Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W obronie PZD

Wierzymy w rozsądek i rozum Sędziów Trybunału

Artykuł M. Mańkowskiego "Walka o tereny warte miliardy......." jest klasycznym przykładem nasilania kampanii przeciw ustawie o rod w miarę zbliżania się terminu rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Włosy się jeżą na takie przewrotne przedstawianie sprawy, gdzie autor na bazie wypowiedzi R. Grzesiuty wywodzi wnioski że:
- ustawa jest wręcz komunistyczna.
- blokuje rozwój miast,
- ogranicza swobodę dysponowania własnością przez gminy,
- odszkodowania za likwidacje są horendalne,
- trzeba dawać tereny zamienne,
- nie można odzyskać gruntu w przypadku roszczeń,
- ogrody powstawały bezprawnie za czasów Bieruta,
- PZD sam w sobie jest bogaty i ogranicza swobodę gmin,
Tak w istocie, to są rzeczywiście poglądy mec. Grzesiuły, który zawodowo prowadzi sprawy roszczeń. Jego poglądy nie mogą być inne bo jak głosi przysłowie "za pieniądze i ksiądz się modli".

Artykuł ma wyjątkowo charakter propagandowy. Zawiera same nieprawdy. Ustawa nie jest komunistyczna, gdyż przyjął ja sejm w 2005r. Rozwoju miast nie blokuje. W Szczecinie na zlikwidowanych ogrodach stoją dziś potężne osiedla Kaliny, Przyjaciół Żołnierza, trasa eskadrowa, obwodnica północna, szpitale, przyszłe lotnisko itp.

Czytaj więcej...

Co utracą działkowcy w wyniku zakwestionowania całej ustawy

Rozprawa   przed   Trybunałem  Konstytucyjnym,  który  rozpatrywał  wniosek  I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, była szeroko komentowana w mediach jeszcze przed posiedzeniem Trybunału. Działkowcy, którzy na ten temat czerpali wiedzę z mediów, mogą czuć się zagubieni, gdyż przedstawiany w większości z nich obraz nie odpowiada rzeczywistości, ale przede wszystkim nie oddaje zagrożenia, jakie dla każdego działkowca może przynieść wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Dla każdego działkowca najważniejsze są prawa zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, bowiem tylko z niej one pochodzą. Jeśli zostanie zakwestionowana cała ustawa, to wręcz znikną wszelkie prawa i uprawnienia wszystkich działkowców.

W szczególności działkowcy utracą tytuł prawny do działki, a więc będą musieli nawiązać stosunek prawny z właścicielem gruntu, najczęściej gminą. W praktyce może to być tylko dzierżawa – na czas określony i płatna.

Czytaj więcej...

Protest Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Dobór rozmówców do debaty na temat ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prowadzonej w Rzeczpospolitej w dniu 21.06.2012 roku był świadomym ustawieniem sprawy „na nie".
Stosunek sił dwóch przedstawicieli PZD przeciwko pięciu przedstawicielom różnych instytucji, reprezentujących interesy określonych grup oznaczały z góry przewagę głosów przeciwnych ustawie o ROD.
Podniesiono wiele wątków za I Prezesem Sądu Najwyższego, potwierdzając niejako ich rzekomą słuszność.

Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja Trybunału Konstytucyjnego, a czytelnik Rzeczpospolitej otrzymał całą serię argumentów mających świadczyć o niekonstytucyjności ustawy, oskarżając  ją o to, co w rzeczywistości nie istnieje, a mianowicie hamowanie rozwoju miast, ograniczanie prawa własności Państwa i samorządów, utrudnianie zaspakajania roszczeń, zubożenie kas miejskich, nie mówiąc już o jej nieprzystawaniu do obecnej rzeczywistości.

Czytaj więcej...

