Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Obecny czas pandemii jest trudny dla całego społeczeństwa. Jednakże jest to również właściwy moment, aby zadbać o rozwój ROD, gdyż w większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, który nie może być zaspokojony przez Związek z uwagi na brak terenów. Dlatego też na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2020 roku, członkowie po raz kolejny omawiali przedmiotowy temat.

Przeanalizowano efekty przesłanych w lipcu br. przez Krajową Radę PZD pism do ministerstw, marszałków województw, przewodniczących sejmików, prezydentów i burmistrzów. Łącznie wystosowano 64 indywidualnych pism, z czego uzyskano 36 odpowiedzi. Większość samorządów i władz państwowych docenia działania Polskiego Związku Działkowców oraz rolę rodzinnych ogrodów działkowców w zakresie realizowanych funkcji rekreacyjnych, ekologicznych i zdrowotnych. Jednocześnie z wielu odpowiedzi wynika, iż nie posiadają oni terenów, które mogłyby zostać przeznaczone pod nowe ROD, bądź wskazują, iż przeznaczanie gruntów na określone cele nie leży w ich kompetencji. Były również odpowiedzi, które dają nadzieję na utworzenie nowych ROD.

Członkowie KR PZD zapoznali się również z materiałem dotyczącym „Aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD” opracowanym na podstawie informacji przekazanych przez okręgi. Informacje były zbierane z uwagi na uchwałę nr 1/V/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD, która zawiera szereg działań, które winny zostać podjęte przez wszystkie struktury Związku, aby urzeczywistnić rozwój ROD.

Większość okręgów podejmuje aktywne działania w temacie rozwoju ROD, angażuje kolegia prezesów, członków okręgowych zarządów PZD, okręgowych rad PZD i działkowców, inicjuje spotkania z władzami samorządowymi, przedstawia własne propozycje terenów sprzyjających rozwojowi ROD i na bieżąco monitoruje sytuację. Efektów tych działań jeszcze nie ma, jednakże wynika to z faktu, iż rozwój ROD jest programem długofalowym, którego nie sposób zrealizować w ciągu krótkiego okresu, nawet przy zaangażowaniu struktur PZD. Część okręgów wskazało już konkretne tereny, na których mogą powstać nowe ROD, bądź, które można przyłączyć do obecnie istniejących ROD. Takimi okręgami są m.in.: Bydgoszcz, Elbląg, Koszalin, Lublin, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Piła, Podlaski, Poznań, Śląski i Toruńsko-Włocławski.

Okręgi również zgłaszały problemy, z którymi spotykają się podejmując działania. W wielu ogrodach problemem jest słabe zagospodarowanie ROD i brak środków na poprawę istniejącej bądź budowę nowej infrastruktury. Dlatego też część okręgów skupia się na działaniach zmierzających do pozyskania środków dla ROD, aby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców. Są również okręgi, które wskazują, iż mimo podjętych działań z uwagi na brak w zasobach gminnych odpowiednich terenów dla ROD, nie będzie możliwości utworzenia nowych ogrodów w niektórych miejscowościach, w których okręgi widzą taką potrzebę.

W części okręgach temat był prezentowany na posiedzeniach okręgowych rad, które powoływały komisje do spraw rozwoju ROD, oraz przyjmowały apele do władz samorządowych i wojewódzkich w sprawie włączenia się do wspierania rozwoju ROD.

Zebrane informacje pokazały jedocześnie, iż nie wszystkie okręgi podjęły zadania wyznaczone uchwałą KR PZD z dnia 23 lipca br. Brak aktywności w temacie zaspokajania zapotrzebowania na działki w ROD, nie może być tłumaczony panującą pandemią, gdyż działania wielu okręgów pokazują, iż nawet w tak trudnym okresie można i należy działać.

Z uwagi na powyższe, w dniu 3 grudnia br. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD, w której zobowiązała okręgi w których nie odbyły się jeszcze okręgowe rady PZD, aby na najbliższych posiedzeniach dokonały oceny sytuacji i wypracowały zadania i mechanizmy adekwatne do możliwości i potrzeb występujących na terenie działania okręgu, powołały Komisje Rozwoju ROD, oraz podjęły apele.

Krajowa Rada PZD uznała, iż należy kontynuować podejmowane działania dotyczące aktywizacji delegatur, kolegiów prezesów i zarządów ROD w zakresie utrzymywania stałej współpracy z samorządami. Konieczne jest inicjowanie działań, które doprowadzą do przyjmowania przez rady miast kierunków zmierzających do rozwoju ROD.

Okręgi winny włączać się także w tworzenie bądź aktualizację studium i mpzp i wnioskować o utrzymanie lub wpisanie funkcji zieleni działkowej dla istniejących ROD, jak i przeznaczanie nowych terenów pod ROD.

Należy także w dalszym ciągu podejmować działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na remonty i inwestycje w ROD, w tym dotacje gminne i środki w ramach budżetów obywatelskich, tak aby istniejące ogrody także mogły się rozwijać.

Krajowa Rada PZD uznaje, iż realizacja nałożonych zobowiązań z pewnością przyczyni się do realizacji Otwartego Programu Rozwoju ROD.

 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Warszawa, dnia 3 grudnia 2020 r.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 84

Wczoraj 228

W tygodniu 1128

W miesiącu 3422

Wszystkich 321239

Kubik-Rubik Joomla! Extensions