Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu wczorajszym, tj. 23 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się narada w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionych w Okręgach na stanowisku: inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów ds. inwestycji której celem było omówienie niezwykle ważnych tematów wynikających z aktualnej sytuacji Związku, oceny sytuacji oraz nakreślenia niezbędnych działań mających istotne znaczenie dla PZD, ROD i działkowców.

Co cieszy, naradę udało się zorganizować w trybie on – line przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy dużej frekwencji, gdyż uczestniczyło w niej aż 59 osób. W naradzie brali udział przede wszystkim inspektorzy terenowo – prawni oraz inspektorzy ds. inwestycji zatrudnieni w Okręgach oraz Jednostce Krajowej PZD ale również prezesi OZ PZD, dyrektorzy biur i inni pracownicy, którzy na co dzień zajmują się omawianą tematyką w swojej pracy w Okręgach.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił sytuację PZD w okresie pandemii. Podkreślił jak wiele udało się wypracować aby Zarządy ROD mogły funkcjonować nawet w tych trudnych warunkach. Podkreślił, iż z nadzieją patrzymy w przyszłość i być może już w III kwartale będzie możliwe odbywanie Walnych Zebrań. Niestety na dzień dzisiejszy informacje przekazywane przez władze rządowe, a także doniesienia medialne na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wskazują na rozpoczęcie kolejnej fali epidemii. Dynamiczny charakter epidemii ma odzwierciedlenie również w informacjach, które docierają do Krajowego Zarządu PZD o przypadkach zakażeń wśród działaczy Związku na różnych szczeblach. Prezes przypomniał o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Podkreślił, iż sprawą priorytetową jest zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku, a także zdrowie, o które musimy zadbać.

Prezes zachęcił również wszystkich do czynnego udziału w naradzie, wymiany doświadczeń, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie wspólnych metod działania.

Następnie głos zabrała Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, która omówiła trudny temat likwidacji. W swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na konieczność znajomości przepisów i procedur obowiązujących w PZD, które powinny być doskonale znane każdemu pracownikowi. Omówiła zasady i tryb likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych dokonywanych na cel publiczny oraz na cel niepubliczny, a także tych przeprowadzanych na podstawie specustaw – drogowych, wałowych, jądrowych, czy kolejowych. Nie został pominięty również temat zwrotu terenów niezagospodarowanych, czy też temat wniosku użytkownika wieczystego o podział nieruchomości na podstawie art. 98 ust. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod drogę. Bez względu na podstawę prawną likwidacji, dążymy do tego aby w każdym przypadku wszyscy działkowcy otrzymali odszkodowanie i działki zamienne. Nie można pozwolić, aby do likwidacji dochodziło bez wiedzy Związku.

Kolejnym tematem był prezentowany przez Panią Agnieszkę Rudawską, która przedstawiła aktualną sytuację ROD w zakresie realizacji inwestycji i remontów z uwagi na obowiązujące przepisy wewnątrzzwiązkowe oraz ograniczenia rządowe wynikające z pandemii. Przypomniała, iż inwestycje i remonty w ROD mogą być prowadzone wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z uchwały nr 14/III/2015 KR PZD 1 października 2015 r. lub wynikających z uchwały nr 29/2021 KZ PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

Ponadto Pani Agnieszka Rudawska przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego przez Jednostkę Krajową PZD, w sprawie pomocy uzyskanej przez ROD ze środków zewnętrznych w 2020 r, które pokazują, iż w zeszłym roku aż 603 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 
13,07 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 8 797 204,38 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca.

Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

Następnie został omówiony temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Pani Sandra Dużmańska, zwróciła szczególną uwagę na procedury i regulacje wykształcone przez Polski Związek Działkowców, które wskazują metody działania zapewniające ROD spokojne i bezpieczne funkcjonowanie. W  tym miejscu zostały przedstawione różnice pomiędzy Studium, a Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a także po krótce została omówiona procedura ich uchwalania. Omówiony został problem pojawiający się w sytuacji gdy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium teren ROD zostanie przeznaczony pod inny cel niż ZD. Podkreślono ogromne znaczenie aktywności wszystkich struktur Związku dla przyszłości ROD, gdyż brak reakcji już na etapie prac planistycznych jest de facto zaakceptowaniem w przyszłości likwidacji ROD.

Kolejnym tematem, który zresztą wywołał najwięcej kontrowersji, był temat prezentowany przez Panią Adriannę Józefkiewicz, która skupiła się na problemie wyrażania zgody na przebieg inwestycji przez nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Zostały omówione skutki decyzji i ich wpływ na przyszłe funkcjonowania ogrodu. Należy pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie wniosku na etapie projektowania wiąże się ze zgodą na jego późniejszą realizację. Na tym etapie zostały omówione również procedury związane z ustanowieniem służebności, czy też czasowym zajęciem terenu. Wskazano najczęściej pojawiające się błędy w procedowaniu tego rodzaju spraw. Pani Adrianna Józefkiewicz zwróciła również szczególną uwagę na problem wynikający z braku zgody na ustanowienie służebności, co może prowadzić do  jej ustanowienia w trybie postępowania administracyjnego lub sądowo – administracyjnego.

Na koniec, po krótce został omówiony temat regulacji stanu prawnego gruntów ROD z wykorzystaniem art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uczestnicy narady z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wysłuchali zaprezentowanych tematów, a także brali w niej aktywny udział. Narada pozwoliła na wymianę doświadczeń, a także wskazała kierunki dalszej pracy na rzecz PZD, ROD i działkowców.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 95

Wczoraj 228

W tygodniu 1139

W miesiącu 3433

Wszystkich 321250

Kubik-Rubik Joomla! Extensions