Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg

 

Zamawiający: 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego                 

ul. 3 Maja 28e                                                                           

72-200 Nowogard

tel.: 693 404 728

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ogłoszenie na Przetarg nieograniczony                                     

 

dotyczy złożenia ofert w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - art.4 pkt 8

ROD  im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym nr 3 przy ul.Zamkowej w Nowogardzie- I etap”.

 

Ogólny zakres prac do wykonania m.in.:

wykonanie rurociągu zewnętrznego 1517mb

wykonanie wykopów i przekopów

zasypanie wykopów

montaż rurociągów z rur polietylenowych

sieci wodociągowe- trójniki (40,50,32)

zasuwy typu „E” kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr. 20mm i 25mm

próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,PVC,PE,PEHD.

jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.nominalnej do 150mm.

 

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

 Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

(możliwość wydłużenia terminu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na zasadach określonych w projekcie umowy)

 

 3.  Zasady prowadzenia postępowania

 

1)      Wykonawca może w terminie do dnia 14.11.2018r. zwrócić się do Zamawiającego (na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/ oraz Wykonawcę, który skierował zapytanie.

2)      Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.

3)      Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z ogłoszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku niezgodności ceny zamieszczonej w formularzu ofertowym z ceną zawartą w kosztorysie, Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę cenę zawartą w kosztorysie ofertowym.

4)      Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych w ust. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5)      Zamawiający może także wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.4

6)      Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy:

a)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b)    w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali

lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla PZD;

c)    w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla PZD, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7)      Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

a)    jest niezgodna z warunkami niniejszego ogłoszenia o przetargu;

b)    cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)    zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić;

e)    Wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;

f)     została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;

g)    zawiera rażąco niską cenę( rażąco niska cena to cena, która wynosi mniej niż 50% ceny przewidzianej przez Zamawiającego na wykonanie zadania);

h)    Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień.

8)    Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia podpisania umowy i w trakcie obowiązywania umowy.

9)    Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę obliczaną według poniższego kryterium. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego kryterium:

Kryteria oceny ofert

najniższa cena 100%

 

10) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.

11) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie

 bez podawania przyczyn.

12)  O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje  niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 4.    Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 

 1)    Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5.    Opis sposobu przygotowania oferty

1)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia.

2)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

3)   Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego zaparafowana.

4)    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy bądź pełnomocnika.Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty,  w przypadku pełnomocnictwa powinien być wskazany zakres umocowania.

5)    Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy

(załącznik nr 1), uproszczony kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty : oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie RODO 1 i 2 , wydruk z rejestru KRS bądź CEiDG, pełnomocnictwo.

6)  dokumenty składa się w języku polskim.

7)    Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym

w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.

8)    Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane

przez osobę podpisującą ofertę - błędna treść przekreślona i zaparafowana.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Koszty te nie podlegają zwrotowi.

6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1)     Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się

z wykonawcami:

a)    pisemna;

b)   elektroniczna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez Wykonawcę.

3)      Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku ogłoszenia.

 7.    Termin składania i otwarcia ofert.

1)    Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie ul.3 Maja 28e, w terminie do dnia 14.11.2018 r., od godz.14 do godziny 16:00 (we wtorki w godz.14.00-18.00 , piątki w godz. 14.00-18.00), lub przesłać na adres Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie z dopiskiem na kopercie:

  Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap”.

2)    Odczytanie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego  przy ul. 3 Maja 28e w Nowogardzie,  budynek w którym znajduje się biuro Zarządu.

3)    Odczytanie ofert jest jawne.

4)    Podczas odczytania ofert Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie oraz informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

8.  Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.

1)    Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.

2)    Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3)    Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz kwotę podatku oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).

4)    Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,

a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 9.   Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu  o udzielnie zamówienia pn.: „Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami), Zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy im.  Juliusza Słowackiego w Nowogardzie,

2)  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ „Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym Nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - I etap”.

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)  posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie  z art. 15 rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;

c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8)  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

      Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 10.  Postanowienia końcowe

1)    Postępowanie ma charakter otwarty.

2)    Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

3)    W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.

4)    Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:

a)    odmowę podpisania umowy;

b)    nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

5)    Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym  załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Ryszard Wajk -Prezes tel: 693 404 728 wtorki i piątki od 14.00 - do 18.00

 Załączniki do ogłoszenia:

1)Formularz ofertowy

2)Obmiar robót( umożliwiający sporządzenie Wykonawcy uproszczonego kosztorysu ofertowego)

3)Umowa (wzór)

4)Oświadczenie RODO 1

5)Oświadczenie RODO 2

6)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 157

Wczoraj 181

W tygodniu 524

W miesiącu 3800

Wszystkich 289397

Kubik-Rubik Joomla! Extensions