Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności. Warto przypomnieć, że  w celu zwiększenia zakresu obsługi prawnej, w dniu 1 lutego 2017 roku w zostało powołane w Krajowej Radzie - Biuro Prawne PZD. Jego powstanie było odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większą ilość spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania.

Obsługa prawna jest realizowana przez PZD w bardzo szerokim zakresie i  jest ona dostępna dla wszystkich działkowców, zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych, na zasadach określonych w przepisach związkowych. 

W szczególności,  obejmuje ona:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania i interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Porady prawne udzielane są w formie pisemnej, elektronicznej oraz podczas bezpośrednich spotkań w ROD lub siedzibie Okręgów PZD (na zasadach ustalonych przez dany OZ PZD),
 • udzielanie praktycznych wskazówek np. w zakresie  procedury ustanawiania praw do działek, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, zasad zagospodarowywania działek, członkostwa w PZD, wykonywania praw i obowiązków dotyczących zarządów ROD i komisji rewizyjnych,
 • udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania działkowców oraz członków organów PZD w ROD, kierowanych podczas cotygodniowych dyżurów prawnych w Okręgach i jednostce krajowej PZD,
 • przygotowywanie druków dokumentów dla ROD i w razie potrzeby, pomoc merytoryczna w opracowaniu projektów uchwał organów PZD w ROD, w tym np. dotyczących wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, umów i innych dokumentów, które mogą wywołać skutki prawne dla PZD i działkowców oraz nadzór Okręgów PZD nad ich poprawnym przygotowaniem,
 • w razie potrzeby, pomoc w przygotowaniu pism składanych do sądów lub organów administracji państwowej lub samorządowej, oświadczeń oraz wniosków, w tym związanych z egzekwowaniem należności przez zarządy ROD,
 • w uzasadnionych wypadkach, prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych lub podatkowych w imieniu ROD – dotyczących spraw bardzo skomplikowanych, gdzie wymagane jest długoletnie doświadczenie i wiedza służb prawnych PZD,
 • prowadzenie działań na rzecz regulacji stanu prawnego gruntów ROD (uzyskiwanie tytułu prawnego do gruntów ROD, ujawniania praw PZD w księgach wieczystych, inicjowanie zmian w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obrona gruntów ROD przed roszczeniami),
 • prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z likwidacjami części ROD (w tym uzyskiwanymi odszkodowaniami dla działkowców i PZD), roszczeniami do gruntów ROD (o wydanie, o zapłatę za bezumowne korzystanie), innymi sprawami związanymi z ROD
 • organizowanie szkoleń dla działkowców i zarządów ROD, gdzie poruszane są zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ROD i działek,
 • wydawanie opinii prawnych w pojawiających się sprawach dotyczących działalności i struktur PZD,
 • monitorowanie i analiza procesów stanowienia prawa, w tym projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących praw działkowców, ogrodów i PZD,
 • analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych w sprawach związanych z zakresem działania ROD i działkowców pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie ROD i prawa działkowców,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów ustaw, rozporządzeń innych aktów prawnych dotyczących PZD i ROD oraz udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą lub uchwaleniem np. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W ramach obsługi prawnej, jednostka krajowa publikuje również szereg materiałów o charakterze prawnym w Aktualnościach Związkowych, Biuletynie Informacyjnym, Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, czy też w specjalnych broszurach. Zagadnienia prawne, które są istotne dla zarządów, komisji rewizyjnych oraz działkowców oraz najnowsze zmiany w przepisach związkowych, jednostka krajowa PZD publikuje i szczegółowo opisuje na stronach internetowych, gdzie umieszcza również odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania oraz druki niezbędnych dokumentów. Jednostka krajowa PZD wydaje również dla zarządów ROD liczne publikacje m.in. vademecum „Zasady przenoszenia prawa do działki”, przewodnik „RODO w ROD”  dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w PZD, czy też „Wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań”, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do zarządów ROD.

Warto podkreślić, że pomoc prawna świadczona na rzecz ROD i działkowców ma charakter nieodpłatny. Jest świadczona przez prawników i radców prawnych o bardzo wysokich kwalifikacjach, dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu.

Aby uzyskać poradę prawną lub rozwiązać problem prawny można skontaktować się bezpośrednio z Okręgiem PZD lub jednostką krajową PZD (dni i godziny udzielania porad prawnych dostępne są na stronie internetowej poszczególnych OZ PZD). Można również zadać pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailem lub telefonicznie (wykaz telefonów oraz adresów e-maili dostępny jest na stronie internetowej www.pzd.pl.) albo zapoznać się z gotowymi poradami prawnymi przygotowanymi dla członków organów PZD i działkowców w publikacjach związkowych. PZD jest również aktywny w mediach społecznościowych tj. na facebooku oraz instagramie.

Zachęcamy wszystkich działkowców, zarządy ROD oraz komisje rewizyjne ROD do korzystania z pomocy prawnej udzielanej przez prawników PZD, którzy w zakresie znajomości funkcjonowania ROD i problemów prawnych działkowców nie ma ją sobie równych!

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 Warszawa, dnia 30 października 2018 r.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 58

Wczoraj 131

W tygodniu 926

W miesiącu 3234

Wszystkich 212548

Kubik-Rubik Joomla! Extensions