Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się kolejna narada, której organizatorem była Jednostka Krajowa PZD. Pierwszy dzień narady dedykowany był ocenie wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradzie udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Biur OZ PZD, a także zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naradę rozpoczął i prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który wskazał na główny cel aktualnych działań jakim jest ocena wdrażania i realizacja konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przez struktury PZD.

Podkreślił jak duże wyzwanie stoi przed Związkiem, aby sprostać warunkom, które przewiduje regulamin konkursu. Prezes zapewnił, że wszystkie zarządy ROD będą mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Przypomniał, że w trakcie konkursu do rozdysponowania jest 47 mln zł, co dla ogrodów będzie dużym zastrzykiem finansowym i możliwością do realizacji już od lat funkcjonujących programów PZD m. in. dotyczących bioróżnorodności i klimatu. Prezes wyraził nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozwolą na wykorzystanie środków z ARiMR, co tym samym pozytywnie wpłynie na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełoży się na rozwój zielonej infrastruktury.

Prezes zachęcił przedstawicieli Okręgów do udziału w dyskusji i wskazywania z jakim problemami muszą się one zmagać w przygotowywaniu wniosków. Wiedza ta pozwoli na wypracowanie kolejnych narzędzi, aby w jak największym zakresie wykorzystać kwotę proponowaną przez ARiMR.

Przypomniał, że KZ PZD oraz KR PZD opracowały pakiet rozwiązań systemowych, w tym finansowych pozwalających na usystematyzowanie wszelkich działań. Ważne aby z tej wiedzy i tych rozwiązań prawnych korzystały zarządy ROD, OZ PZD, w tym wyznaczeni w Okręgach opiekunowie. Bowiem rolą opiekuna jest pomoc zarządowi ROD w poprawnym sporządzeniu wniosku. Istotą tych działań jest także sprawna i szybka komunikacja na wszystkich poziomach struktur PZD.

Ocenę aktywności OZ PZD i zarządów ROD we wdrażaniu i realizacji konkursu omówiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Mariola Kobylińska. Obecnie na terenie kraju ponad 300 zarządów ROD opracowuje wnioski, które niebawem zostaną złożone, co jak podkreśliła, wskazuje na duże zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowywaniu wniosków przez zarządy ROD.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z ich przystąpieniem do konkursu zaprezentowała Główna Księgowa PZD Mirosława Marks. Omówione zostały zadania i rola jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów, a także OFK. Dla realizacji projektu ważne jest prowadzenie rzetelnej księgowości oraz sprawozdanie z wykonania inwestycji w ramach pozyskanego grantu w wymaganych terminach.

To już kolejna narada, w której przewidziano udział przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska, Z-ca Departamentu Działań Premiowych Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Wioletta Bińkowska.

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Monika Zielińska omówiła zasady konkursu oraz podkreśliła jak dużym zainteresowaniem się on cieszy wśród działkowców oraz jak wiele wniosków wpłynęło już w pierwszej jego turze. Podkreśliła jak ważne dla realizacji programu jest współpraca pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorca.

Następnie Elżbieta Lipowska - Zastępca Departamentu Działań Premiowych omówiła procedurę konkursową, przedstawiając prezentację dotyczącą przygotowywania wniosków o grant, przedstawiając terminy oraz wskazując przykłady możliwych do realizacji inwestycji spełniających cel jaki ma osiągnąć cały program, czyli rozwój środowiska. W prezentacji poruszone zostały zagadnienia wzbudzające najwięcej trudności zarządom ROD, m. in. sposób wyboru wykonawcy, koszty dokumentacji, czy podstawy finansowe realizacji grantu, a także cały proces od złożenia wniosku, poprzez jego uzupełnienie, czy też zawarcie umowy. Podkreśliła jak istotną będzie sprawa zapisów umownych i wykonanie konkretnie określonego zadania, w celu jego późniejszego właściwego rozliczenia. Obowiązkiem grantobiorcy jest oczywiście wykonanie konkretnego zadania zgodnie z celem, z zachowaniem wysokich standardów rzetelności i efektywności postępowania we wszystkich etapach podczas realizacji projektu.

Do kierownictwa ARiMR uczestnicy narady skierowali szereg pytań oraz wątpliwości, a także wskazali na przebieg współpracy z oddziałami regionalnymi ARiMR. Uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi oraz szereg zapewnień o usprawnieniu współpracy, co pozwoli rozwiązać wiele problematycznych kwestii i uniknąć pewnych błędów w przyszłości.  

Podczas spotkania r. pr. Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Temat bardzo ważny i odebrany przez uczestników z pełną odpowiedzialnością przyjmowanych obowiązków.

Po raz kolejny wskazano i omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD, a z drugiej są możliwe do zrealizowania.

Po wyczerpującej dyskusji naradę podsumował Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który podziękował uczestnikom i zaproszonym gościom za zaangażowanie i trud włożony w realizację programu. Przyznał, że procedury pozyskania środków są skomplikowane – jednak możliwe do opanowania.  Zadaniem Związku jest zadbać o ogrody będące w strukturach PZD i umożliwieniu ogrodom skorzystania z możliwości, które przyczynią się do ich rozwoju. Dlatego też, zarządy ROD otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony PZD, gdyż jest to priorytetowe zadanie dla wszystkich struktur PZD.

Sandra Dużmańska

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 52

Wczoraj 125

W tygodniu 319

W miesiącu 2586

Wszystkich 443329

Kubik-Rubik Joomla! Extensions