Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Mimo, iż część gmin zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki na dotacje dla ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjn  – remontowych, obecnie żadne walne zebrania nie mogą zostać zwołane, w celu podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji lub remontów z wykorzystaniem tych środków. 

 

 

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 9 lutego 2021

w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina, iż z końcem 2020 roku przestała obowiązywać uchwała nr 92/2020 KZ PZD z dnia 21 kwietnia 2020 r., w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.  

Mimo, iż część gmin zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki na dotacje dla ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjn  – remontowych, obecnie żadne walne zebrania nie mogą zostać zwołane, w celu podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji lub remontów z wykorzystaniem tych środków. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD w dniu 9 lutego br. podjął uchwałę nr 29/2021, w której upoważnił zarządy ROD do występowania z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji celowych z budżetu gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację inwestycji, w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania. Taka możliwość występuje tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a)     dotacja celowa z budżetu gminy wynosi co najmniej  50 % wartości zadania ogółem, a brak złożenia wniosku i zawarcia umowy z gminą spowoduje utratę możliwości uzyskania tych środków w 2021 roku.

b)    zarząd ROD posiada pozostałe zgromadzone środki własne na realizację zadania, a opóźnienie w jego realizacji może narazić ROD na szkodę,

c)     w 2020 roku w ROD nie mogło odbyć się zebranie, na którym winna zostać podjęta uchwała w sprawie realizacji zadania.

Ponadto, uchwała przewiduje sytuację w której konieczne jest rozpoczęcie robót z uwagi na przyznane środki zewnętrzne, przed uchwałą walnego zebrania. Przewidziane zostały jednak specjalne mechanizmy (m.in. opinia komisji rewizyjnej, uchwała zarządu ROD, uchwała OZ PZD, pełna kontrola przez OZ PZD), które mają chronić środki działkowców przed pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem przez zarządy ROD.

Krajowy Zarząd PZD zaznacza, iż realizacja zadania przed podjęciem uchwały przez walne zebranie jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy ogród otrzymał co najmniej 50% środków z gminy, posiada pozostałe środki na Funduszu Rozwoju ROD i nie mógł z powodów epidemicznych odbyć walnego zebrania w 2020 roku. W pozostałych sytuacjach zarząd ROD musi powstrzymać się z zadaniami inwestycyjno – remontowymi do czasu zwołania walnego zebrania. Powyższe ograniczenie podyktowane jest tym, aby zarządy ROD nie nadużywały danego im uprawnienia i przy dotacjach gminnych na poziomie 10 – 30 tys. zł nie znajdowały usprawiedliwienia do realizacji zadań o znacznej wartości np. 5-krotnie przewyższających wartość uzyskanej dotacji bez wyrażenia woli wydatkowania środków na ten cel przez walne zebranie.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 73

Wczoraj 188

W tygodniu 1296

W miesiącu 1296

Wszystkich 312977

Kubik-Rubik Joomla! Extensions