Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W obronie PZD

Odezwa w sprawie jubileuszu uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Pięć lat minęło od historycznego wydarzenia w rozwoju społecznego ruchu polskich działkowców. 8 lipca 2005 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
W walce o rozwój oraz zachowanie ogrodów działkowych ustawa jest czynnikiem umacniającym prawa działkowców już posiadane a w prowadziła nowe elementy powodujące bezpieczne funkcjonowanie tych urządzeń użyteczności publicznej.
W tym jubileuszowym dniu pięciolecia funkcjonowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozdrawiamy wszystkie rodziny działkowców szczecińskiego okręgu, życząc, aby zdobycze osiągnięte zachować dla następnych pokoleń, dla dobra ludzi, którym działka pozwala godnie żyć w obcowaniu z przyrodą.
Dziękujemy Posłom Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego za ich wielki wkład w uchwalenie tego ważnego dokumentu. Składamy również podziękowania wszystkim Parlamentarzystom, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podziękowanie składamy wszystkim Samorządom Miast i Gmin za zrozumienie roli ogrodnictwa działkowego dla rozwoju rodziny.
Szanujmy to, co mamy wierząc, że w jedności całego Polskiego Związku Działkowców tkwi źródło naszej siły i droga do sukcesu.
 

Prezydium Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

Uchwała Nr 2/2011 Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców docenia ogromną determinację walki o prawa działkowców, gwarantowane ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, o istnienie i rozwój ogrodów oraz o jedność ruchu działkowego, wyraża w formie uchwały podziękowanie dla Pana:

mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa Polskiego Związku Działkowców

za bezprzykładną, toczoną przez 20 lat walkę oraz za mądre kierowanie Krajową Radą PZD od zarania powstania Związku o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń.

Mijająca kadencja 2007 - 2011 oraz całe 30-lecie PZD dowodzi, że wytrwałość i precyzyjnie wytyczana przez Prezesa Związku strategia, wydała rezultaty w postaci tego, że ogrody istnieją i wypełniają swoje zadania przewidziane ustawą z pożytkiem dla rodzin działkowców i społeczeństwa.

Za trud minionego okresu i bezgraniczne oddanie idei rodzinnych ogrodów działkowych, wyrażamy należne uznanie wraz z życzeniami zdrowia i sił do działania w nadchodzącym niełatwym czasie.
Szczecińscy działkowcy PZD mają zaufanie do najwyższych organów statutowych Związku, popierają jego politykę i zapewniają, iż w tych zmaganiach o nasze ogrody nie zabraknie żadnego uczciwego działkowca.

Przewodniczący Zjazdu
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

w sprawie poparcia Krajowej Rady o zwołaniu II Kongresu PZD

Ostatnie 3 lata mijającej kadencji dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców były okresem szczególnych zmagań z zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, które zmierzają do zmiany ustawy o rod, rozbicia organizacyjnego i otwarcia drogi do gruntów pod ogrodami.

Dla obrony praw zagwarantowanych ustawą o rod oraz obrony ogrodów Krajowa Rada PZD zwołała 14 lipca 2009 roku I Kongres PZD w obronie ogrodów. Odniesione zwycięstwo w postaci odrzucenia projektu ustawy autorstwa Posłów PiS w pierwszym czytaniu przez Sejm RP, nie zakończyło walki i nie zażegnało niebezpieczeństwa. Pojawiły się nowe a może jeszcze większe zagrożenia ze strony najwyższych organów państwowych. W obliczu zagrożenia Krajowa Rada postanowiła zwołać na dzień 22 września 2011 roku II Kongres PZD w Warszawie.

Czytaj więcej...

Apel Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie

z dnia 30.08.2011 do działkowców okręgu szczecińskiego w sprawie racjonalnego pojmowania obowiązku wobec idei ogrodnictwa działkowego.

Od dwudziestu lat Polski Związek Działkowców toczy walkę o zachowanie ogrodów, o ochronę praw działkowców oraz o trwałość naszego społecznego ruchu działkowego. Dotychczasową walkę udawało się wygrywać skutecznie. Było to możliwe, dzięki zwartej postawie wszystkich działkowców skupionych w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

Czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie

z dnia 18.07.2011 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Wyrażoną opinię przez Prokuratora Generalnego RP w stosunku do wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP całej ustawy o rod, środowisko działkowe przyjęło z dużym zadowoleniem. Opinia podziela poglądy działkowców na istotne problemy dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego jest zdaniem działkowców wysoce radykalny co nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce codziennego funkcjonowania ustawy.

Czytaj więcej...

