Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

1. Wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, materiały budowlane itp. do działki dopuszcza się raz w tygodniu :

w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w godzinach otwarcia bram wjazdowych tj.:

- w każdy wtorek w godzinach   1000 – 1800 w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

2. W okresie od 1 listopada do 31 marca bramy wjazdowe na teren ogrodu będą zamknięte ze względu na warunki atmosferyczne bramy wjazdowe na teren ROD będą zamknięte, aby uniknąć uszkodzenia alejek ogrodowych.

W pozostałym okresie dopuszcza się wjazd z maksymalna łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem do 7 ton.

Maksymalna prędkość na terenie ogrodu 10 km/godz.

3. Zarząd ROD ustala, że o zezwolenie na wjazd na teren ogrodu może ubiegać się członek Związku, współmałżonek członka Związku, rodzice zamieszkujący z członkiem Związku oraz dzieci do 18 lat po ówczesnym uzgodnieniu z Zarządem ROD.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają do działki na podstawie wydanej „Przepustki z określonym terminem ważności” na wjazd po uprzednim złożeniu podania oraz zaświadczenia stwierdzającego o niepełnosprawności z symbolem choroby R lub N. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą parkować swoje pojazdy na terenie działki, jeżeli wyposażą ją w odpowiednie miejsce postojowe (zatoczkę).

4. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo na podstawie wydanej „Przepustki” na wjazd. Ubiegający się o wjazd winien złożyć podanie wraz z dokumentem stwierdzającym, że osoba dowożona jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Przy składaniu podania należy przedstawić do wglądu dowód osobisty chorej osoby. Po przywiezieniu chorej osoby na teren ogrodu samochód należy odprowadzić na parking, miejsce zwyczajowo przyjęte do parkowania pojazdów.

5. Zezwala się na wjazd na teren ogrodu użytkownikowi działki posiadającemu zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza orzecznika ZUS z wpisem „że nie może samodzielnie egzystować - potrzebna pomoc drugiej osoby”. Ubiegający się o zezwolenie na wjazd winien złożyć podanie wraz z kserokopią orzeczenia lekarskiego ZUS. Osoba ta może parkować swój pojazd na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w miejsce postojowe (zatoczkę).

6. Zezwala się na wjazd na teren ogrodu najbliższej rodzinie członka Związku posiadającego zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza orzecznika ZUS z wpisem, „że osoba ta nie może samodzielnie egzystować”. Przy składaniu podania należy dołączyć kserokopie orzeczenia lekarskiego ZUS oraz przedstawić do wglądu dowód osobisty chorej osoby. Po przywiezieniu chorej osoby na teren ogrodu samochód należy odprowadzić na parking, miejsce zwyczajowo przyjęte do parkowania pojazdów.

7. Zezwala się na dojazd do budynku administracyjnego członkom Zarządu wykonującym swoje obowiązki w ROD oraz poruszania się po terenie ogrodu pojazdami mechanicznymi w przypadku interwencji lub kontroli w każdym czasie i porze roku.

8. Dowodem upoważniającym na wjazd na teren ogrodu są „Przepustki” wydawane w biurze ogrodu za okazaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność z symbolem choroby osoby ubiegającej się o zezwolenie. Na przepustce umieszczone jest zdjęcie osoby upoważnionej na wjazd.

9. W ogrodzie obowiązują dwa rodzaje przepustek:

  • przepustka stała ze zdjęciem osoby ubiegającej się o wjazd dla członków Związku lub członka jego rodziny upoważnionego do wjazdu. Termin ważności przepustka 1.04 – 31.10 Danego roku, z możliwością przedłużenia na następny rok za okazaniem ważnego orzeczenia lekarskiego wraz z dowodem osobistym.
  • przepustka służbowa wydawana członkom Zarządu wykonującym czynności funkcyjne

10. Osoby, którym Zarząd przyzna prawo wjazdu na teren ogrodu ponoszą koszty związane z:

  • zakupem klucza od bramy wjazdowej w dniu nabycia zezwolenia w wysokości.........,
  • kosztem ponownego zakupu kłódki i klucza w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jej przez osoby nieznane.

11. Wykaz zezwoleń na wjazd każdorazowo będzie wywieszany w gablotach ogrodowych z podaniem nr działki i marki samochodu.

12. Osoba otrzymująca zezwolenie na wjazd zobowiązana będzie do podpisania „oświadczenia”, że nie będzie udostępniała klucza do bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym, w tym swojej rodzinie, sąsiadom z działki. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca zezwolenie - „Przepustkę” na wjazd udostępniła klucz osobie nieupoważnionej, traci swoje uprawnienia na wjazd oraz poniesie koszty wymiany kłódki i kluczy do bramy.

13. Osoba posiadająca zezwolenie na wjazd na teren ogrodu zobowiązana jest umieścić „Przepustkę” na przedniej szybie samochodu wjeżdżając na teren ogrodu, postoju na terenie ogrodu oraz każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową.

14. Każda osoba posiadająca nieprawnie klucz do bram ogrodu, której zostanie udowodniony powyższy fakt zostanie obciążona wyminą wszystkich kłódek oraz kluczy w ogrodzie.

Szczecin, dnia   09.06.2015 roku

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 207

W tygodniu 676

W miesiącu 4572

Wszystkich 501613

Kubik-Rubik Joomla! Extensions