Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W obronie PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 21.04.2009 roku w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS

Na konferencji prasowej z dnia 23.03 transmitowanej przez TVN-24, poseł Andrzej Dera z PiS oświadczył, iż złożył projekt ustawy o ogrodach działkowych do laski marszałkowskiej. Zarówno transmisja tego faktu, podparta wypowiedzią działaczki jakiegoś stowarzyszenia oraz treść projektu ustawy wywołała żywą reakcję działkowców Okręgu Szczecińskiego.
Projekt zgłoszony w swej treści nie odbiega od wielokrotnie, poprzednio lansowanych propozycji i stanowi kolejną próbę zmierzającą w swej istocie jedynie do likwidacji PZD a tym samym do zrujnowania dotychczasowego dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Organy statutowe szczecińskiego okręgu PZD, reprezentując 50 tysięczną rzeszę rodzin działkowców, nie mogą pozostać obojętne i nie wyrazić sprzeciwu tej nowej kampanii przedwyborczej PiS bazującej na ogrodnictwie działkowym a obliczonej na naiwność działkowców, że staną się właścicielami działki niemal za darmo.
Działkowcy mając ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku jako dokument prawny dobrze broniący ich interesów poparli go składając w okręgu szczecińskim prawie 70.000 podpisów.

Czytaj więcej...

List otwarty Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

z dnia 30.08.2011 roku do samorządów gmin województwa zachodniopomorskiego w sprawie opowiedzenia się o przyszłości ogrodów pod rządami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe stanowią część społeczeństwa każdej gminy. Korzystamy z dobrodziejstwa użytkowania gruntów, które są własnością komunalną gminy. Za to jesteśmy wdzięczni dla samorządów gminnych.

Obecnie w sytuacji zagrożenia dla systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w strukturach Polskiego Związku Działkowców, pod rządami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zwracamy się, jako uczestnicy VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców do wszystkich rad gmin naszego województwa o wypowiedzenie się na temat funkcjonowania dotychczasowego systemu.

Rodzinne ogrody działkowe, jako tereny zielone w miastach, są obecnie wyłącznie utrzymywane przez działkowców. Ogrody integrują społeczność lokalną. Ogrody są dobrą szkołą obywatelskiego samorządzenia. Ogrody zapewniają możliwość prowadzenia upraw i ich różnorodność oraz różnorodność ekosystemu. Ogrody wreszcie są dostępne dla wszystkich, kto tylko potrzebuje odetchnąć na świeżym powietrzu w obcowaniu z przyroda.

Staramy się w ogrodach respektować obowiązujące prawo. Nie utrudniamy rozwoju gmin. Kiedy trzeba godzimy się na likwidację naszych działek czy ogrodów, ale z zachowaniem praw zagwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Chcemy usłyszeć zdanie samorządów gmin czy system obecnie obowiązujący jest dobry, czy spełnia funkcje, do jakich został powołany oraz czy społeczeństwu potrzebne są rodzinne ogrody działkowe.

Przewodniczący Zjazdu
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemnczej

Szczecińskiego Okręgu PZD z dnia 5 lipca 2011 roku

Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz komisji rozjemczej szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców zebrani na wspólnym posiedzeniu statutowych organów kończących kadencję 2007-2011 roku wyrażamy swoje zaniepokojenie i troskę o przyszłe losy rodzinnych ogrodów działkowych w związku z zaskarżeniem ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, kontynuując dobre zapisy prawa poprzedzających ją ustaw, zapewniła ogrodom działkowym stabilizację i perspektywy rozwoju.
Jeżeli obowiązujący dzisiaj system prawny zostanie podważony, to dojdzie do niekorzystnych skutków w postaci rozwarstwienia więzi organizacyjnej oraz ideowej dzisiaj mocno spajającej organizację Polskiego Związku Działkowców.
Zakwestionowane zapisy ustawy stanowią fundament całego systemu a orzeczenie o jego niekonstytucyjności spowoduje jego ruinę a to przełoży się na ograniczenie lub utratę praw przez działkowców zagwarantowanych obowiązująca ustawą.

Czytaj więcej...

