborczych podejmując w tej sprawie uchwałę. Zawarła w niej pozytywną ocenę tego etapu, doceniła starania zarządów ROD, a także zwróciła się w niej do członków PZD o aktywny udział w zebraniach, o poważne potraktowanie nowych zagrożeń dla ogrodów przede wszystkim w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy planowaniem przestrzennym miast.

ZRS

Zasady i tryb odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD w 2019 roku

Krajowa Rada PZD w dniu 20 marca 2019 roku przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD, które odbędą się w bieżącym roku. Założenia uchwały przedstawił uczestnikom posiedzenia Prezes PZD. Krajowa Rada PZD określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD we wszystkich okręgach – do dnia 30 września 2019 roku.  Uchwała wskazała i uszczegółowiła wymogi wynikające przede wszystkim ze statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnienia do uczestnictwa w zjeździe,  obowiązki okręgowego zjazdu. Uchwała reguluje również zagadnienia, które wcześniej zawarte były w regulaminach okręgowego zjazdu delegatów. Mowa tu o wymogach formalnych dotyczących przekazania delegatom dokumentów zjazdowych razem z zawiadomieniem na okręgowy zjazd, protokołu ze zjazdu, nagrywania go, oznaczania i podpisywania uchwał. Uchwała reguluje również zasady zwołania i przeprowadzenia pierwszych posiedzeń organów okręgowych, które odbywają się niezwłocznie po dokonaniu wyborów w celu ukonstytuowania się, a także zobowiązuje okręgowe zarządy do przekazania w ciągu 14 dni do Jednostki Krajowej PZD dokumentów z okręgowego zjazdu: protokołu ze zjazdu, protokołów komisji, podjętych uchwały,  ankiet członków władz okręgowych wybranych na zjeździe, ankiet delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Krajowy Zarząd PZD w celu usprawnienia odbywania okręgowych zjazdów opracował i przyjął wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD.

ZRS

Zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Prezes PZD przedstawił tematy związane ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów. Ponieważ w bieżącym roku w Związku kończy się kadencja organów na wszystkich szczeblach od ogrodów do organów krajowych, Krajowa Rada PZD  korzystając ze swoich kompetencji statutowych zwołała XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbędzie się w Warszawie w dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku.

Kompetencją Krajowej Rady PZD, zgodnie z § 130 pkt 16) Statutu PZD, jest również ustalenie ilości delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów. Prezes PZD omówił propozycję klucza wyborczego uzależnionego od ilości członków PZD w Okręgu. Krajowa Rada PZD przyjęła w tej sprawie uchwałę, ustalając, ze okręgowe zjazdy delegatów wybiorą 1 delegata na każde pełne 4 000 członków PZD plus jednego delegata na ilość członków większą od 2000 a mniejszą od 4 000. W uchwale określono liczbę delegatów, jaką może wybrać każdy okręgowy zjazd delegatów. W wyniku przyjęcia przez KR PZD takiego klucza wyborczego, w XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD weźmie udział 258 delegatów. 

ZRS

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił ideę nowatorskiego przedsięwzięcia, jakim jest „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Prezes PZD podkreślił w swej wypowiedzi, jak ważnym dla działkowców, a także całego Związku jest powrót do macierzystej idei ogrodnictwa działkowego oraz zachowanie jej w takim formacie, by nie ewoluowała w niekorzystnym i niekontrolowanym kierunku. Nadmienił, że sam „Otwarty program…” ma za zadanie popularyzację nowoczesnego zagospodarowania działek, w tym wykorzystanie do tego celu szczególnie wartościowych gatunków i odmian sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesnych metod ich uprawy dostępnych dla każdego działkowca niezależnie od jego wieku. Zaprezentował tutaj przykłady szczególnie interesujących i cennych roślin o niewielkich wymaganiach, uprawa których przynosi wymierne korzyści w odniesieniu do minimalnego nakładu włożonej pracy. Nakreślił także kierunek przyszłych działań strategicznych z wykorzystaniem środków takich jak prasa fachowa, publikacja książki, dystrybucja broszur informacyjnych, kampania w internecie oraz wykorzystanie potencjału szkoleń, zarówno SSI jak i tych dla nowych działkowców.

