Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie analizując  treści rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy z dnia 6 września 2023 r.  stwierdza, że umieszczenie kategorii „teren ogrodów działkowych” w zaledwie dwóch z trzynastu stref planistycznych wyszczególnionych w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. z późniejszymi zmianami) poważnie zagraża dalszemu istnieniu ogrodów działkowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że ogrody działkowe spełniają doniosłą rolę ogrodnictwa działkowego służącego zaspokajaniu potrzeb socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych.

Użytkownikami działek w rodzinnych ogrodach działkowych są różne osoby, często nie posiadające środków finansowych na zapewnienie sobie innego rodzaju aktywnego wypoczynku, natomiast możliwość dzierżawienia działki w rodzinnym ogrodzie działkowym za stosunkowo niewielką opłatą jest formą wsparcia udzielaną gorzej sytuowanej części społeczeństwa przez władze publiczne. Zniknięcie ogrodów działkowych z map miast odbędzie się nie tylko ze szkodą dla miliona rodzin działkowców, ale także dla środowiska, jako że z walorów ogrodów działkowych korzystają nie tylko ich użytkownicy. Ogrody działkowe są bowiem enklawami przyrody. Na ich stosunkowo niewielkich przestrzeniach obserwuje się mnogość fauny i flory niewystępującej gdzie indziej, a stanowiącej ważną część ekosystemu. Obecnie, w dobie degradacji i zagrożeń dla środowiska naturalnego, działania godzące w dalszy, niezakłócony byt ogrodów działkowych, wydaje się sprzeczne z interesem publicznym. Wskazując na powyższe, Okręgowa Komisja Rewizyjna   PZD w Szczecinie zwraca uwagę, że wprowadzenie dodatkowego profilu funkcjonalnego „teren ogrodów działkowych” do danej strefy planistycznej jest warunkiem wprowadzenia terenów ROD do planu miejscowego, który dana gmina tworzyć będzie na podstawie planu ogólnego i w konsekwencji zagwarantowania dalszego ich istnienia. Biorąc to pod uwagę należy przeanalizować dwie kwestie. Po pierwsze wydaje się oczywistym, że strefy planistyczne będą pokrywać się z już istniejącym zagospodarowaniem terenów, a co za tym idzie ogrody działkowe znajdujące się aktualnie w bardzo różnej lokalizacji będą trafiać do różnych stref, nie tylko do tych, w których je umieszczono funkcjonalnie (strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefa zieleni i rekreacji). Po drugie nieumieszczenie terenów ogrodów działkowych w innych strefach, które dopiero będą podlegać zagospodarowaniu, wydaje się nieracjonalne ze względów społecznych poprzez niedocenienie funkcji, jaką ogrody działkowe pełnią w pejzażu miast i gmin. Istotnym jest zwłaszcza pominięcie ogrodów działkowych w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną (gdzie ogromna rzesza ludzi zostanie pozbawiona możliwości rekreacji i socjalnego wsparcia w rodzinnym ogrodzie działkowym) czy też w strefie gospodarczej oraz infrastrukturalnej (gdzie równie duże skupiska ludności pozbawi się możliwości aktywnego odpoczynku po całym dniu pracy). Biorąc pod uwagę powyższe, dalszy byt ogrodów działkowych jest zagrożony. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczecinie stoi na stanowisku, że wskazanie „terenów ogrodów działkowych” wszystkich trzynastu stref planistycznych jest jak najbardziej uzasadnione.

 

Polski Związek Działkowców

Okręgowa Komisja Rewizyjna  

w Szczecinie                                                                                                                                                               

Szczecin, dnia 17.10.2023 r.                                  

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 161

Wczoraj 174

W tygodniu 161

W miesiącu 3316

Wszystkich 484998

Kubik-Rubik Joomla! Extensions