Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD Nowe Życie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nowe Życie”.

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nowe Życie” z wyjątkiem przypadków określonych § 42 ust.5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą* oraz komisję uchwał i wniosków.

8. Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

10.Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

11. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

12. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ...5...... (np. 5 minut).

13. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

14. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

15. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

16. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

17. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.

18. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

19. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

20. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania

21. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

22. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2017 r.,

- wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,

- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2018 r.

- realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

- planu pracy na 2018 r.

- preliminarza finansowego na 2018 r.

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,

- innych dotyczących działalności ogrodu.

23. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

24. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

*Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 113

Wczoraj 201

W tygodniu 113

W miesiącu 4354

Wszystkich 495385

Kubik-Rubik Joomla! Extensions