Prezes PZD wyjaśnił zgromadzonym na czym polega szczególne znaczenie nowego Programu dla rozwoju ogrodów działkowych poprzez zwiększenie ekonomicznego i zdrowotnego wykorzystania działek. Wyraźnie zaakcentował wagę zaangażowania wszystkich struktur PZD we wdrażanie nowej koncepcji i potraktowanie tego tematu rzetelnie, jako jednego z kluczowych w perspektywie najbliższych lat.

Głos w sprawie zabrał Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus, wyrażając swoje poparcie dla idei wdrażania Programu. Podkreślił  jego prozdrowotne atuty stwierdzając, że program promujący uprawę roślin przysłuży się działkowcom i ich rodzinom.  Podobną postawę zaprezentował Prezes Okręgu Opolskiego PZD - Bartłomiej Kozera. W swej wypowiedzi zgodził się z prezentowanymi argumentami i oddał zaobserwowane przez siebie niepokojące tendencje dotyczące sposobu użytkowania działek ROD. Tym samym wyraził swą aprobatę dla potrzeby wdrożenia Programu, ostatecznie wysnuwając konkluzję , że „zdrowie to efekt zabiegów, a nie nicnierobienie”, dodatkowo podkreślając prozdrowotne znaczenie Programu.

Uczestnicy obrad wyrazili duże zainteresowanie omawianym tematem odbierając go pozytywnie i zgadzając się z argumentami przemawiającymi na jego korzyść.  Wynikiem tego jest przyjęta jednomyślnie uchwała.

EL

Nowelizacja ustawy śmieciowej

Temat dotyczący nowelizacji ustawy „śmieciowej” przedstawiła – p. M.Pilzak – st. inspektor ds. prawnych w Biurze Prawnym PZD. Wskazała, że od końca sierpnia 2018 r. KZ PZD podjął szereg działań na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy „śmieciowej”. W ramach konsultacji, KZ PZD przekazał do Ministerstwa Środowiska 2 pisma tj. z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r. z uwagami i propozycjami do projektu nowelizacji ustawy. Aktualnie, projekt ten został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest w trakcie opiniowania przez Komisję Prawniczą.

Jak wynika z analizy projektu, znaczna część uwag PZD została uwzględniona przez resort. W szczególności, „uwolniono” ROD od ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych. ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie umów z indywidualnymi formami lub deklaracji „śmieciowych”, w którym same będą  wskazywały ilość śmieci do wywiezienia z terenów ROD. Zostaną również wprowadzone maksymalne stawki opłaty za wywóz odpadów, zabezpieczające ROD przed horrendalnymi opłatami.

Z uwagi, że część zapisów nowelizacji wymaga doprecyzowania, Prezes PZD – p. Eugeniusz Kondracki poinformował, że na najbliższym posiedzeniu KZ PZD zostanie dokonana całościowa analiza prawna ww. dokumentu pod kątem kolejnego wystąpienia do MŚ. Jedocześnie na stronie internetowej PZD zostanie opublikowany komunikat KZ PZD w sprawie aktualnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”, w którym wystąpimy do ROD i działkowców o udzielenie wparcia PZD w tej sprawie.

W dyskusji, głos zabrał Prezes OZ PZD w Poznaniu – p. Z. Śliwa, który uznał, że wywalczone przez PZD zmiany ustawy „śmieciowej” są dobre i z pewnością przyczynią się do obniżenia opłat za śmieci, szczególnie w tych ROD, gdzie są one wygórowane. Jednocześnie, wskazał na problem zamieszkiwania na terenie ROD i wytwarzania przez osoby zamieszkujące dużej ilości śmieci, za których wywóz płacą wszyscy działkowcy.

