Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 8-9 maja br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli prezesi i dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie aktualnej sytuacji PZD, ROD i działkowców, spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z pracą i funkcjonowaniem biur Okręgów PZD.

Najważniejszym tematem na naradzie była ocena przebiegu dotychczasowych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz przygotowania do Zjazdów w Okręgach oraz Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w dniach 6-7.12.2019 r. w Warszawie. Do tego tematu wprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który poinformował, że obecny rok jest rokiem szczególnym ze względu na kampanię sprawozdawczo-wyborczą do wszystkich organów PZD. Bieżący rok stawia przed Związkiem wiele wyzwań i nowych zadań. Dlatego też zależy nam, aby tegoroczne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się we wszystkich ROD, miały prawidłowy przebieg, zostały obsłużone ze strony OZ PZD. Ważne jest nie tylko, aby zostali wybrani członkowie wszystkich zarządów i komisji rewizyjnych, ale i istotne jest, kto zostanie wybrany. Od tego bowiem zależy przyszły skład OZ, OR, KZ, KR, ale i pionu rewizyjnego, odgrywającego ogromną rolę w świetle narastającej liczby prowadzonych kontroli, w tym w związku z wystąpieniami organów nadzoru, a także sprawne funkcjonowanie całego Związku.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Okręgów PZD. W szczególności głos zabrali: p. E. Gaicka (Dyrektor Biura OZ PZD we Wrocławiu), p. M.Praczyk (Prezes OZ PZD w Pile), p. E. Galus (Prezes OZ PZD Świętokrzyskiego), p. M. Pasiński (Prezes OZ PZD w Zielonej Górze), p. A. Bołądź (Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego), p. B. Kokot (Prezes OZ PZD w Bydgoszczy), p. J. Gieziek (Prezes OZ PZD Warmińsko-Mazurskiego), p. B. Krystyjan (p.o. Dyrektora Biura OZ PZD Małopolskiego), p. M. Macianty (Dyrektor Biura OZ PZD Śląskiego), p. K. Podlewski (Prezes OZ PZD Mazowieckiego), p. J. Matwies (Prezes OZ PZD Pomorskiego), p. Z. Wójcik (Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu), p. H. Malik (Prezes OZ PZD Sudeckiego) oraz p. A. Wróbel (Dyrektor Biura OZ PZD w Poznaniu). Poinformowali oni, że w ROD odbyło się już 75-80 % walnych zebrań. Pozostałe odbędą się w najbliższy weekend. Problem z powtórzeniem walnych zebrań nie jest zbyt duży. Niewiele ROD zwróciło się o przedłużenie terminu do przeprowadzenia zebrań. Frekwencja na walnych zebraniach zbliżona jest do lat poprzednich. Większość WZ odbyło się w II terminie. Większość organów ROD została już obsadzona. Nastąpiło ok. 20-30 % zmian w dotychczasowych składach. Zebrania są obsługiwane ze strony OZ PZD. Sporadycznie w zebraniach uczestniczą samorządowcy.  Najczęstsze tematy poruszane na walnych zebraniach to: opłaty za śmieci, opłaty za wodę, wjazd na teren ROD, wywóz gałęzi, inwestycje, dotacje, problemy lokalne. Spływające do Okręgów dokumenty z walnych zebraniach nie wykazują większych nieprawidłowości. Nie powinno być problemów z odbyciem Okręgowych Zjazdów w zaplanowanych terminach.

Kolejnym tematem była Komunikacją w Związku, który omówiła p. M. Kondracka – Dyrektor Wydawnictwa „Działkowiec”. Wskazała m.in., że PZD podejmuje szereg działań, aby dotrzeć do zarządów ROD i działkowców. Wydawanych jest wiele wydawnictw związkowych, publikowane są różne informacje na stronach internetowych PZD. Został uruchomiony newsletter, który służy do przesyłania najważniejszych uchwał do zarządów ROD. Konieczna jest jednak poprawa tej komunikacji. Dlatego też na naradzie zastanawiano się nad założeniem dla wszystkich ROD na wspólnym serwerze e-miali z końcówką „pzd”, stworzenia jednej, wspólnej dla Okręgów i KR strony internetowej, przekazywaniem do ROD wydawnictw związkowych również z wersji elektronicznej.

Przez p. M. Kondracką został również omówiony temat dotyczący programu DGCS PZD System.Podkreśliła konieczność większej promocji tego programu, aby zwiększyć zainteresowanie ROD jego zakupem. Wskazała na znaczenie tego programu w sprawnym zarządzeniu ROD. Poddała pod dyskusję działania, które PZD mógłby podjąć, aby ułatwić zarządom ROD pracę na tym programie (krótkie filmiki instruktażowe, prostsza instrukcja, regionalne szkolenia, dalsze doskonalenie programu).

Na naradzie został również omówiony temat RODO, w którym p. Monika Pilzak w Biura Prawnego przypominała o najważniejszych obowiązkach Okręgów PZD oraz zarządów ROD związanych z wdrożeniem RODO oraz prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych. Omówiła również najnowsze zmiany w przepisach krajowych związane z RODO.