Stanowisko działkowców oraz Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD "Malwa" w Szczecinie

Szanowny Wysoki Trybunał Konstytucyjny RP
(dotyczy: zaskarżonej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku)
 
Od ponad 100 lat rolę, jaką wypełniają ogrody działkowe w Polsce, cieszy się sympatią społeczeństwa. Przez wiele lat ta sfera działalności pozarządowej była również doceniana przez najwyższe czynniki państwowe. Od czasu zmiany ustrojowej państwa opartej na gospodarce rynkowej, pojawia się wiele inicjatyw, aby ogrody działkowe po prostu sprywatyzować! Jest to tzw. temat wielkiej polityki.
Nas interesuje jednak przyszłość ogrodów działkowych. Czy będą one funkcjonować na dotychczasowych zasadach?. Może faktycznie trzeba je modernizować, ale należy szczególną uwagę przywiązywać na status bardzo wielu emerytów i rencistów oraz młodych rodzin z dziećmi, dla których jest to jedyna ostoja jako takiego wypoczynku i rekreacji, nie wspominając o zebranych plonach, które często w znacznym stopniu uzupełniają skromny budżet domowy. Tu spędzają wiele swojego czasu i tutaj jest ich "zielona oaza szczęścia".

Czytaj więcej...

Szczecin ogarnięty protestami działkowców!

Na bramach i ogrodzeniach rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu szczecińskiego PZD zawisły  transparenty, banery, hasła i plansze, na których działkowcy wyrażają swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od dwudziestu dwóch lat wokół ogrodów działkowych w Polsce.  W ten sposób pokazują jedność i determinację w obronie naszych wartości, w obronie tradycji i dorobku ogrodnictwa działkowego. W Szczecinie na każdym ogrodzeniu, na każdej bramie ogrodów działkowych zamieszczono plakaty, transparenty, hasła z wyrazami oburzenia działkowców próbami unicestwienia Ustawy o ogrodach działkowych, a co za tym idzie odebranie im ich dotychczasowych praw. W centrum Szczecinia o proteście informuje także duży telebim. Do naszego biura napływają codziennie setki listów, w których zrozpaczeni użytkownicy działek dzielą się swoimi przemyśleniami i obawami o przyszłość ogrodów.

Czytaj więcej...

Stanowisko uczestników konkursu „Zielona szkoła – nasza przygoda z przyrodą” w Szczecinie

Idea i tradycje ogrodnictwa działkowego, których początek na ziemiach polskich sięga końca XIX wieku realizują się obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych, które na trwałe wrosły w pejzaż polskich miast.
W ocenie uczestników konkursu ogrody dobrze służą społeczeństwu przez swoje funkcje ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne a także edukacyjne, czego przykładem jest młodzież biorąca udział w konkursie. Młodzież szkolna, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z przyrodą poprzez pobyt na działce a także współpracę rodzinnych ogrodów działkowych ze szkołami na terenie naszego województwa.
Dlatego uważamy, że obecny model ogrodnictwa działkowego jest dobry a każda zmiana może jedynie prowadzić do rozregulowania dobrze funkcjonującej organizacji pozarządowej.
Przy wielu niedoskonałościach wypełniają one swoją rolę a dla ich lepszego funkcjonowania potrzebna jest bardziej wyrazista pomoc ze strony samorządów terytorialnych oraz egzekwowanie prawa przez organy do tego powołane.
Nie ma, więc żadnych uzasadnionych przesłanek do zmiany obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Podpisem popieramy działkowców oraz samorząd Polskiego Związku Działkowców w walce o zachowanie ustawy w niezmienionym kształcie.

Szczecin, 20.06.2012 roku (podpisy 30 osób)

Spotkanie z posłem Konstantym Oświęcimskim

Pan Tadeusz Jarzębak
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

W dniu 12 czerwca w moim biurze poselskim w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie z panem Jerzym Mańczakiem, prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kamieniu Pomorskim. Pan Mańczak przedstawił stanowisko działkowców w sprawie zaskarżenia Ustawy o ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego.
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na problemy nurtujące wszystkich działkowców. W przypadku gdyby Ustawa ponownie trafiła pod obrady Sejmu, co przecież nie jest jeszcze przesądzone, na pewno będę chciał skorzystać z Państwa ogromnej wiedzy i doświadczenia , celem wypracowania stanowiska w tej sprawie.
Pragnę zapewnić Pana, że nie pozostanę obojętny wobec Państwa problemów.

