Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Od lipca b.r. roku zaczną najpóźniej obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Co raz więcej gmin dokonało już wyboru metody naliczania tzw. podatku śmieciowego, ustaliło jego wysokość, termin, częstotliwość oraz tryb uiszczania, a także określiło wzór deklaracji i podjęło decyzję, czy będzie odbierać śmieci z terenów ROD jako miejsc niezamieszkanych.W związku z tym, do KR PZD kierowanych jest coraz więcej zapytań od zarządów ROD, które chcą się dowiedzieć w jaki sposób należy wyliczyć opłatę za wywóz śmieci i tym samym, w jakiej wysokości ustalić ją od członków ROD.

 

W celu uzyskania informacji, w jaki sposób powinien być naliczany podatek „śmieciowy” od terenów rodzinnych ogrodów działkowych., Krajowa Rada PZD dwukrotnie wystąpiła do Ministra Środowiska z zapytaniem w tej sprawie[1]. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi przekaże ją OZ PZD i zarządom ROD.

 

Po pierwsze deklaracja…

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się w deklaracji, której wzór określa gmina. Deklaracja ta powinna być przeznaczona dla nieruchomości niezamieszkanych (chyba, że gmina przyjęła jednolite zasady naliczania opłaty od nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych albo nie podjęła uchwały w sprawie odbierania odpadów od nieruchomości niezamieszkałych).

 

W deklaracji wskazujemy liczbę pojemników (o określonej pojemności), które będą do wywiezienia z terenów ROD i mnożymy ją przez stawkę opłaty za wywóz śmieci (ustala ją każda gmina z osobna). Jeżeli zdecydujemy się na segregowanie odpadów to stawka ta będzie niższa dla śmieci posegregowanych. Ilość śmieci powstających na terenie ROD może być określona przez zarządy ROD dowolnie, ale może być również narzucona przez gminy, które wskazują na minimalną ilość odpadów, które muszą być wskazane w deklaracji i będą odbierane z terenów ROD.

 

Ile zapłacimy w Warszawie, a ile w innych miastach?…

 

W Warszawie zdecydowano się na odbieranie śmieci od nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwała nr XXXVII/949/2012 z dnia 31 maja 2012r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

Następnie, w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminach określono pojemność pojemników, w których należy składować śmieci (od 120 l do 3500 l i więcej) i ustalono, że w zależności od potrzeb danej nieruchomości należy stosować pojemniki o określonej pojemności (uchwała nrXLIX/1366/2013 z 17 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. )

 

Częstotliwość odbierania odpadów będzie uzależniona od charakteru nieruchomości. Odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane dwa razy w tygodniu, zaś papier, szkło odpady wielkogabarytowe - raz w tygodniu, miesiącu albo kwartalnie. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów zostaną podane do publicznej informacji przez firmy odbierające śmieci, wyłonione przez gminę w trybie przetargu.

 

Opłata za wywóz śmieci będzie wyliczana i egzekwowana na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości. Wypełnioną deklarację trzeba będzie złożyć do urzędu dzielnicy, w której znajduje się zgłaszana nieruchomość, do 31 maja 2013 r. Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkanych został określony w uchwale nr LI/1498/2013 z dnia 7 marca 2012r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dostępnej na stronie http://bip.warszawa.pl). Potwierdzeniem danych zawartych w deklaracji w przypadku nieruchomości niezamieszkanych powinny być dokumenty potwierdzające ilość odebranych odpadów komunalnych, z ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia pierwszej deklaracji.

 

Opłatę trzeba będzie uiszczać do 28 dnia każdego miesiąca. Opłata będzie uiszczana na specjalne numery kont, przypisane każdej z dzielnic. Płatności będzie można dokonać przelewem lub uregulować należność gotówką (uchwała nr LI/1499/2013 z dnia 7 marca 2012r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

W Warszawie, w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, gdzie śmieci nie są segregowane, za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów będzie pobierana opłata 27 zł, 240 l - 32 zł, 660 l - 64 zł, 770 zł - 69 zł, 1100 l- 77 zł, a 3500 l - 266 zł. Natomiast w przypadku śmieci posegregowanych: za 120 litrów będzie trzeba zapłacić 19 zł, 240 l - 23 zł, 660 l - 46 zł, 770 zł - 49 zł, 1100 l- 55 zł, a 3500 l - 190 zł (uchwała nr LI/1497/2013 z dnia 7 marca 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności).

