Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. podliczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Uwaga: Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do ROD, w których występuje wspólne opomiarowanie zużycia prądu na działkach (altanach działowych), a stroną umowy z dostawcą jest ROD. Jeżeli działkowiec posiada indywidualną umowę z dostawcą energii, wówczas rozlicza się na ogólnych zasadach wynikających z ustawy, jest traktowany jak inni indywidualni odbiorcy. 

Jak skorzystać z bonifikaty

Aby skorzystać możliwości rozliczenia energii dostarczanej do ROD wg obniżonych cen konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez Zarząd ROD. Poszczególni dostawcy energii udostępnili już wzory takich oświadczeń w internecie. Poniżej zamieszczamy linki do niektórych z nich.

Jeżeli chodzi o jego wypełnienie, w zakresie liczby działek, należy wskazać, że ustawodawca posłużył się pojęciem „liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym”.

Pojęcie „działki”, w kontekście ROD, należy interpretować z uwzględnieniem postanowień ustawy z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności należy tu wskazać na  art. 2 pkt 2)  ustawy o ROD. Definiuje on „działkę”, jako „podstawową jednostką przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Należy zauważyć, że na potrzeby ustalenia „pakietu” energii dla ROD, ustawodawca nie wprowadził wymogu podawania liczby działek, do których podłączono prąd, a posłużył się ogólnym pojęciem liczby działek w ROD. Co więcej, na gruncie ustawy o ROD brak jest podstaw dla wniosku, aby obszar ROD tracił przymiot „działki”, w sytuacji gdy aktualnie nie jest ona przedmiotem umowy dzierżawy działkowej. Zatem zgodnym z ustawą będzie wskazanie ogólnej liczbą dziełek występujących w danym ogrodzie, również tzw. „wolnych”. W przypadku wątpliwości za pomocne - dla ustalenia liczby działek w ROD - będzie posłużenie się planem zagospodarowania ROD. W przypadku ogrodów, w których brak jest planu zagospodarowania, za bezpieczne należy uznać, że jako działkę można traktować obszar, który jest (lub były) przedmiotem umowy dzierżawy działkowej (poprzednio ustanowienia prawa użytkowania) z indywidualnym działkowcem.

Jak widać, ustawodawca wprowadził stosunkowo „liberalne” kryteria wskazywania liczby działek na potrzeby ustalania „pakietu” energii dla ROD. Tym niemniej, dopełniając formalności należy zachować staranność i ostrożność aby nie narazić się na zarzut próby zawyżenia „pakietu”. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy, elementem koniecznym oświadczenia jest bowiem klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Jak dostarczyć oświadczenie

Oświadczenia można dostarczyć do dostawcy prądu na piśmie (w postaci papierowej) osobiście lub przesyłając pocztą albo złożyć je w formie elektronicznej. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną.

Bartłomiej Piech

Oświadczenie do PGE Obrót SA

file:///C:/Users/user/Downloads/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej.pdf

Oświadczenie do Energa Obrót: 

file:///C:/Users/user/Downloads/O_wiadczenie%20dla%20odbiorcy%20uprawnionego%20-%20rodzinnych%20ogr%C3%B3dk%C3%B3w%20dzia_kowych.pdf

Oświadczenie do Energa Operator

file:///C:/Users/sekretariat/Downloads/10_11_2022_oswiadczenie_rod_int_v_1%20(1).pdf

Oświadczenie do E.ON Polska S.A.

https://eon.pl/-/media/Eon/Dokumenty/Obsluga-i-pomoc/Wazne-dokumenty/1164oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-i-energii-elektrycznej.ashx

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 90

Wczoraj 121

W tygodniu 668

W miesiącu 90

Wszystkich 444449

Kubik-Rubik Joomla! Extensions