Konstanty Tomasz Oświęcimski Poseł na Sejm RP

Protestują urzędy, instytucje, działkowcy...

Codziennie otrzymujemy od działkowców, urzędów, stowarzyszeń i instytucji z całego województwa wiele listów wyrażających obawy o przyszłe losy ogrodów działkowych. Zrozpaczeni i niepewni sytuacji użytkownicy działek piszą do nas listy, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z mającym nastąpić jutro werdyktem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia ustawy o ROD. Z uwagi na szczupłość naszej strony internetowej nie możemy opublikować całej korespondencji. Jednak dla zobrazowania sytuacji prezentujemy jej część. 

Burmistrz Dębna
"Rodzinne ogrodydzialkowe na terenie Gminy Dębno spełniają wazną rolę w życiu społecznosci lokalnej.Pelnią fUnkcję rekreacyjną poprzez zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz przywracają tereny zielone społeczeństwu.."
więcej

Starosta Myśliborski
"Przekonany jestem, że istnienie rodzinnych ogrodow działkowych jest korzystne dla kazdej społecznosci..."
więcej

Burmistrz miasta Chojna
"Uważam,że należy bronić interesow działkowców. Obecnie obowiązujący model rodzinnych ogrodów działkowych..."
więcej

Franciszek Ozga - ROD "Wiarus-ZNP"
"Doszukiwanie się niezgodności z Konstytucją w/w ustawy uważamy że jest to wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące nas działkowców. Powyższa ustawa cieszy się wśród działkowców wielkim poparciem czego dowodem jest 620 tys. podpisów działkowców w obronie ustawy. Zabezpiecza ona nasze oczekiwania oraz daje instrumenty do prawidłowego funkcjonowania ogrodów..."
więcej

Michał Perkowski ROD "WIarus-ZNP"
"Wprowadzenie zmian w Ustawie przyniesie szkodę dla wszystkich. Pokrzywdzeni byliby działkowcy stanowiący najsłabszą grupę społeczną Dla pracujących jest to wypoczynek na świeżym powietrzu, bo na wczasy nie każdego stać..."
więcej

Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie
„Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie popiera działania działkowców w sprawie zachowania ustawy o ogrodach działkowych…”
więcej

Partia „Samoobrona”
„W Polsce ogrody działkowe to tradycja. Tradycja ponad stuletnia, która służy dziś milionom
polskich rodzin jako oaza zieleni, umożliwiająca spędzanie wolnego czasu. Działkowcy to także ludzie
starsi dla których działka to źródło zaopatrzenia w warzywa i owoce, które pielęgnowane stanowią
podstawę zdrowego odżywiania….”
więcej

Burmistrz miasta Płoty
„Ogrody działkowe są postrzegane jako organizacja przyjazna ludności lokalnej i środowisku, która realizuje wiele społecznie użytecznych…”
więcej

Marian Pawłowski
"przynależność do związku nie jest obowiązkowa jak ktoś  nie chce w nim być to niech zakłada ogród na nowym gruncie, a nie idzie na skróty i chce przyjść na gotowe..."
więcej

Starosta Goleniowski
"inwestycje w ogrodach działkowych podnoszą poziom bezpieczeństwa i estetyki"
więcej

Halina i Edward Ćwirta - Pyrzyce
"Składając ten głos do Trybunału Konstytucyjnego wyrażamy jako długoletni działkowcy ROD (35 lat) swój sprzeciw przeciwko wszelkim próbom pogwałcenia naszych..."
więcej

Jerzy Kostkiewicz – Stargard Szczeciński
„zwracam się uprzejmie z apelem o przychylność dla naszej sprawy, o szacunek do tego co ludzie w naszym wieku, niezamożni lubią, szanują…”
więcej

Czytaj więcej...

