Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Działkowcy w Świnoujściu mogą żałować, że prace nad przyjętym ostatecznie projektem przedłużały się bowiem w tym roku nie mogą już skorzystać ze środków budżetu miasta. Ostatecznie jednak-udało się i od 2020 roku Rodzinne Ogrody Działkowe w Świnoujściu mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na terenie ogrodu. To efekt przyjętej 24 października przez Radę Miasta uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków gminy miasto Świnoujście, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Jednomyślność radnych podczas głosowania w tej sprawie to efekt m.in. wcześniejszych rozmów i konsultacji z reprezentantami środowiska działkowców. Jeszcze na dzień przed sesją Rady, na której, jednogłośnie, przyjęta została uchwała, w Urzędzie Miasta doszło do rozmów przedstawicieli R.O.D. ze Świnoujścia. W spotkaniu wzięli udział prezesi Zarządów R.O.D. , a- ze strony miasta: zastępca prezydenta miasta-Barbara Michalska oraz Mirosława Gąsiorowska-naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów świnoujskiego magistratu.

W sprawie przyszłych dotacji pracownicy Urzędu Miasta będą w przyszłości rozmawiać z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. W przyjętym i zatwierdzonym podczas sesji projekcie ustalono bowiem, że „Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzące ROD na terenie Świnoujścia może otrzymać z budżetu gminy dotację celową w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zadania wymienione w pkt 17 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Szczegółowe zasady zawarto w Załączniku do Uchwały. A oto jakie szczegółowe rozwiązania znalazły się w uchwale:

„Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”

W paragrafie pierwszym zawarto najważniejsze sfery współpracy oraz zakres działań ROD jakie powinny podejmować zarządy ubiegają się o dofinansowanie swoich projektów; 

1. Określa się tryb postępowania, sposób rozliczania oraz sposób kontroli zadania realizowanego z dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe, zwanych dalej „ROD” na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, udzielanej z budżetu gminy w ramach realizacji celu publicznego związanego z ustawowymi zadaniami gminy w sferze tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w tym w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, służącej poprawie warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększenia dostępność społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD na obszarze Gminy Miasto Świnoujście może otrzymać z budżetu gminy dotację celową w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zadania wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w wysokości wskazanej we wniosku.

4. Wysokość środków na udzielenie dotacji określa uchwała budżetowa. 5. Dla wnioskodawców, którzy mają prawną i faktyczną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

6. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Świnoujście na inwestycje w danym rodzinnym ogrodzie działkowym nie częściej niż raz na 5 lat.

7. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Świnoujście.

8. Dotacja nie może być udzielona na:

a) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy);

b) realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ogólnego rodzinnego ogrodu działkowego.

9. Dotacja na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających charakter działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego stanowi pomoc de minimis i udzielenie jej następuje na zasadach określonych w :

a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis (Dz. Urz. UE. L nr 352 z 24.12.2013 r.),

b) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.),

Obecnie uchwała oczekuje uprawomocnienie poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Kolegium Prezesów ROD Świnoujście

fot. BIK Świnoujście

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 4

Wczoraj 149

W tygodniu 857

W miesiącu 2504

Wszystkich 282862

Kubik-Rubik Joomla! Extensions