Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

W tym względzie należy docenić sukcesy Związku, które przekładają się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w ROD oraz poprawiają sprawy organizacyjne.

Oceniając wstępnie zebrania sprawozdawczo wyborcze w ROD Okręgu, podkreślił, iż kampania przebiegała spokojnie, a efektem są wybory nowych organów statutowych oraz lepsze przygotowanie dokumentacyjne zebrań, a także korzystne zmiany w składach zarządów.

Rok kończący kadencję i przygotowanie do Okręgowego Zjazdu Delegatów, wymagają wytężonej pracy w zakresie logistycznego przygotowania, dokumentacyjnego, a zwłaszcza odpowiedniego doboru ludzi do struktur okręgowych i delegatów na Zjazd Krajowy.

Okręgowe Dni Działkowca, po konsultacji postanowiono zorganizować w ostatnią sobotę miesiąca sierpnia, w jednym z większych ogrodów działkowych, posiadających odpowiednie zaplecze do zorganizowania takiej uroczystości i działkowego pikniku.

Z zaplanowanych tematów merytorycznych, pierwszy wiceprezes – Józef Romanowski przedstawił ocenę współpracy zarządów ROD z samorządami gmin, jej znacznie oraz jej dotychczasowe efekty, podkreślając, iż sukcesy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój ROD, rodzą się dość nieśmiało.

Promocję Związku i ROD, na bazie ogrodowych stron internetowych przedstawił sekretarz Okręgu, który w swojej prezentacji wykazał, jak duże jest pole do działania w tym zakresie oraz jakie są zaniedbania, które niezwłocznie należy wyeliminować.

Odpowiedzialność z tytułu pełnienia funkcji w organach związkowych przedstawił Tomasz Olkuski, który na przykładach udowadniał, jak wielkie znaczenie ma przestrzeganie prawa, którego nierespektowanie rodzi poważne skutki dla całego PZD, a dla ogrodów nieuzasadnione straty finansowe w wyniku przegranych spraw sądowych.

Po przerwie, główna księgowa Okręgu, omówiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD oraz zbiorcze preliminarze ROD Okręgu, podkreślając, że wzrosła odpowiedzialność ogrodów w przygotowaniu dokumentów oraz że wszystkie ogrody zostały objęte badaniem. Nastąpiła poprawa w układzie strukturalnym w relacji przychody i koszty i ich lepsze planowanie.

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak fakt, że aż 59 ROD zamyka rok niedoborem, co musi pobudzić do działania OZ, gdyż w tym względzie nie można tolerować, aby co roku w tych samych ogrodach pomnażać niedobór – jest to zły przykład gospodarności. Nastąpiło lepsze wykorzystanie środków funduszu rozwoju. Natomiast fundusz oświatowy w ogrodach nie jest wykorzystywany w pełni na te cele, do którego został utworzony.

Ocena Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która badała sprawozdania za rok 2018 i preliminarz zbiorczy na 2019 rok, jest pozytywna.

Po części merytorycznej, przystąpiono do dyskusji. Głos zabrało 15 uczestników, którzy sygnalizowali następujące problemy:

• dobór ludzi do zarządów oraz sugestia, by prezesa wybierało walne zebranie, a ten dobierałyby sobie ludzi do zarządu wg jego uznania,

• potrzeba szkolenia instruktorów SSI wszystkich szczebli a zawłaszcza ogrodowych, których działanie jest niewystarczające, a ich rola przez większość zarządów jest niedoceniana,

• rola przedstawiciela Okręgu na walnych zebraniach i jego odpowiednie honorowanie przez zarządy ROD,

• uciążliwość procedur pozyskiwania środków z budżetów gmin,

• nielogiczność stawek za wodę zużywaną do podlewania upraw,

• potrzeba szkolenia nowych zarządów,

• uaktualnienie komunikacji między prezesami w kolegiach,

• „odmłodzenie” działaczy, a nawet ograniczyć ich wybór po osiągnięciu 65 lat,

• znaczenie przestrzegania prawa w ROD,

• zweryfikowanie kwot wymagających pełnomocnictwa do przekroczenia zwykłego zarządu,

• potrzeba korzystania z doświadczeń ludzi o określonym wieku w zarządach,

• ważność uznania przez działkowców dla działaczy za ich pracę,

• nieskuteczność instrumentów w ograniczeniu napływu obcokrajowców do ROD z zamiarem zamieszkiwania,

• rosnące koszty śmieci, segregacji, utrzymania czystości wokół ROD, odbiór odpadów zielonych przy modernizacji działek,

• odpowiedzialność OZ za szkolenie zarządów ROD i system szkolenia (liczebność grup).

Prezes Okręgu, podsumowując dyskusję, stwierdził, że była ona wielowątkowa i niektóre wnioski należy wziąć pod uwagę w pracy Okręgu (te, które są realne). Poinformował, iż naprzeciw zgłaszanym wnioskom, Krajowy Zarząd przewiduje wydanie:

• poradnika dla zarządów,

• kalendarzyka dla każdego działkowca,

• ujednolicenie systemu komunikacyjnego w Związku,

• wprowadzanie nowych technik,

• wydanie jednolitego programu szkolenia oświatowego i jednolitego programu szkolenia dla działaczy, a ponadto można składać wnioski do znowelizowania statutu w przypadkach niezbędnych podpowiedzianych przez praktykę życiowa.

Główny kierunek naszej pracy powinien zmierzać do:

• ożywienia życia w ROD,

• skutecznej obrony ogrodów przez ich postrzeganie jako niezbędne element infrastruktury miejskiej,

• wymiany doświadczeń,

• wzmożenia aktywności działkowców,

• obowiązkowego szkolenia podstawowego i doskonalącego,

• poprawy planowania w zakresie remontów, którego głównym celem powinno być odciążenie konserwacji z funduszu rozwoju i przeniesienie jej do bieżącej działalności, której koszty pokrywane są z opłaty ogrodowej, a nie funduszu rozwoju

• pobudzanie inicjatyw w ogrodach poprzez różnorakie kontakty z działkowcami.

Rada Okręgowa przy 90% frekwencji, przyjęła uchwały dotyczące finansów oraz uchwałę w sprawie wykorzystania materiałów z powszechnego przeglądu działek do wdrażania „Otwartego programu nowoczesnego użytkowania i zagospodarowania działek”, a także stanowiska o utrzymaniu czystości i prawa budowlanego (tutaj).

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 215

W tygodniu 1243

W miesiącu 4576

Wszystkich 507999

Kubik-Rubik Joomla! Extensions