Stanowisko Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Szczecinie

z dnia 18.05.2011 w sprawie zagrożenia praw działkowców gwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwalenie przez Sejm RP w dniu 05.07.2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było doniosłym aktem dla środowiska działkowców w Polsce.
Ustawa dostosowała regulacje prawne do zmian ustrojowych Państwa. Zachowując nabyte prawa działkowców, w zgodzie z bogatą tradycją społecznego ruchu działkowców, umocniła jednocześnie pozycję działkowców i ogrodów w sytuacjach wcześniej nieunormowanych, a dotyczących problemów planowania przestrzennego oraz ochrony przed likwidacją ogrodów i zaspokajania roszczeń.

Ustawa została entuzjastycznie przyjęta w środowisku przy wcześniejszym poparciu projektu ustawy masowymi wystąpieniami działkowców i organów statutowych PZD.
Radość środowiska działkowców i wiara w stabilne prawo została zmącona wystąpieniem
I Prezesa Sądu Najwyższego z zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 7/XVI/2011

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 10.03.2011 roku w sprawie zadań organów statutowych okręgu szczecińskiego w walce o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych

Zagrożenie wywołane zaskarżeniem ustawy o rod przez I Prezesa Sadu Najwyższego potęgowane raportem NIK z kontroli gmin oraz konkluzja wystąpienia Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego, musi budzić ogromny niepokój działkowców o ich losy i przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych.
Od nas zależy czy ogrody będą istniały w przyszłości i jaki będą miały charakter.
Od nas zależy czy zachowamy prawa nabyte i czy zachowamy strukturę organizacyjną dzisiaj dobrze funkcjonującą z pożytkiem dla rodzin działkowców i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 11/XIV/2010

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11.10.2010 roku w sprawie:     obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, jako organ statutowy reprezentujący 50 000 rodzin działkowców z terenu województwa Zachodniopomorskiego oświadcza, że ustawa o ROD, która w tym roku świętuje 5-lecie swojego istnienia, dobrze służy działkowcom i ogrodom od momentu jej uchwalenia.
Ustawa kompleksowo unormowała najważniejsze zagadnienia dotyczące rodzinnego ogrodnictwa działkowego.
Zapisy ustawy skutecznie bronią praw działkowców, a także pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działowych.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 4/IX/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie:  czujności w dążeniu do zachowania jedności organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców

Doświadczenia ostatnich lat dowiodły, że Polski Związek Działkowców jest niezbędny dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.
Kolejne osiągnięcia były możliwe dzięki postawie działkowców i zwartości całego Związku.
Zdarzają się przypadki niezrozumienia znaczenia tej jedności przez niektórych działkowców i w źle pojętym interesie dla całości organizacji, najczęściej dla osiągnięcia własnych celów, kreują niekorzystny wizerunek PZD.
Każde działanie zmierzające do osłabienia jedności musi spotkać się z potępieniem przez otoczenie. Nie możemy dopuścić do plamienia czystości idei ogrodnictwa działkowego przez łamanie prawa, samowolę pojedynczych działkowców oraz woluntarystyczne postępowanie niektórych działaczy.
Zachowajmy krytycyzm i odwagę do postawienia tamy dla każdego, kto godzi w interesy Polskiego Związku Działkowców.

Prezes OZ PZD w Szczecinie - mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD w Szczecinie - inż. Edward Grabowski

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, wynikających z zaskarżenia całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego

Złożone 6.09.2010 r. pismo procesowe rozszerzające zakres wniosku złożonego 22.02.2010 r. wywołało zrozumiale oburzenie środowiska działkowców, które i tak już było zaniepokojone losem ustawy o ROD, w wyniku zmagających się działań zmierzających do ograniczenia praw działkowców.
Ustawa o ROD, przyjęta w 2005 r. w ocenie środowiska działkowców, jest dobrym aktem prawnym. Ustawa dobrze służy działkowcom, ogrodom, organizacji związkowej oraz społeczeństwu.
Podważanie konstytucyjności zapisów ustawy zmierza do jej uchylenia i do tworzenia jednego ogólnego aktu prawnego dla ogrodnictwa działkowego, które by miało zaspokoić wszelkie oczekiwania zarówno prawne jak i społeczne.
Czy uda się taki dokument stworzyć, który zachowałby dotychczasowe osiągnięcia i zdobycze ruchu ogrodnictwa działkowego, funkcjonującego grubo ponad 100 lat,
a gwarantujący zachowanie praw nabytych? To jest pytanie, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1/VII/2009

