Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

Na posiedzeniu podkomisji obecna była delegacja PZD na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiejem Piechem i mec. Tomaszem Terleckim oraz sekretarz KR PZD Izabelą Ożegalską. Poza posłami z Podkomisji Nadzwyczajnej w posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Finansów i Skarbu Państwa, a także ekspert podkomisji - konstytucjonalista dr hab. Wojciech Orłowski Z UMCS w Lublinie oraz przedstawiciele tzw. stowarzyszeń działkowych.

Prace merytoryczne

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad posiedzenie poświęcone było omówieniu poprawek, zgłoszonych do projektu obywatelskiego przez kluby poselskie - PO, PiS, SP i RP. Poprawki do ustawy działkowej zgłosili także przedstawiciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Zielona Dolina” w Swarzędzu. Poprawki te nie były jednak brane pod uwagę, gdyż żaden z posłów  tych poprawek nie przyjął.

Uwagi zgłaszane do projektu obywatelskiego.

Pierwsze poprawki do projektu obywatelskiego zgłosiło Biuro Legislacyjne Rządu, które zaproponowało zmianę nazwy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na ustawę o ogrodach działkowych. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Tomasz Terlecki odnosząc się do tej propozycji podkreślił, że należy utrzymać dotychczasowe nazewnictwo, gdyż nawiązuje ono do długoletniej tradycji, także europejskiej. Pełnomocnik podkreślił także, że blisko milion obywateli podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i tego także nie należy tego lekceważyć.

W wyniku głosowania posłowie zdecydowali, że dotychczasowa nazwa projektu zostanie zachowana.

Biuro Legislacyjne Rządu zaproponowało także, by z projektu obywatelskiego wykreślona została preambuła, jednak  wniosek ten także nie uzyskał poparcia większości posłów.  „Nie ma zakazu, by preambuły nie było w ustawie. Tym bardziej, że w projekcie obywatelskim zachowanie jej jest konieczne, głównie przez zawiłość materii. Zasadne jest, by ustawodawca określił swój zasadniczy zamysł co do wprowadzanych zapisów. Temu służy preambuła” – mówił mec. Tomasz Terlecki.

Z preambuły wykreślone zostało słowo miast.

Następnie szczegółowo omówione zostały poprawki zgłoszone do poszczególnych zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Poprawki do Artykułu 1 ustawy o ROD zgłosiła Platforma Obywatelska.

Obecny zapis: „Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania oraz zadania organizacji działkowców i organów administracji publicznej w zakresie wspierania rozwoju ogrodnictwa  działkowego.

Zyskał brzmienie:

„Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych,  prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców”.

Artykuł 2. definiujący m.in. kim jest działkowiec, czym jest działka, prawo do działki, stowarzyszenie ogrodowe, wywołał najdłuższą dyskusję. Swoje poprawki do tego projektu zgłosiła PO, Ruch Palikota i Solidarna Polska.

W wyniku głosowania przyjęto poprawki zgodnie z którymi zapisy: ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) działkowcu  - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną lub małżeństwo uprawnione do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki ustanowionego zgodnie z ustawą;

Zyskał brzmienie:

działkowcu – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki;

2) działce - należy przez to rozumieć podstawową jednostką przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m.

Zyskał brzmienie:

działce – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m², służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji;

Uwaga: Biuro Legislacyjne ma przygotować projekt przepisu przejściowego do tego punktu.

3) prawie do działki - należy przez to rozumieć ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki;

Punkt ten  zachował obecne brzmienie.

4) rodzinnym ogrodzie działkowym - należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub obszary gruntu, podzielone na tereny ogólne i działki oraz wyposażone w infrastrukturę ogrodową, którymi stowarzyszenie ogrodowe włada w oparciu o ustanowiony na jego rzecz tytuł prawny;

Zyskał brzmienie:

rodzinnym ogrodzie działkowym – należy przez to rozumieć  wydzielony obszar lub obszary przeznaczone przez właściciela na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składający się z  działek i terenu ogólnego,  służącego do wspólnego użytku działkowców, wyposażonym  w infrastrukturę ogrodową;

5) stowarzyszeniu ogrodowym– należy przez to rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 855, z późn. zm.), którego celem statutowym jest tworzenie i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych zgodnie z ustawą.