Stanowisko okręgowych organów PZD w Szczecinie z dnia 5 lipca 2011 roku

W związku z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego oraz przesłanym stanowiskiem Marszałka Sejmu w tej kwestii jesteśmy zaniepokojeni losami naszych ogrodów w przyszłości.
Rozpatrzenie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego przez Trybunał Konstytucyjny będzie miało decydujące znaczenie, co stanie się z dorobkiem działkowców.
Jesteśmy skonsternowani wyznaczeniem na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym posła Andrzeja Derę, którego nasze środowisko działkowe postrzega jako przeciwnika istniejącego systemu prawnego oraz inicjatora zmian prawnych zmierzających do nikąd.
Postawa wyznaczonego reprezentanta nie gwarantuje bezstronności w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i w związku z tym zwracamy się do pana Marszałka o dokonanie zmian personalnych w składzie osobowym reprezentującym Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD Edward Grabowski
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Czesław Skonecki

Apel OZ PZD w Szczecinie do działkowców o zachowanie jedności Polskiego Związku Działkowców

W obliczu groźby rozwarstwienia organizacji związkowej przez sygnalizowane zmiany ustawowe dotyczące ogrodnictwa działkowego apelujemy do wszystkich działkowców o zachowanie jedności i zwartości, która jest nam teraz szczególnie potrzebna.
Pojawianie sie tu i ówdzie próby dyskredytowania PZD oraz roztaczanie różnego rodzaju nadziei na uwłaszczenie zmierzają do osłabienia nas, po to, aby łatwiej było naruszyć spójne funkcjonowanie całego systemu i w sposób przemyślany doprowadzić do rozkładu organizacyjnego.
Mamy dobry system samorządu ogrodowego, dobry system struktur organizacyjnych, które gwarantują racjonalność i spójność funkcjonowania.
Mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która zdała egzamin w praktyce życia.
Nie możemy pozwolić, aby te wieloletnie osiągnięcia zostały zniszczone.
Szukajmy dróg obrony wartości tkwiących w tym społecznym ruchu.
Gwarantem obrony jest zwarta postawa działkowców, wspieranie organów kierujących Związkiem i poparcie tych sił politycznych, które dowiodły, że rozumieją potrzebę istnienia ogrodów działkowych, którzy zawsze są z nami w chwilach wzniosłych i trudnych.

Liczmy na przyjaciół naszego ruchu, ale liczmy przede wszystkim na siebie, szukając dróg wyjścia z niebezpiecznego zakrętu w historii ogrodnictwa działkowego.

Prezes OZ PZD - mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD  - inż. Edward Grabowski

Apel

do wszystkich Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Komisji Rozjemczych rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców i ich rodzin

Zagrożenie dla rodzinnych ogrodów  działkowych jakie zostało wywołane wystąpieniem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżającym całą ustawę o ROD, stworzyło nową jakość w sytuacji całego Polskiego Związku Działkowców.
Sytuacja jest poważna i wymaga zdecydowanego stanowiska działkowców.
Uaktywnili się przeciwnicy  ruchu ogrodnictwa działkowego inspirowani różnymi pobudkami.
Pojawiają się ataki na Związek oraz na jego kierownictwo, a także na Zarządy ROD.
Działalność zaczynają przejawiać różnego rodzaju „reformatorzy”, którzy szkalują Związek, a sami są w niezgodzie z prawem.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecnie apeluje do wszystkich działkowców o:

- zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi zaskarżenia ustawy o ROD,
- śledzenie rozwoju sytuacji,
- natychmiastową reakcję na nieodpowiedzialne wystąpienia przeciwników,
- masowe wystąpienia z protestami i apelami o zachowanie ustawy,
- ścisłe przestrzeganie prawa przez wszystkich członków PZD.

W wyborach samorządowych należy poprzeć kandydatów, którzy w swoich programach ujęli postulaty zachowania ogrodów w przyszłości.
W obronę ustawy musimy włączyć się wszyscy, gdyż od jej zachowania zależy przyszłość nasza, naszych ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
 
Prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD Edward Grabowski
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Iwko

Apel

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie do działkowców okręgu szczecińskiego o aktywną obronę ustawy o ROD.