Odpowiedź OZ PZD Szczecin na artykuł P. Szymaniaka w Gazecie Prawnej

Pan  Redaktor Piotr Szymaniak
Gazeta Prawna

Szanowny Panie Redaktorze
Co ma oznaczać tytuł „Państwo zostało za bramą…ogródków działkowych” oraz podtytuły „Ustawa o rod zrobiła z PZD monopolistę” a „Państwo sprowadziła do roli petenta” w artykule zamieszczonym w Gazecie prawnej w dniu 14.06 br.
Czy chciał Pan tym zasugerować opinii publicznej, że Trybunał Konstytucyjny nie ma innego wyjścia, jak tylko potwierdzić wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej...

PZD reaguje na tekst "Dziennika Gazety Prawnej"

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w odpowiedzi na artykuł Miry Suchodolskiej pt. „Związek Działkowców ma ludzi ze stali, czyli Zielona Rzeczpospolita za nasze pieniądze”, zamieszczony na portalu „Dziennika Gazety Prawnej”, postanowiła zabrać głos w sprawie tego tendencyjnego tekstu.

Materiał, dla którego punktem wyjścia jest aktualna sytuacja ogrodów i Związku, przepełniony jest  kpiną, szyderstwem i z pewnością nie ma nic wspólnego z rzetelnością i etyką dziennikarską. Już w pierwszych wersach tekstu autorka z ironią odnosi się do Tygodnia Protestu Polskich Działkowców, który  odbędzie się w dniach 23 – 29 czerwca.  Na jego znak oflagowane zostaną ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a na bramach i ogrodzeniach pojawią się transparenty, banery, plansze. Tymczasem pani Suchodolska obśmiewa taką formę protestu i w ironicznym tonie dodaje od siebie, że „jest szansa, że bardziej radykalni działkowcy  przykują się do płotów przy swoich altanach i gromko zaintonują hymn Polskiego Związku Działkowców”. Widocznie pani redaktor wie więcej od nas. Żałujemy, że nie mamy też tak wybujałej wyobraźni, ale takich metod nie zamierzamy stosować. Być może sama autorka artykułu stosuje je w praktyce, więc życzymy powodzenia, jednak polscy działkowcy znają nieco skuteczniejsze i bardziej wyrafinowane metody.

Czytaj więcej...

Burmistrz Nowogardu: "Ustawa o ROD dobrze służy działkowcom"

Szanowny Pan prof. Andrzej Rzepiński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Warszawa

Zwracam się do Pana Profesora o odrzucenie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Zarzuty zawarte w tym wniosku to kolejna bezpodstawna próba zamachu na istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Rodzinne ogrody działkowe to często jedyne miejsce wypoczynku dla całej rodziny. Ogród działkowy stanowi oazę zieleni miasta Nowogard, a dla działkowców jest miejscem zdrowego wypoczynku, spędzenia wolnego czasu oraz spotkań rodzinnych i towarzyskich.  W moim mieście jest ogród
o powierzchni 54 ha, w którym znajduje się 1250 działek na których pracuje i odpoczywa około 4000 mieszkańców. Uważam, że Ustawa o rodzinnych ogrodach dobrze służy działkowcom, mieszkańcom mojego miasta.
Apeluję do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie zgłoszonego wniosku i pozostawienie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w obecnym kształcie.

Burmistrz, Robert Czapla

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wspiera działkowców

Trybunał Konstytucyjny
al. Jana Christiana Szucha 12 A, 00-918 Warszawa

Szanowni Państwo.
Jako placówka oświatowa współpracująca w szerokim zakresie z Polskim Związkiem Działkowców Okręgu Szczecińskiego, popieramy ich zmagania w walce o zachowanie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. PZD jako organizacja prowadząca ogrody, posiadająca doskonałe struktury i formy zarządzania przyczynia się do edukacji młodego pokolenia poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i dbałością o kulturę agrarną przekazywaną przez starsze pokolenia. Współpraca z działkowcami daje rezultaty w postaci upiększania form ogródków przyszkolnych i ochrony środowiska naturalnego.
Prosimy o uwzględnienie naszego głosu i zachowanie Ustawy, niezbędnej Polakom do krzewienia wartości służących młodym pokoleniom, które przejmą w przyszłości losy naszego Kraju.

