Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

9 grudnia 2021 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie, jak wszystkie posiedzenia KR w stanie epidemii, odbyło się w formie zdalnej. W związku ze zbliżającym się rokiem 2022 Krajowa Rada zajęła się tematem wysokości składki członkowskiej oraz partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców, które będą obowiązywały w 2022 r. 

Głowna Księgowa JK PZD Mirosława Marks przedstawiła analizę finansową Okręgów i KR PZD, propozycje Okręgów dotyczące wysokości  składki członkowskiej i partycypacji oraz rekomendację Krajowego Zarządu PZD.

Prezes PZD przedstawił rekomendację Krajowego Zarządu PZD co do wysokości obydwu opłat.  Powiedział, że została wybrana najlepsza opcja, która biorąc pod uwagę rosnącą inflację z jednej strony,  a z drugiej wielu emerytów i rencistów użytkujących działki w ROD, dla których liczy się każdy grosz słuszną decyzją jest podniesienie partycypacji z 0, 09 zł/m2 do 0,10 zł/m2 i pozostawienie składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6 zł.  Krajowa Rada PZD podjęła w sprawie opłat dwie uchwały:

1)     Uchwałę nr 1/XII/2021 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2022 r.;

2)     Uchwałę nr 2/XII/2021 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek  terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 r.

Krajowa Rada PZD zajęła się problemem wynikającym z nieodbycia walnych zebrań w ROD w 2021 roku. Prezes PZD wprowadzając do tematu zaznaczył, że  walne zebrania są bardzo ważnym tematem dla wszystkich struktur Związku. Walne zebrania w roku 2020 i 2021 odbywaliśmy w stanie epidemii. Wybraliśmy taki moment kiedy w miarę bezpiecznie można było je odbyć i zezwalały na to przepisy ogólne. Niestety nie wszystkie ogrody to zrobiły, a najbardziej niepokoją te ROD, które nie odbyły walnych zebrań już drugi rok z rzędu. Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego PZD przedstawiła wyniki podsumowania kampanii walnych zebrań w ROD na dzień 19 listopada br.  W 185 ROD (4,02%) nie dopełniono obowiązku przeprowadzenia walnego zebrania, z czego aż w 141 ROD (3,06%) doszło do wyjątkowo rażącego naruszenia postanowień Statutu PZD poprzez nieodbycie walnych zebrań tak w 2020 jak i 2021 roku. Krajowa Rada PZD odniosła się do zaistniałego stanu rzeczy i uznała, że mimo iż obecna sytuacja epidemiczna w kraju nie napawa optymizmem dając podstawy do obaw co do możliwości odbywania walnych zebrań w ROD w 2022 roku w terminie statutowym, zarządy ROD muszą traktować jako priorytet konieczność wykonania obowiązku wynikającego z § 59 ust. 1 Statutu PZD i podjęcia decyzji zapewniających sprawne funkcjonowanie ROD, do czego kompetencje posiada walne zebranie sprawozdawcze. Natomiast te zarządy ROD, które nie odbyły walnego zebrania w tym roku, a także te, które nie odbyły go w tym i ubiegłym roku, winny zwołać walne zebranie w ROD w 2022 roku w możliwie najbliższym terminie, by zapewnić funkcjonowanie ROD zgodnie z przepisami Statutu PZD oraz umożliwić członkom PZD realizację ich praw. Krajowa Rada PZD podjęła w tym zakresie Stanowisko w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w latach 2020-21.

Kolejnym ważnym tematem było funkcjonowanie ośrodków finansowo-księgowych.

Mirosława Marks przedstawiła informację na temat powoływania i funkcjonowania OFK na dzień 19 listopada 2021 r. Prezes PZD podkreślił, że OFK jest  najlepszym rozwiązaniem, by zapewnić prawidłowość prowadzenia finansów ogrodów i zabezpieczyć finanse działkowców. Szczególnego znaczenia OFK nabierają wobec wejścia od roku 2022 nowych obowiązków podatkowych wynikających z „Polskiego Ładu”. Przeszkolone księgowe zatrudnione w OFK zapewniają prawidłowość wszelkich rozliczeń, również podatkowych, co pozostaje niewiadomą w odniesieniu do księgowych obsługujących niektóre ROD. Ten temat wywołał sporą dyskusję wśród członków KR, którzy przekazywali doświadczenia ze swoich okręgów i proponowali dalsze działania.