Sytuacja wywołana wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów ustawy o ROD z Konstytucją, stwarza kolejne duże zagrożenie dla ogrodów działkowych i działkowców.
Zakwestionowane zostały artykuły ustawy o ROD, które mają istotne znaczenia dla zachowania praw działkowców, a dotyczą one w szczególności prawa użytkowania działki, prawa do własności nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce, które pochodzą ze środków własnych działkowca.
Zakwestionowano również tryb nadawania członkostwa przez PZD i powiązanie członkostwa z prawem użytkowania działki oraz dotychczasowy sposób przekazywania działki osobom bliskim w ramach rodziny.
Jeżeli zostaną podważone podstawowe zapisy obowiązującej obecnie ustawy, zajdzie konieczność jej uchylenia i uchwalenia nowej ustawy. Jaka ona będzie w swojej treści dzisiaj nikt nie może powiedzieć.
Tworzona atmosfera wokół ogrodów działkowych nie sprzyja obecnie umacnianiu prawa działkowców a wręcz odwrotnie dąży do jej stopniowego ograniczania.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje o czynne występowanie działkowców do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Parlamentu o zachowanie ustawy o ROD.
Jeżeli ustawy nie obronimy – przyszłość ogrodów stawiamy pod wielkim znakiem zapytania.
Apelujemy jednocześnie do działkowców i zarządów ogrodów o właściwe utrzymanie ogrodów zgodnie z duchem przyjętych tez przez I Kongres PZD w Warszawie, którego naczelnym hasłem pozostaje na dziś ogrody działkowe przyjazne dla całego społeczeństwa.

List otwarty OZ PZD Szczecin

Na portalu Gazeta.pl zamieszczony został artykuł Pana Przemysława Praisa pod tytułem „Trybunał Konstytucyjny sprawdzi prawa działkowców”, w którym w oparciu o wystąpienie p. Romana Michalaka do I Prezesa Sądu Najwyższego opisana została sprawa p. Grażyny Piszczoły ze Szczecina. Zarówno artykuł jak również treść wniosku p. Romana Michalaka jest oparta na wielkim kłamstwie zarzucanym Polskiemu Związku Działkowców.
Na wstępie rodzi się już pytanie, kto steruje tym wszystkim w skali Kraju i komu jest na rękę ta oszczercza kampania. Polski Związek Działkowców i jego organy statutowe przestrzegają prawa, dlatego zarzuty poniższe skierowane przeciwko Związkowi są krzywdzące, ponieważ:

Czytaj więcej...

Odezwa Uczestników Okręgowej Konferencji PZD w Szczecinie

z dnia 03.06.2009 r.  w sprawie aktywności w obronie ogrodów działkowych.

Pełna analiza projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS wykazuje, że propozycje zawarte w projekcie nie przyniosą dla działkowców osławionego uwłaszczenia. Osiągnięty zostanie natomiast cel zasadniczy – likwidacja PZD, a wraz z nią wygaszenie wszystkich praw do gruntu, a tym samym prawa działkowców do użytkowanej działki.
Zlikwidowanie struktur związkowych może spowodować ogólny chaos i dezorganizację ogrodów. Ogrody, które mają nie w pełni uregulowany stan prawny pozostaną bez ochrony prawnej. Likwidacja każdego ogrodu będzie ułatwiona. Jako uczestnicy konferencji przedkongresowej zwracamy się do wszystkich działkowców, a szczególnie do działaczy wszystkich organów statutowych w ogrodach do wzmożenia działań w obronie ogrodów.

Czytaj więcej...

