Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Krajowa Rada PZD, po zapoznaniu się w dniu 3 grudnia 2020r. z informacją na temat orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzających zarzuty PZD o bezprawnym zawyżaniu przez Wody Polskie opłat wodnych nakładanych na rodzinne ogrody działowe, informuje jak niżej. Zmiana ustawy prawo wodne spowodowała, że od 2018r. rodzinne ogrody działkowe utraciły zwolnienia z opłat za pobór wód z ujęć własnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było obciążenie działkowców kosztami tzw. opłat wodnych pobieranych przez Wody Polskie.

Od samego początku obowiązywania nowych przepisów PZD stał na stanowisku, że ustawa przewiduje obciążane działkowców przy zastosowaniu stawek analogicznych, jak dla rolników. Niestety, korzystając z uprawnień nadanych ustawą, Wody Polskie narzucały ROD stawki komercyjne. Skutkowało to kilkukrotnym zawyżeniem kosztów ponoszonych przez  działkowców.

Przeciwdziałając temu zjawisku władze krajowe PZD skierowały do Prezesa Wód Polskich oficjalne stanowisko z wnioskiem o respektowanie praw działkowców. Argumenty prawne zawarte w dokumencie zawarto również we wzorach odwołań od decyzji Wód Polskich, które PZD udostępnił ROD. Niestety zarówno Prezes Wód Polskich, jak i terenowe organy tej instytucji, odrzuciły argumentację PZD. W efekcie sprawy trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA w sprawach ogrodów. W wyrokach, od których nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, Sąd jednoznacznie podzielił zarzuty PZD, że Wody Polskie niegodnie z prawem zawyżały opłaty ogrodom.

Orzeczenia NSA otwierają ogrodom drogę do ubiegania się o zwrot bezprawnie wyegzekwowanych opłat. Szacunki PZD wskazują, że przez trzy lata wadliwego stosowania przepisów przez Wody Polskie, na ich rachunek trafiły miliony zł z zawyżonych opłat  działkowców. Niestety sygnały dochodzące z terenu wskazują, że Wody Polskie mogą utrudniać odzyskanie pieniędzy przez ogrody. Co więcej, pomimo jednoznacznego stwierdzenia przez NSA o niezgodności z ustawą decyzji podejmowanych wobec ROD, Wody Polski, wykorzystując pozycję władzy publicznej, nadal narzucają działkowcom zawyżone opłaty.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zintensyfikowanie działań w obronie ROD przed skutkami dalszego łamania prawa przez Wody Polskie. Dlatego też zobowiązała Krajowy Zarząd PZD do pilnego opracowania i wdrożenia programu, który pozwoli na wyegzekwowanie praw przysługujących działkowcom. Obok przygotowania wzorów dokumentów prawnych, którymi ROD będą mogły posługiwać się w relacjach z organami Wód Polskich, KR PZD uznała za konieczne zaangażowanie organizacji w kampanię na rzecz respektowania praw działkowców.

W ocenie KR PZD w sytuacji, gdy PZD od samego początku alarmował Wody Polskie o wadliwości decyzji podejmowanych przez wobec ogrodów, w pełni uzasadnione jest aby to władze Wód Polskich doprowadziły do usunięcia z obrotu prawnego wadliwych decyzji i ich bezprawnych skutków. O zaistniałej sytuacji PZD zamierza również poinformować władze rządowe, sprawujące nadzór nad tą instytucją. Problem dotyczy bowiem przeszło 1000 ogrodów, w których z działek korzysta ok. 250 000 rodzin, ma zatem na tyle doniosłe znaczenie społeczne, że oczekiwanie reakcji ze strony władz rządowych jest w pełni uzasadnione.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 67

Wczoraj 188

W tygodniu 1290

W miesiącu 1290

Wszystkich 312971

Kubik-Rubik Joomla! Extensions