Z poważaniem - Dyrektor Szkolengo Schroniska Młodzieżowego, mgr Zbigniew Jakobsche

Wzmożona konsolidacja w ogrodach rodzinnych

Termin rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym wyznaczony na 28 czerwca br. wywołał ożywienie tematyką ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wszyscy od dwóch lat spodziewaliśmy się tego faktu, cały czas wierząc, że pod presją setek listów i wystąpień wnioskodawca wycofa złożony wniosek w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak tu napotkaliśmy na absolutną obojętność na głosy ludzi, którzy obawiają się o swoje działki i ogrody.
Tak, więc pozostaje tylko wiara w sprawiedliwy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Jeżeli nie będzie innych przesłanek, niż tylko prawne, to ogrody obronią się.
Zaskakującą jest wiadomość, że na sali rozpraw pojawią się przedstawiciele SIDOD i OTOD – dwóch kilkuosobowych „stowarzyszeń” wyrosłych na gruncie walki o swoje prywatne interesy (legalizację budowli ponadnormatywnych, zamieszkiwanie w altanach, itp.).
Dość dziwny zbieg okoliczności, że akurat ludzie z tych stowarzyszeń mają prawo zabierać głos w sprawie ustawy o ROD, której sami nie przestrzegają. Teraz stanęli po przeciwnej stronie barykady. Demokracja przez nich mylona jest często z anarchią. Dość dziwne to zjawisko honorowania ludzi, którzy nie szanują prawa. Szkoda tylko, że najbliższe środowisko działkowców nie rozliczyło się z problemem tego wirusa.

Czytaj więcej...

Do wszystkich Zarządów ROD!

W nawiązaniu do apelu Krajowej Rady oraz Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie kierowanych do działkowców o podjęcie działań w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zwracamy się do wszystkich Zarządów ROD, aby do dnia 23 czerwca br., tj. do rozpoczęcia tygodnia protestu we wszystkich ogrodach:

1. przeprowadzić protokołowane poszerzone zebrania zarządów zakończone stanowiskiem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego,
2. przygotować hasła protestacyjne i zorganizować ich zamieszczenie w miejscach najbardziej widocznych dla społeczeństwa,
3. w dniu 23 czerwca oflagować ogrody (zdjęcia z wywieszonych haseł oraz oflagowania zostaną wykorzystane do kroniki),
4. wykorzystać materiały przesłane przez Krajową Radę na tablicach informacyjnych oraz przekazanie ulotek dla działkowców i ich rodzin,
5. nasilić kierowanie listów, petycji, emaili, sms do Trybunału Konstytucyjnego,
6. odbyć spotkania z władzami samorządowymi gmin z udziałem wyznaczonych przedstawicieli OZ,

Czytaj więcej...

Zagrożone prawa działkowców - odrębna własność altany i nasadzeń

Ogrody w przeważającej części znajdują się na gruntach publicznych, stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa. Dlatego ani działkowcy, ani Związek nie mogą być właścicielami takich gruntów, lecz posiadają inne prawa do tych terenów. Nie oznacza to jednak, żeby działkowcom nie przysługiwała żadna własność związana z użytkowaną działką. Przesądza o tym ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.    

Ustawa gwarantuje, że to co znajduje się na działce stanowi chronioną prawem własność działkowca. Jest on więc prawnym właścicielem wszystkich nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na jego działce, które sam wzniósł, zasadził lub zasiał, bądź też nabył od poprzednika (art. 15 ust. 2).

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 215

W tygodniu 1241

W miesiącu 4574

Wszystkich 507997

Kubik-Rubik Joomla! Extensions