Memoriał Konferencji Okręgowej PZD w Szczecinie

z dnia 03.06.2009 r. w sprawie znaczenia i roli rodzinnych ogrodów działkowych  w łagodzeniu kryzysu gospodarczego w Kraju

Od zarania ogrodów działkowych cel ekonomiczny był jednym z istotnych funkcji ogrodów.
Zdrowa żywność, własne owoce, hodowle drobiu, królików, grzybów, a nawet w pewnych okresach trzody chlewnej były w warunkach trudności gospodarczych często nawet zalecanymi działaniami przez władze państwowe i samorządowe.
Dzisiaj, w dobie globalnego kryzysu światowego, który dotyka również nasz Kraj rola działki może być pomocna w niwelowaniu jego skutków.
Być może, że nie zajdzie taka potrzeba by ogrody przekształcać do wypełniania funkcji głównie gospodarczych tj. upraw i hodowli, ale działka ma nadal walory społeczno – psychologiczne.
W przypadku towarzyszącego kryzysowi bezrobocia działka pozwala zagospodarować czas wolny dla osób dotkniętych tym zjawiskiem. Pozwala to zachować ludziom zdrową psychikę i zdolność przetrwania do czasu zakończenia recesji.

Czytaj więcej...

Apel Konferencji Okręgowej PZD w Szczecinie

z dnia 03.06.2009 r. w sprawie określenia się samorządów miast w kwestii uwłaszczenia działkowców i zarządzania ogrodami według projektu ustawy PiS.

Obecnie funkcjonujące ogrody działkowe pełnią funkcje wewnętrzne i zewnętrzne.  W funkcji wewnętrznej ogrody zapewniają użytkowanie działki wynikające z prawa PZD określonego w ustawie o ROD z 2005 roku. Zapewniają dla rodzin działkowców warunki do czynnego wypoczynku wraz z innymi funkcjami wewnętrznej integracji środowiska działkowców. W funkcji zewnętrznej ogrody działkowe są bazą do szerokiej integracji obywatelskiej w społecznościach lokalnych.
Obecny model ogrodnictwa działkowego stwarza szeroką dostępność do działki dla obywateli, zwłaszcza ludzi mniej zamożnych. Z tego tytułu w ogrodach istnieje duża rotacja użytkowników w ramach osób bliskich z prawem pierwszeństwa przydziału działki lub innych osób po rozliczeniu się z poprzednim użytkownikiem za jego nakłady. Działka przydzielana jest wtedy według kolejności oczekiwania.

Czytaj więcej...

Stanowisko OZPZD Szczecin w sprawie wyroku TK

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 4 marca 2009 roku, w sprawie uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnegio z 9 grudnia 2008 r.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD zebrani na Plenarnym Posiedzeniu, po zapoznaniu się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dają wyraz poszanowania dla podjętego wyroku.
Bulwersuje jednak treść uzasadnienia do wyroku, w którym w obszernych i wielowątkowych dywagacjach Trybunał Konstytucyjny wychodzi daleko poza zakres przedmiotowy rozpoznawanej sprawy z wniosku Rady Miasta Wrocławia.
Przytoczony został cały rys historyczny począwszy od dekretu z 1946 roku, przez kolejne akty prawne i nowelizacje w sprawie ogrodnictwa działkowego po to chyba by wykazać rodowód obecnej ustawy o ROD, której - jak z treści uzasadnienia wynika, Trybunał Konstytucyjny nie jest gorącym zwolennikiem.

Czytaj więcej...

List otwarty OZ PZD Szczecin do redaktora Jacka Krzemińskiego - współpracownika tygodnika "Wprost"

Redaktor
Jacek Krzemiński
współpracownik „Wprost”
             

Szanowny Panie.
Artykuł pańskiego autorstwa „Pan na ogródkach” zamieszczony w ostatnim numerze „Wprost” jest de facto uznaniem wielkości człowieka, który w sposób bezkonfliktowy kieruje Polskim Związkiem Działkowców od ponad 28 lat.
Fakt tak długiego wypełniania misji na rzecz działkowców i ogrodów działkowych jest zarazem dowodem uznania w oczach delegatów kolejnych Krajowych Zjazdów PZD, powierzających w sposób demokratyczny mandat na kolejne kadencje. Należałoby życzyć wszystkim organizacjom takiego przywódcy. Nie jest to więc postać tuzinkowa, ani anonimowa.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 81

Wczoraj 107

W tygodniu 188

W miesiącu 3059

Wszystkich 475405

Kubik-Rubik Joomla! Extensions