Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku po zapoznaniu się z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących stwierdzają, że większość przyjętych w nim rozwiązań prawnych niesie realne zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców.

Nie do przyjęcia jest fakt, że projekt został przygotowany w całkowitym oderwaniu od nowatorskich rozwiązań postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Podkreślić należy, że ustawa została przyjęta przez obie izby parlamentu RP prawie jednogłośnie w wyniku kompromisu wszystkich sił politycznych i jest w pełni aprobowana przez całą społeczność działkową.

Proponowane w projekcie rozwiązania prawne pozostają w rażącej sprzeczności z preambułą do ustawy o ROD stanowiącą, że „uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględnione w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.” Idąc dalej ustawodawca w art. 5 cytowanej ustawy uznał, że rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że obowiązujące już regulacje prawne nie znalazły przełożenia w projekcie ustawy o inwestycjach mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących.

Nadmienić należy, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 27 marca 2018 roku przyjął opinię dotyczącą projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jest to dokument ze wszech miar analityczny w kontekście obowiązującego porządku prawnego wskazujący na wiele nieścisłości i niejasności interpretacyjnych.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uznaje za konieczne dokonanie niezbędnych korekt w tym projekcie ustawy zabezpieczających prawny interes rodzinnych ogrodów działkowych jak i samych działkowców.

Stwierdzamy, że idea uproszczonych procedur w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest słuszna, lecz przyznanie przywilejów jednej grupie społecznej nie może odbywać się kosztem innej grupy społecznej.

Zdajemy sobie sprawę, że uchwalenie w pośpiechu ustawy „Mieszkanie +” jest spełnieniem przez rząd obietnic wyborczych, jednakże ten niedoskonały akt legislacyjny uchwalony w proponowanej wersji spowoduje chaos w procesie planistycznym jednostek samorządu terytorialnego. Może również przynieść niepowetowane szkody polskim działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym.

Zwracamy się z apelem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, aby w oparciu o szerokie konsultacje społeczne dokonać niezbędnych zmian w projekcie uwzględniających zgodność zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym jak i opinii oraz uwag organów samorządów terytorialnych i zainteresowanych środowisk.

Zastanawiającym jest jednak fakt, że największa pozarządowa organizacja społeczna, jaką bez wątpienia jest Polski Związek Działkowców nie została zawiadomiona i poproszona o wyrażenie opinii i zgłaszanie uwag do projektu.

Czyżby było to świadome działanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które naszym zdaniem zdaje sobie sprawę, że głównym beneficjentem ułomności zapisów ustawowych będą rodzinne ogrody działkowe jak i działkowcy. W demokratycznym państwie prawnym, a za takie uważa się Rzeczpospolita Polska, takie praktyki są nie do przyjęcia i zasługują na słowa krytyki.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uważa za bardzo trafne, słuszne i nienaruszające obowiązujący porządek prawny opinie i uwagi zgłoszone przez Krajowy Zarząd PZD do projektu ustawy, a będące w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niezależnie od powyższego pragniemy zwrócić uwagę na niektóre kontrowersyjne kwestie zapisów:

• Art. 3 projektu ustawy dopuszcza przeznaczenie do 20% powierzchni na cele handlowo – usługowe. Zaprzecza to idei redukowania deficytu mieszkaniowego i wprowadza sprzedaż komercyjną nieruchomości.,

• Art. 6 i 7 wprowadzono mechanizm umożliwiający nadawanie inwestycjom mieszkaniowym szczególnego charakteru. Ten szczególny charakter ma polegać na tym, że gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje inwestycji mieszkaniowej albo będzie ona niezgodna z ustaleniami miejscowego planu, to inwestor w ramach uproszczonych procedur będzie mógł wystąpić do rady gminy o zgodę na realizację tej inwestycji. Przyjęcie takiego rozwiązania narusza procedury określone w ustawie z 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co w konsekwencji doprowadza do bałaganu planistycznego. Tak daleko idące uproszczenie procedur naszym zdaniem „umocni” w całym tego słowa znaczeniu pozycję deweloperów i niewątpliwie spowoduje poważne zagrożenia dla terenów rodzinnych ogrodów działkowych.,

• Art. 17 projektu ustawy - wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Problem budzi status prawny PZD w postępowaniu. Katalog stron został ściśle określony: inwestor, właściciel, użytkownicy wieczyści oraz osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. Istnieje wiele rodzinnych ogrodów działkowych, które nie posiadają tytułu prawnego do gruntów, względnie postępowania o uzyskanie tytułu jest w toku w ramach realizacji art. 75 i art. 76 ustawy o ROD. W takiej sytuacji status strony w postępowaniu Polskiemu Związkowi Działkowemu nie będzie przysługiwał. Zachwiana zostanie również ochrona praw.

Reasumując Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców generalnie popiera ideę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, lecz wszelkie rozwiązania przedmiotowej materii muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego porządku prawnego.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących jest aktem jednostronnym i dającym wiele przywilejów inwestorom. Zawiera wiele zapisów niejasnych, co, do których może wystąpić różna interpretacja. Wreszcie niektóre zapisy są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym z ustawą z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, co przy uchwaleniu takiej wersji ustawy jest realnym zagrożeniem dla bytu prawnego wielu rodzinnych ogrodów działkowych.

Pamiętać należy, że rodzinne ogrody działkowe to tereny zieleni utrzymywane przez działkowców, w wysoko zurbanizowanych miastach. Dla społeczności działkowców, a szczególnie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych działka jest szczególną wartością umożliwiającą u schyłku życia prowadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia.

Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uważa, że projekt ustawy powinien być zmodyfikowany o zapisy dające ochronę prawną rodzinnym ogrodom działkowym i działkowcom.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy do:

- Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego,

- Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego,

- Rządowego Centrum Legislacji,

- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego i Krajowego Zarządu PZD.

Z upoważnienia i w imieniu

Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

Przewodnicząca -  Maria Fojt

I Zastępca Przewodniczącej – Bogusław Dąbrowski

Sekretarz – Roman Żurkowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 82

Wczoraj 147

W tygodniu 1406

W miesiącu 4290

Wszystkich 195546

Kubik-Rubik Joomla! Extensions