Wiele miejsce na naradzie poświęcono ocenie funkcjonowania biur Okręgów. P. Zofia Rut Skórzyńska – Kierownik Wydziału Prezydialnego wskazała, jak powinna przebiegać obsługa posiedzeń OZ i OR, prowadzenie dokumentacji, udzielanie porad prawnych, kontakty z ogrodami, rozpatrywanie odwołań oraz skarg. Natomiast p. Jadwiga Przygódzka z Działu Kadr przypominała o zasadach funkcjonowania biur oraz zatrudniania pracowników.

Poruszony został również temat Statutu PZD. P. T. Terlecki – Z-ca Dyrektora Biura Prawnego wskazał, że niedawno zmieniany Statut PZD jest dobry i spełnia swoje funkcje. Jednakże z uwagi na zbliżający się Krajowy Zjazd, chcemy dokonać oceny, czy jest potrzeba uzupełnienia go o dodatkowe zapisy. Prezes PZD wskazał, że w najbliższym czasie zostanie powołana komisja statutowa, która zajmie się analizą ewentualnych propozycji do statutu PZD.

Na naradzie zostały również przypomniane przez p. Zofię Rut Skórzyńską – Kierownika Wydziału Prezydialnego wyniki przeglądu ROD i działek w 2016 r. oraz obowiązki OZ PZD po ww. przeglądzie, związane m.in. z przekazaniem ROD zaleceń pokontrolnych, przygotowaniem programów przeglądów, promocją ROD i wolnych działek oraz inicjowaniem zadań inwestycyjno-remontowych. W tym temacie, Prezes PZD zwrócił szczególną uwagę na konieczność poprawy estetyki ROD i przyjęcia w tym zakresie programu działania na nową kadencję PZD.

P. Mariola Kobylińska – Kierownik WGG omówiła temat funkcjonowania małych ROD w strukturze PZD. Wskazała, że KR PZD przeprowadziła badanie, które wykazało, że 38% ROD liczy do 100 działek. Takie ROD występują w każdym Okręgu PZD. Z uwagi na swoją wielkość borykają się z wieloma problemami m.in. z brakiem możliwości wyboru członków organów ROD, brakiem środków finansowych m.in. na inwestycje i remonty w ROD. Prezes PZD poinformował, że ten temat zostanie głębiej zbadany i zostanie przedstawiony na Krajowym Zjeździe PZD.

Następnie, zostały zreferowane sprawy z zakresu gospodarki gruntami tj. Prawo wodne i opłata za wodę (przedstawiła J. Ćwiklińska – Ziomek z WGG), dotacje zewnętrzne dla ROD (A. Rudawska z WGG) oraz przebieg regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD (p. M. Kobylińska – Kierownik WGG), jak również zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących tj. ustawie śmieciowej (omówiła p. M.Pilzak z Biura Prawnego), prawie budowalnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami (p. B. Piech – Dyrektor Biura Prawnego PZD) oraz w zagospodarowaniu przestrzennym (p. A. Rudawska z WGG).

Ważnym zagadnieniem, który został poruszony przez Prezesa PZD był temat: Co Związek może zaoferować działkowcom? Prezes PZD wskazał, że Związek poszukuje sposobów bezpośredniego dotarcia do działkowców. Próbuje nawiązać kontakt z działkowcami na walnych zebraniach, poprzez wydawnictwa działkowe, kontakt z ROD. Jednakże wiedza działkowców o Związku i jego działaniach jest wciąż niewystarczająca. Dyskutowano zatem o możliwościach dotarcia do szerszej grupy działkowców, poprzez m.in. przygotowanie dla działkowców kalendarza z podstawowymi informacjami o PZD i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ROD i działek.

Na koniec, przekazano informację o przebiegu konsultacji z zarządami ROD w zakresie utworzonego w PZD Funduszu Amortyzacyjnego, niedawno uchwalonego Otwartego Programu Nowoczesnego Użytkowania i Zagospodarowania Dzialek,  inicjatywie stworzenia Programu Oświatowego PZD, organizowanych konkursach krajowych (ROD roku i Wzorowa Działka), konieczności zwiększania liczby Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz o zapatrywaniu działkowców w prenumeratę „Działkowiec”, Poradnik początkującego działkowca i pozostałe materiały.

Podsumowując naradę, Prezes PZD wskazał na konieczność poprawy funkcjonowania biur, dobrego przygotowania Okręgowych Zjazdów, organizowania szkoleń zwłaszcza dla nowych prezesów, członków zarządu ROD, przewodniczących komisji rewizyjnych, nawiązania lepszego kontaktu z ROD poprzez wizyty merytoryczne pracowników Okręgów. Prezes PZD, podkreślił znaczenie OFK, promocji program DGCS oraz prowadzenia szkoleń dla nowych działkowców według nowoczesnego, jednolitego programu, który przygotuje jednostka krajowa PZD.

MAP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 250

Wczoraj 287

W tygodniu 1602

W miesiącu 4401

Wszystkich 515146

Kubik-Rubik Joomla! Extensions