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 21.04.2009 roku w sprawie:  obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantującej prawa działkowcom i Związkowi oraz dalszy rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
                                    
Zgłoszony w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa Posłów PiS, jest przejawem nowego zamachu na ogrody działkowe oraz na obowiązujący porządek prawny w dziedzinie rodzinnego ogrodnictwa działkowego.
Projekt ustawy przewiduje preferencyjne uwłaszczenie działkowców i nową koncepcję zarządzania ogrodami w postaci wspólnot.
Przyjęcie projektu oznacza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 1995 r., likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku.
Projekt ustawy nie wnosi nowych rozwiązań w stosunku do projektu z 2006 roku, który został już w trakcie wstępnej oceny prac legislacyjnych odrzucony i nie był akceptowany przez działkowców.

Czytaj więcej...

KR PZD w sprawie interpretacji statutu

Krajowa Rada po rozpoznaniu na swoim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku następującego zagadnienia prawnego:

"Czy osoba rażąco naruszająca statutowe obowiązki członka PZD może sprawować mandat w organach Związku, a jeżeli nie może – to jakie działanie powinien podjąć organ wyższego stopnia w stosunku do takiej osoby?"

Na podstawie § 150 ust. 2 pkt 5 statutu PZD stwierdza, co następuje:
Niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD. Organ wyższego stopnia powinien niezwłocznie pozbawić taką osobę sprawowanego mandatu poprzez jej odwołanie ze składu organu albo – w sytuacjach wyjątkowo jaskrawych – stwierdzić nieważność uchwały o wyborze takiej osoby w skład danego organu PZD.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 25.02.2010 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych

W lipcu 2009 I kongres PZD przyjął stanowisko w sprawie dalszego rozwoju ROD i społecznego znaczenia PZD. Potwierdził wolę obrony ustawy o ROD i zachowania istniejącej formy funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, co zostało zaakceptowane wcześniej 614 tys. podpisami działkowców. 
Wszystkie dokumenty tego forum działkowców zostały przesłane do władz państwowych i samorządowych w Kraju. Działkowcy odetchnęli po odrzuceniu przez Sejm RP projektu ustawy o ROD autorstwa grupy posłów PiS.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 3/IX/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie: zadań dla ROD wynikających z dokumentów I Kongresu PZD w obronie ogrodów działkowych.

Obrady I Kongresu PZD w Warszawie w dniu 14.07.2009 r., zademonstrowały społeczeństwu siłę i jedność milionowej organizacji pozarządowej działowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Celem Kongresu było uzmysłowienie grożącego niebezpieczeństwa, które zawisło nad ogrodami w wyniku zgłoszenia przez posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zgłoszony projekt pod hasłem uwłaszczenia doprowadziłby w końcu do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce, jednocześnie wywłaszczając działkowców z ich własności i użytkowanych działek.
Kongres miał wartość historyczną, nigdy dotychczas działkowcy tak licznie nie wypowiedzieli się w sprawie teraźniejszości i przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nigdy dotychczas idea ogrodnictwa działkowego nie została tak szeroko poparta przez przedstawicieli władz państwowych, polityków, przedstawicieli samorządów, a przede wszystkim przez działkowców. Było to osiągnięcie zamykające jeden z rozdziałów historii walki o ogrody, zakończone pozytywnym efektem w postaci odrzucenia przez Sejm RP zgłoszonego projektu PiS, co przywróciło w ogrodach stabilizację i uspokojenie.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 5/X/2009 OZ PZD w Szczecinie

w sprawie: pokongresowego działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zebrani na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej szczecińskiego Okręgu PZD, wyrażamy zaniepokojenie informacjami, iż niespełna po sześciu miesiącach od chwili, gdy zakończył obrady I Kongres PZD, który wypowiedział się jednoznacznie za niezmienianiem ustawy o ROD a po jego obradach Sejm RP, w pierwszym czytaniu odrzucił pomysły ustawowe Posłów PiS, zdążające do zmian ustawy, znowu prowadzone są działania zmierzające do bliżej nieokreślonych zmian w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych i PZD.
Na I Kongresie PZD w Warszawie, ze strony zaproszonych Posłów padały zapewnienia, że ogrody mogą rozwijać się swobodnie, nie tracąc sił i środków na ciągłe zmaganie się z nowymi pomysłami, że mogą doskonalić działania w wypełnianiu społecznej roli, do jakiej zostały powołane od początku swojego istnienia.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 259

Wczoraj 287

W tygodniu 1611

W miesiącu 4410

Wszystkich 515155

Kubik-Rubik Joomla! Extensions