Zyskał brzmienie:

stowarzyszeniu ogrodowym – należy przez to rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 j.t., ze zm.),  powołane wyłącznie w celu zakładania  i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

6) regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego - należy przez to rozumieć obowiązujący na  terenie rodzinnego ogrodu działkowego regulamin, określający szczegółowe zasady zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej.

Platforma zaproponowała, by punkt ten został skreślony. Wniosek ten nie uzyskał poparcia większości.

Zyskał brzmienie:

regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego - należy przez to rozumieć obowiązujące na  terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy, określające szczegółowe zasady zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

7. Osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione; - punkt ten został zachowany.

Zyskał brzmienie:

Osobie bliskiej - należy przez to rozumieć małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, i osoby pozostające z działkowcem w stosunku  przysposobienia.

8) infrastrukturze ogrodowej - należy przez to rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrod u działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego;

Zyskał brzmienie:

infrastrukturze ogrodowej – należy przez to rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa.”

9) opłatach ogrodowych – należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, w szczególności związanych z zarządzaniem, utrzymaniem terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej.

Zyskał brzmienie:

opłatach ogrodowych – należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, w szczególności związanych z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

10) likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego – należy przez to rozumieć  zbycie lub wygaśnięcie praw przysługujących stowarzyszeniu ogrodowemu do nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część oraz wydanie tej nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe na rzecz podmiotu likwidującego;

Zyskał brzmienie:

likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego – należy przez to rozumieć  zbycie lub wygaśnięcie praw przysługujących stowarzyszeniu ogrodowemu do nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część oraz wydanie tej nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe.

11) podmiocie likwidującym -należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest rodzinny ogród działkowy podlegający likwidacji lub podmiot, który nabywa własność tej nieruchomości wskutek wywłaszczenia;

Punkt ten został wykreślony

12. prawie do działki zamiennej –należy przez to rozumieć przysługujące działkowcowi w stosunku do stowarzyszenia ogrodowego roszczenie o ustanowienie prawa do działki, w razie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do działki na skutek likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego.

Punkt ten został wykreślony

W Artykule 3, który brzmi obecnie:

1. Podstawowymi celami ogrodnictwa działkowego są: zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,

2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów,

5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,

6) reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,

8) ochrona środowiska i przyrody,

9) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w miastach i gminach,

10) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,

11) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez zakładanie i zapewnienie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Wybrane punkty zyskały brzmienie:

1. Podstawowymi celami ogrodnictwa działkowego, zwanego dalej ROD są: (…)

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów

6) reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– został wykreślony

Ustęp 2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez zakładanie i zapewnienie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych –został wykreślony.

Artykuł 4. pozostawiony został bez zmian.

Artykuł 5. Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w odrębnych przepisach.

Zyskał brzmienie, takie jak w aktualnej ustawie o ROD z 2005r, tj:

Rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Artykuł 6

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki prawne, przestrzenne i ekonomiczne dla rozwoju ogrodnictwa działkowego.

Zyskał brzmienie

1. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację celów określonych w ust.1.

Artykuł 7

Centralnym organem administracji rządowej w zakresie ogrodnictwa działkowego jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Artykuł ten został wykreślony

Artykuł 8

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych należy do zadań własnych gminy.

2. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, wykorzystując gminny zasób nieruchomości lub w inny sposób.

3. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 1.

Artykuł ten został wykreślony

Artykuł 9

Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: Artykuł został zachowany w obecnym brzmieniu, jednak obecny na sali konstytucjonalista dr hab. Wojciech Orłowski ma przygotować opinię prawną do tego zapisu.

Warto pamiętać, że przyjęte dziś przez posłów poprawki do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie są jeszcze ostateczne, gdyż opracowane zapisy trafią następnie do dwóch podkomisji, a także pod obrady Sejmu.

Dzisiejsze posiedzenie pokazuje jednak, że do opracowania ostatecznego kształtu ustawy pozostaje jeszcze długa droga. Posłowie do pracy nad projektem obywatelskim powrócą w najbliższy poniedziałek.

(mz)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 267

Wczoraj 287

W tygodniu 1619

W miesiącu 4418

Wszystkich 515163

Kubik-Rubik Joomla! Extensions