KR PZD podjęła uchwałę nr 6/XXVIII/2019 w sprawie oceny dotychczasowych działań PZD dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

MAP

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości

Krajowa Rada po raz kolejny zajęła się niezwykle ważną sprawą kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została uchwalona przez Sejm i – w trakcie posiedzenia KR - oczekiwała na decyzję Senatu. Nowelizacja ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zapewnić pewnej grupie osób wywłaszczonych (ich spadkobierców) możliwość wystąpienia z wnioskami o zwrot nieruchomości, gdyż wcześniej nie miały takiego prawa. Przypomnijmy, że PZD krytycznie ocenia tę ustawę, gdyż - przy okazji realizacji wyroku TK - tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana. Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które nierzadko były zakładane na gruntach wywłaszczanych. Może się więc okazać, że na nowo pojawi się problem tego typu spraw, również wobec ROD, których funkcjonowanie wydawało się stabilne.

Ze względu na tak poważne zagrożenie Krajowa Rada od dłuższego czasu podejmuje intensywne działania w sprawie odpowiedniej zmiany nowelizacji. Wypracowano zwłaszcza odpowiednie propozycje, które Prezes PZD Eugeniusz Kondracki osobiście przedstawił Arturowi Soboniowi – Wiceministrowi Inwestycji i Rozwoju. Krajowa Rada odbyła również nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego zajęła kompleksowe stanowisko dotyczące nowelizacji. W sprawę zaangażowały się także struktury Związku – liczne okręgi oraz szereg ROD – zaniepokojone o dalsze losy wielu ogrodów i działkowców, wyraziły swoje stanowiska, które skierowały do resortu oraz Senatu.

Nie dziwi więc, że podczas ostatniego posiedzenia Krajowa Rada powróciła do tematu, który został przedstawiony przez radcę prawnego Bartłomieja Piecha - Dyrektora Biura Prawnego PZD.  Zreferował w szczególności przebieg odbytych dzień wcześniej dwóch komisjach senackich, które szczegółowo rozpatrywały nowelizację. W tych komisjach uczestniczyli przedstawiciele KR, na czele z Prezesem PZD. Zaprezentowano tam stanowisko Związku, które jest krytyczne wobec zbyt długiego 3-letniego okresu przejściowego, podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane wnioski o zwrot, co może wywołać kolejną falę roszczeń reprywatyzacyjnych w rozmiarach mogących przerosnąć problem wynikający z tzw. dekretu Bieruta. Dlatego Związek postuluje, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do zgłaszania roszczeń, co pozwoli ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne.

Na skutek powyższych argumentów resort postanowił wyrazić zgodę na skrócenie powyższego terminu z 3 lat do 12 miesięcy. W efekcie takie rozwiązanie zostało poparte przez większość senatorów, choć niektórzy wnioskowali o jeszcze większe ograniczenie tego terminu - zgodnie z postulatami Związku. Niemniej jednak zmianę stanowiska rządowego należy oceniać jako krok w dobrym kierunku, gdyż zmniejsza ryzyko zalewu żądań reprywatyzacyjnych. Trudno jednak ocenić, czy wykluczy takie ryzyko.

Dlatego też Krajowa Rada będzie w dalszym ciągu aktywna w zakresie skutków nowelizacji. Stawką jest bowiem nie tylko los wielu ROD i tysięcy działkowców, ale również szeroko rozumiany interes publiczny.  Negatywnymi konsekwencjami nowelizacji mogą być bowiem objęte również inne nieruchomości, zajęte m. in. pod szpitale, szkoły, czy też budownictwo mieszkaniowe. Sprawa ma zatem ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa.

TT

Grunty ROD w planach zagospodarowania miast

Kolejnym tematem na posiedzeniu Krajowej Rady PZD była analiza przeznaczenia gruntów ROD w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z porównaniem stanu za 2016 i 2019 rok. Materiał został opracowany przez jednostkę krajową PZD i szeroko zaprezentowany przez st. inspektora ds. terenowo – prawnych z Wydziału Gospodarki Gruntami Agnieszkę Rudawską. Całość prezentacji była poparta tabelami, która wraz z materiałem opisowym została przekazana członkom KR PZD na kilka dni przez posiedzeniem, celem umożliwienia przeanalizowania wyników i wyciagnięcia wniosków.