 

W Łodzi również zdecydowano się na odbieranie śmieci od nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przyjęto, że za 120 l trzeba będzie zapłacić 15,70 zł za śmieci zmieszane i 9,20 zł za śmieci posegregowane. Jednocześnie wskazano na średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. W okresie od 1 marca do 31 października na każdą działkę w ROD przypadają 3 litry śmieci, a poza tym okresem - 0,75 l. I taka co najmniej ilość śmieci musi być wskazana przez zarządy ROD w deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci.

 

W Gdańsku również postanowiono wywozić śmieci z terenów niezamieszkanych. Za 120 l trzeba będzie zapłacić 30 zł - za śmieci zmieszane i 13 zł za śmieci posegregowane (odpady suche) i 8 zł za śmieci posegregowane (odpady mokre). Przy czym za odpady suche należy rozumieć: metale papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielometariałowe, tekstylia, ceramikę itp.,. a za odpady mokre - odpady ulegające biodegradacji: resztki jedzenia, papier zabrudzony, odpady zielone, drewno. Tygodniowa, minimalna ilość wytwarzanych śmieci w ogrodach działkowych to w okresie od 1 marca do 31 października: 20 l - odpady zmieszane i 10 l - odpady suche i odpady mokre. Poza tym okresem: 5 l - odpady zmieszane i 5 l - odpady suche.

We Wrocławiu nie uchwalono dotychczas przepisów, które regulowałyby stawki i minimalne normy za wywóz śmieci z terenów niezamieszkanych. Jednakże, zgodnie z projektami uchwał w tych sprawach, planuje się pobierać opłatę za 120 l - 27,85 zł śmieci zmieszane i 18,57 zł - śmieci posegregowane. Minimalną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie ogrodów działkowych planuje się określić na poziomie 40 l tygodniowo na działkę. Obecnie OZ PZD we Wrocławiu negocjuje obniżenie tej minimalnej ilości odpadów na działkach w ROD.

A dla przykładu w gminie Tułowice (woj. opolskie), która zajmuje obszar 81,13 km² i zamieszkuje ją ok. 4800 osób ustalono, że za 120 l będzie należała się opłata w wysokości 27 zł (śmieci zmieszane) i 9 zł (śmieci posegregowane). Poza tym oszacowano, że w ciągu 2 tygodni na każdą działkę przypada 14 litrów śmieci i taka co najmniej ilość śmieci musi być wykazana przez zarząd ROD w deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci.

A może zwolnienie podatkowe…

 

Wiele zarządów ROD kieruje również zapytania, czy do opłaty za wywóz śmieci nie będzie miałozastosowania zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 16 ustawy o ROD. Niestety nie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana tylko potocznie podatkiem śmieciowym nie stanowi daniny, która mogłaby być zgodnie z polskim prawem uznana za podatek. Podatki cechuje nieodpłatność, przymusowość, powszechność i bezzwrotność. Tzw. podatek śmieciowy jest świadczeniem wzajemnym. Gmina pobiera opłatę w zamian za wywóz śmieci. Opłata ta nie ma więc charakteru nieodpłatnego.

 

W związku z tym, że w chwili obecnej wiele gmin jest w trakcie uchwalania nowych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, warto nawiązać kontakty z gminami, zapoznać się z projektami uchwał i zawalczyć o najkorzystniejsze rozwiązania odnoszące się do terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

przygotowała:

Monika Pilzak

St. Inspektor ds. prawnych

WGG KR PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 124

Wczoraj 157

W tygodniu 281

W miesiącu 2300

Wszystkich 215901

Kubik-Rubik Joomla! Extensions