Krajowa Rada PZD podjęła Stanowisko w sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo -Księgowych.  Stwierdziła w nim, że mimo wielu starań Krajowego Zarządu PZD nie ma szans, aby wszystkie ROD przystąpiły do Ośrodków w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. Niewystarczające w tej sprawie okazały się przede wszystkim działania Okręgowych Zarządów PZD, które zbyt wolno i późno zaczęły tworzyć OFK oraz zarządów ROD, które w wielu przypadkach nie podjęły żadnych działań związanych z przystąpieniem do Ośrodków. Krajowa Rada PZD uznała, że w tej sprawie należy dalej szukać nowych rozwiązań, aby powstawało coraz więcej OFK i docelowo przystąpiły do nich wszystkie ROD. Krajowa Rada uznaje bowiem, że jedynym i słusznym kierunkiem działań PZD w sprawie poprawnego i zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz związkowymi prowadzenia spraw finansowo księgowych w ROD jest przekazanie przez wszystkie zarządy ROD prowadzenia księgowości do Ośrodków Finansowo-Księgowych. Tylko powierzenie OFK prowadzenia księgowości ogrodowej usprawni funkcjonowanie ROD oraz wpłynie pozytywnie na interesy majątkowe ogrodu i działkowców, poprzez m.in. obniżenie kosztów prowadzenia spraw księgowych.

Krajowa Rada oceniła realizację programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Podsumowanie i wnioski przedstawiła Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD. Program ten uchwalony w 2018 roku ma na celu wspierać w działaniach te ogrody, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, a dążą do ich wybudowania. Niestety chociaż KR stworzyła specjalny fundusz budowy siedzib dla zarządów ROD, z którego KZ przyznaje dotacje na ten cel, KZ zabezpieczył możliwość korzystania z projektów altan zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb zarządów ROD, jedynie w 42 ROD wybudowano siedzibę dla zarządu ROD. Prezes PZD podkreślił, że program budowy siedzib dla zarządów ROD musi stać się priorytetowym zadaniem dla OZ i tych zarządów, które ich nie posiadają i koniecznym jest zintensyfikowanie działań mających na celu podkreślanie zalet posiadania własnej siedziby jako miejsca pracy organów ogrodowych,  przyczyniającego się do lepszego zarządzania ROD, w tym realizacji bezwzględnego obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, a także miejsca integracji działkowców. Krajowa Rada PZD podjęła w tej sprawie Stanowisko w spawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021, w którym wskazał niezbędne działania, jakie muszą podjąć organy PZD, by w jak największej ilości ROD, które nie posiadają siedziby, zostały wybudowane.     

Zastępca Biura Prawnego mec. Tomasz Terlecki przedstawił projekt uchwały w sprawie odznaczeń i wyróżnień w PZD. Delegacja zawiera w 142 ust. 3 Statutu PZD zobowiązuje  KR do wydania regulaminu odznaczeń, czyli ogólnych zasad wyróżniania członków Związku oficjalnymi odznakami Związku. O ile z formalnego punku widzenia, takiej regulacji nie było,  kwestia ta była uregulowana, bowiem od wielu lat w Związku funkcjonują uchwały dotyczące poszczególnych odznaczeń. Przedstawiona KR uchwała jest wypełnieniem delegacji statutowej, wprowadzające ogólne zasady dotyczące nadawania odznaczeń i wyróżnień. Prezes PZD podkreślił, że do nadawania odznak i wyróżnień statutowe kompetencje ma KR PZD, o czym Okręgi i zarządy ROD winny pamiętać. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 4/XII/2021 w sprawie odznaczeń i wyróżnień w Polskim Związku Działkowców

Ponadto, KR PZD nadała sztandar ROD Altana w Wyszkowie (Okręg Mazowiecki) oraz ROD im. S. Staszica w Oławie (Okręg we Wrocławiu).

Na koniec posiedzenia, Prezes PZD złożył wszystkim uczestnikom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życząc zdrowia i łatwiejszego kolejnego roku, który da nadzieję na podołanie wszystkim sytuacjom  i problemom.

Wymienione w powyższej informacji Stanowiska zostaną wydrukowane w najbliższym wydaniu „Aktualności Związkowych”, a wszystkie materiały z XII posiedzenia KR PZD znajdą się w „Biuletynie Informacyjnym”.

ZRS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 285

W tygodniu 577

W miesiącu 6224

Wszystkich 400374

Kubik-Rubik Joomla! Extensions