Przeprowadzone badanie pokazało, iż:

prawie 70 % powierzchni ROD ujęta jest w miejscowych planach i studiach jako zieleń działkowa, co porównując do 2016 roku wskazuje na spadek

o 3 % powierzchni ROD w stosunku do 2016 roku,

25 % powierzchni ROD ma inne przeznaczenie niż ZD i jest wyższe niż w 2016 roku o 5 % powierzchni ROD ogółem w kraju,

co do 5% powierzchni ROD brak jest powyższych dokumentów planistycznych. Wynik ten jest wyższy niż był 2016 roku o 25% powierzchni ROD.

Zatem, mimo zaledwie dwóch lat, które dzielą powyższe badania, widoczne są zmiany. Niekorzystne zmiany odnotowano w okręgach: Podkarpackim, Małopolskim i Pomorskim, gdzie nastąpił spadek powierzchni ROD ujętych w mpzp jako ZD, oraz w okręgach: Mazowieckim, Łódzkim i Opolskim, w których wzrosła powierzchnia ROD nieujęta w mpzp.

W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców stwierdzono:

63% powierzchni ROD w miastach ujęta jest jako ZD.  Stanowi to wzrost

o 5 % powierzchni ROD w skali kraju do roku 2016.

34% powierzchni ROD w miastach jest przeznaczona na inne cele, co oznacza spadek takich terenów o 10 % powierzchni ROD w miastach w stosunku do 2016 roku.

co do 3% powierzchni ROD w miastach brak jest miejscowych planów bądź studiów. Tu z kolei nastąpił wzrost, jednakże w skali kraju są to niewielkie zmiany, gdyż w ogóle takich terenów jest niewiele.

Prezes PZD podkreślił, iż temat jest bardzo trudny, a sama analiza wymagała znacznej pracy ze strony jednostki krajowej. Na wzór zaprezentowanego badania winny opracować i przyjąć własne analizy, które ukazywałyby rzeczywistą sytuację nie tylko w okręgu ale i w poszczególnych ogrodach działkowych.

Temat zwieńczony został przyjęciem przez członków KR PZD uchwały

nr 7/XXVIII/2019 w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która nie tylko odniosła się do zaprezentowanej analizy, ale zawiera także szereg działań, które winny być podejmowane przez okręgi.

AR

Siedziby dla zarządów ROD

Członkom Krajowej Rady PZD przedstawiono informację na temat realizacji Programu budowy siedzib dla zarządów ROD, którą przyjął Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 19 marca br.

Ocenę w ww. sprawie zaprezentował Prezes Okręgu Śląskiego – Pan Józef Noski. Program został zrealizowany w odniesieniu do 355 z 1013 ROD, co stanowi 35% ROD nie posiadających własnych siedzib. Prezes Józef Noski przybliżył zebranym działania podejmowane przez jednostkę krajową PZD i Okręgi w zakresie promocji programu oraz udzielonego zarządom ROD wsparcia merytorycznego i finansowanego (szacowanego dotychczas na kwotę ponad 900 tys. zł). Wskazał również, na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania budowy siedzib i podkreślił, że Okręgi powinny wspierać zarządy ROD w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych i we wszystkich innych działaniach zmierzających do realizacji programu.

Zwieńczeniem tematu była jednomyślnie podjęta uchwała nr 8/XXVIII/2019 w sprawie oceny realizacji Programu siedzib dla zarządów ROD, która oceniła dotychczasowe rezultaty oraz wskazała kierunki dalszych działań mających na celu zapewnienie siedzib dla wszystkich ROD tego wymagających. Członkowie Krajowej Rady PZD pozostali zgodni w stwierdzeniu, że odpowiednie miejsce pracy dla zarządów ROD to nie tylko wymóg czasu, ale podstawowy standard zapewniający prawidłową współpracę z działkowcami i zabezpieczenie dokumentacji ogrodowej.

JZ

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 259

Wczoraj 287

W tygodniu 1611

W miesiącu 4410

Wszystkich 515155

Kubik-Rubik Joomla! Extensions